bodoči študenti

shutterstock 183878807
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (UP PEF) izvaja študijske programe 1., 2. in 3. stopnje, v okviru katerih izobražuje bodoče pedagoge, strokovne delavce za področje vzgoje in izobraževanja. Diplomanti vseh študijskih programov si med študijem pridobijo pedagoška in tudi druga znanja, zato so zaposljivi tudi na veliko področjih izven šolstva. 

Kontakti

Vprašanje glede
vpisa
Vpisna služba UPvpis@upr.si05 61 176 30
Vprašanje glede
študijskih programov

Referat za študente
UP PEF

referat@pef.upr.si

05 66 31 270
05 66 31 276
05 66 31 271

Svetovanje za
izobraževanje
Center za vseživljenjsko
učenje UPPEF
info@pef.upr.si

 ...................................................................................................................................................

INFORMACIJE GLEDE DODIPLOMSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV UP PEF

Informativa  5
   

Univerzitetni študijski program 1. stopnje Pedagogika (UN) 
Študijski programa traja 3 leta, izvaja se kot redni študij (v Kopru). Študijski program zagotavlja oblikovanje reflektivnega, široko profiliranega pedagoškega strokovnjaka za široko področje vzgoje in izobraževanja. Program zagotavlja usposobljenost oziroma opremljenost diplomantov z različnimi kompetencami, ki so tudi široka osnova za nadgradnjo in usmeritve za nadaljevanje študija na drugi stopnji. Diplomant študijskega programa se lahko zaposli v poklicih, ki se prvenstveno izvajajo v vzgojno-izobraževalnih organizacijah, vzgojno-varstvenih organizacijah, ustanovah za delo z mladostniki, ustanovah za delo s starejšimi, raziskovalnih in kulturnih institucijah, podjetjih, društvih in medijih. Študijski program prvenstveno odraža zaposlitvene potrebe negospodarstva, vendar ker je profil diplomantov širok, se lahko ti zaposlijo tudi v gospodarstvu.
 

Univerzitetni študijski program 1. stopnje Razredni pouk (UN)
(smer: Razredni pouk in Razredni pouk za zavode z italijanskim učnim jezikom)
Študijski programa traja 4 leta, izvaja se kot redni študij (v Kopru). Temeljni cilji programa so usmerjeni v razvijanje profesionalne pripravljenosti učitelja/ice kot drugega učitelja/ice za učenje in poučevanje vseh kurikularnih predmetov v 1. razredu v osnovni šoli.  
 

Univerzitetni študijski program 1. stopnje Socialna pedagogika (UN)
Študijski program traja 3 leta, izvaja se kot redni študij (v Kopru). Temeljni cilji študijskega programa so usposobiti študente za kvalitetno delo na področju socialne pedagogike tako s posamezniki, kot skupinami in v skupnosti. Socialno pedagoško delo zavzema vedno večji in širši diapazon ciljnih skupin in posameznikov, kateri potrebujejo tako preventivne vzgojne, socialne, učne in celostne oblike pomoči v socialnem vključevanju in kompenzatorne in osebnostno in socialno vključevalne kompetence za kvalitetno pomoč. Diplomant se bo po zaključenem študiju lahko zaposlil v poklicih, ki se prvenstveno izvajajo v vzgojno-izobraževalnih organizacijah, vzgojno-varstvenih organizacijah, ustanovah za delo z mladostniki, ustanovah za delo s starejšimi.

Univerzitetni študijski program 1. stopnje Vizualne umetnosti in oblikovanje (UN)
Študijski program predstavlja sintetično povezanost izbranih likovnih zvrsti, ki so medsebojno povezane v skupen koncept raziskovanja in ustvarjanja podobe-prostora. Cilj tega interdisciplinarnega programa je študenta usposobiti za samostojno umetniško ustvarjanje, udejstvovanje in delovanje. S študijskim programom bo študent pridobil znanja in veščine s področja umetniškega ustvarjanja, produkcije in kritično refleksijo kulturno-umetniške vloge v družbi.

Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Predšolska vzgoja (VS) 
(smer: Predšolska vzgoja in Predšolska vzgoja za zavode z italijanskim učnim jezikom)
Študijski programa traja 3 leta, izvaja se kot redni študij (v Kopru) in kot izredni študij. Izredni študij se poleg na sedežu fakultete v Kopru izvaja tudi na dislociranih enotah. Cilj programa je izobraziti vzgojitelja, ki bo usposobljen in pripravljen za prepoznavanje in razumevanje otrokovih potreb v sodobni družbi. Diplomant tega študijskega programa se lahko zaposli v vseh organizacijah in javnih zavodih, ki se ukvarjajo z zgodnjim učenjem in poučevanjem, najpogosteje so to vrtci in osnovne šole (prvi razred devetletke). 

 .....................................................................................................................................

INFORMACIJE GLEDE PODIPLOMSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV UP PEF

Informativa  2

Podiplomski študijski programi 2. stopnje  

UP PEF razpisuje naslednje magistrske študijske programe 2. stopnje:

Podiplomski študijski programi 3. stopnje

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino