programi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja

programi nadaljnjega izobraževanje in usposabljanja slika

 Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (UP PEF) izvaja študijske programe za izpopolnjevanje (IZP) in programe profesionalnega usposabljanja (Posodobitvene programe - PSD).

UP PEF je za študijsko leto 2013/2014 razpisala tri študijske programe za izpopolnjevanje:

-   Pedagoško-andragoško izobraževanje,

- Študijski program za pedagoško izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje,

- Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine in

- Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja italijanščine (predviden začetek izvajanja programa: študijsko leto 2014/2015).

 

Poleg študijskih programov za izpopolnjevanje UP PEF v študijskem letu 2013/2014 ponuja več posodobitvenih programov.

Vsi IZP in PSD programi so vključeni v Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2013/2014 Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije.

 

Študijski program za pedagoško izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje

Študijski program za pedagoško izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje je program za izpopolnjevanje, ki omogoča diplomantom programov, ki izobražujejo za učitelje ter diplomantom drugih sorodnih študijskih programov, pridobiti kvalifikacije za zaposlitev v vrtcu.

Program obsega 60 kreditnih točk (KT), po kreditnem sistemu ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), in traja predvidoma eno študijsko leto.

 

Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine

Študijski program je namenjen kandidatom, ki se usposabljajo za poučevanje angleščine na zgodnji stopnji. Pridobljene jezikovne in pedagoške zmožnosti in znanja na področju poučevanja tujega jezika na zgodnji stopnji povežejo z neposredno prakso v učnem okolju. Študijski program se povezuje zlasti s predmeti v okviru študijskega programa 1. stopnje Razredni pouk, ravno tako pa vsebinsko ustreza predmetom študijskega programa Razredni pouk 2. stopnje.

Študijski program obsega 60 kreditnih točk (KT) po kreditnem sistemu ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System).

  

Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja italijanščine

Študijski program je namenjen kandidatom, ki se usposabljajo za poučevanje italijanščine na zgodnji stopnji. Pridobljene jezikovne in pedagoške zmožnosti in znanja na področju poučevanja tujega jezika na zgodnji stopnji povežejo z neposredno prakso v učnem okolju. Študijski program se povezuje zlasti s predmeti v okviru študijskega programa 1. stopnje Razredni pouk, ravno tako pa vsebinsko ustreza predmetom študijskega programa Razredni pouk 2. stopnje.

Študijski program traja dve študijski leti in obsega 60 kreditnih točk (KT) po kreditnem sistemu ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System).

 

Pedagoško-andragoško izobraževanje

Pedagoško-andragoško izobraževanje je izpopolnjevanje in usposabljanje kandidatov, ki so zaključili t. i. nepedagoški študijski program prve ali druge stopnje, za samostojno opravljanje strokovnega dela v vzgoji in izobraževanju. Kandidati pridobijo znanja s področja pedagoških, psiholoških, didaktičnih, pedagoško-andragoških in specialno pedagoških vsebin, ki so potrebna za uspešno pedagoško delo v osnovnih in srednjih šolah.

Program traja eno študijsko leto in obsega 60 kreditnih točk (KT) po kreditnem sistemu ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System).

 

Posodobitveni programi

 V študijskem letu 2013/2014  UP PEF ponuja več posodobitvenih programov, in sicer:

- Mentorstvo študentom na praksi,

- Razvijanje socialne kohezivnosti v vzgojno-izobraževalnem procesu,

- Elementarne igre ob in v vodi,

- Športne aktivnosti na snegu/alpsko smučanje,

- Usposabljanje učiteljev za delo z vedenjsko in čustveno težavnimi/motenimi učenci,

- Delo z nadarjenimi učenci pri pouku zgodovine,

- Poglobitvene teme za profesorje Državljanske vzgoje in etike,

- Povezanost glasbe in glasbenih dejavnosti s celostnim otrokovim razvojem in učno uspešnostjo pri pouku na razredni stopnji OŠ,

- Elementarne igre z žogo,

- Elementarni gibalni vzorci otrok v predšolskem obdobju,

- Likovne dejavnosti v vrtcu,

- Plesno ustvarjanje v vrtcu,

- Pomen naravnih oblik gibanja v predšolskem obdobju.

Prijavnice so dostopne na naslednji povezavi: lim1.mss.edus.si/katis/default.aspx

 

Kandidati lahko več informacij o študijskih programih za izpopolnjevanje in posodobitvenih programih dobijo tudi osebno v Službi za izobraževanje UP PEF ali na tel. št. 05 66 31 263 ali 05 61 17 686 vsak dan od 9. do 11. ure ter preko e-pošte na e-naslovih: darja.tkalcic@pef.upr.si ali lucka.gregoric@pef.upr.si.

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino