praksa

 

LETNI PROGRAM PEDAGOŠKE PRAKSE IN PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA

Na 13. redni seji Senata Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete, ki je potekala 6. oktobra 2016, je bil pri 65 točki dnevnega reda Študijske zadeve sprejet Letni program prakse v študijskem letu 2016/2017
 

 

KOORDINATORJI PRAKSE

Za posamezne študijske programe 1. in 2. stopnje so bili za študijsko leto 2016/2017 s sklepom, ki ga je izdala dekanja UP PEF, prof. dr. Mara Cotič, imenovani koordinatorji praks in praktičnega usposabljanja.

Glavni koordinator pedagoške prakse na UP PEF je za čas trajanja mandata izr. prof. dr. Darjo Felda, prodekan za študijske zadeve UP PEF. Administrativno podporo glavnemu koordinatorju v zvezi z organizacijo in izvedbo pedagoške prakse nudita samostojni strokovni delavec za študijske zadeve Kristjan Hrvatin ter samostojna strokovna delavka za vseživljenjsko izobraževanje in študentsko prakso Lučka Gregorič Bolje.

 

PRIZNAVANJE PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA NA ŠTUDIJSKEM PROGRAMU 1. STOPNJE PREDŠOLSKA VZGOJA – IZREDNI ŠTUDIJ

Na 16. redni seji Senata Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete, ki je bila 7. februarja 2013, je bil pri točki 8 dnevnega reda Študijske zadeve f) Sprejem sklepa o priznavanju pedagoške prakse na študijskem programu 1. stopnje Predšolska vzgoja – izredni študij, sprejet sklep, ki določa, da se priznavanje pedagoške prakse študentom izrednega študija visokošolskega študijskega programa 1. stopnje Predšolska vzgoja izvaja v skladu s predpisanim postopkom priznavanja neformalno pridobljenih znanj in spretnosti v skladu z določbami Pravilnika o postopkih in merilih za priznavanje formalno in neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, ki ga je sprejel Senat Univerze na Primorskem na 8. redni seji, 16. maja 2012.

Študentu študijskega programa 1. stopnje Predšolska vzgoja – izredni študij se prizna celotna pedagoška praksa, če je v času študija zaposlen ali je bil v obdobju zadnjih petih let zaposlen skupaj najmanj 6 mesecev v vzgojno izobraževalnem zavodu (vrtcu ali osnovni šoli) kot vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja ali drugi učitelji v prvem razredu osnovne šole.

Za uveljavljanje priznanja pedagoške prakse mora študent oddati vlogo za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, ki je dostopna tukaj. Vlogi mora kot dokazilo priložiti potrdilo delodajalca o zaposlitvi s točnim nazivom delovnega mesta, časovno opredelitvijo (od-do) zasedanja le-tega in opisom delovnih nalog. V kolikor je študent v obdobju zadnjih petih let opravljal navedena dela z vmesnimi prekinitvami, mora priložiti dokazila, iz katerih je razvidno, da je bil skupno na delovnih mestih iz III. točke tega sklepa zaposlen najmanj šest mesecev.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino