bodoči študenti

shutterstock 183878807
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (UP PEF) izvaja študijske programe 1., 2. in 3. stopnje, v okviru katerih izobražuje bodoče učitelje in tudi druge strokovne delavce za področje vzgoje in izobraževanja. Diplomanti vseh študijskih programov si med študijem pridobijo pedagoška in tudi druga znanja, zato so zaposljivi tudi na veliko področjih izven šolstva. 

Kontakti

Vprašanje glede
vpisa
Vpisna služba UPvpis@upr.si05 61 176 30
Vprašanje glede
študijskih programov

Referat za študente
UP PEF

referat@pef.upr.si

05 66 31 270

05 66 31 276

05 66 31 271

05 66 31 273

Svetovanje za
izobraževanje
Center za vseživljenjsko
učenje UPPEF
cvzu@pef.upr.si05 66 31 256

 ...................................................................................................................................................

INFORMACIJE GLEDE DODIPLOMSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV UP PEF

Informativa  5
   

Univerzitetni študijski program 1. stopnje Pedagogika (UN) 
Študijski programa traja 3 leta, izvaja se kot redni študij (v Kopru). Študijski program zagotavlja oblikovanje reflektivnega, široko profiliranega pedagoškega strokovnjaka za široko področje vzgoje in izobraževanja. Program zagotavlja usposobljenost oziroma opremljenost diplomantov z različnimi kompetencami, ki so tudi široka osnova za nadgradnjo in usmeritve za nadaljevanje študija na drugi stopnji. Diplomanti usvojijo različna znanja: od splošnega poznavanja pojavov in procesov celotnega pedagoškega področja do usposobljenosti za sodelovanje v pedagoškem procesu), načrtovanje in nudenje individualne pomoči ogroženim in drugačnim otrokom, organiziranje različnih oblik izobraževanja in izpopolnjevanja v in ob procesu dela in v različnih oblikah in za različna življenjska obdobja, skrb za profesionalni razvoj ter za raziskovanje in inoviranje.  

Univerzitetni študijski program 1. stopnje Razredni pouk (UN)
(smer: Razredni pouk in Razredni pouk za zavode z italijanskim učnim jezikom)
Študijski programa traja 4 leta, izvaja se kot redni študij (v Kopru). Temeljni cilji programa so usmerjeni v razvijanje profesionalne pripravljenosti učitelja/ice kot drugega učitelja/ice za učenje in poučevanje vseh kurikularnih predmetov v 1. razredu v osnovni šoli.  

Univerzitetni študijski program 1. stopnje Socialna pedagogika (UN)


Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Predšolska vzgoja (VS) 
(smer: Predšolska vzgoja in Predšolska vzgoja za zavode z italijanskim učnim jezikom)
Študijski programa traja 3 leta, izvaja se kot redni študij (v Kopru) in kot izredni študij. Izredni študij se poleg na sedežu fakultete v Kopru izvaja tudi na dislociranih enotah v Ljutomeru, Slovenskih Konjicah in na Ptuju. Cilj programa je izobraziti vzgojitelja, ki bo usposobljen in pripravljen za prepoznavanje in razumevanje otrokovih potreb v sodobni družbi. Diplomant tega študijskega programa se lahko zaposli v vseh organizacijah in javnih zavodih, ki se ukvarjajo z zgodnjim učenjem in poučevanjem, najpogosteje so to vrtci in osnovne šole (prvi razred devetletke). 

 .....................................................................................................................................

INFORMACIJE GLEDE PODIPLOMSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV UP PEF

Informativa  2

Podiplomski študijski programi 2. stopnje  

UP PEF razpisuje naslednje magistrske študijske programe 2. stopnje:

Podiplomski študijski programi 3. stopnje

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino