Skupni poziv pedagiških fakultet UP, UL in UM

datum: 13.12.2012

kategorija: NoviceKoper, Ljubljana, Maribor, 10. 12. 2012


UNIVERZA NA PRIMORSKEM, Pedagoška fakulteta                    
Cankarjeva 5, 6000 KOPER  

UNIVERZA V LJUBLJANI, Pedagoška fakulteta
Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana  

UNIVERZA V MARIBORU, Pedagoška fakulteta
Koroška cesta 160, 2000 Maribor        

 

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST, KULTURO IN ŠPORT
Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo
Masarykova cesta 16 1000 LJUBLJANA  


Poziv k spremembi predloga ZUJFO v zvezi z vrtci

Spoštovani,

želimo verjeti, da so prizadevanja sedanje vlade res prizadevanja za blaginjo sedanje in bodoče generacije otrok in odraslih, zato se kot inštitucije, ki skrbijo za izobraževanje bodočih vzgojiteljev in učiteljev, oglašamo s prošnjo in argumenti, s katerimi bi želeli problematizirati Predlog Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o vrtcih, ki predstavlja splošne predloge ukrepov za zmanjšanje stroškov občinskih proračunov na področju predšolske vzgoje. 

Predlog Zakona o dopolnitvah in spremembah Zakona o vrtcih pravi, da so »cilji zakona tudi, da se racionalizirajo nekateri normativi na področju predšolske vzgoje tako, da se znižajo stroški in hkrati ohranja kakovost v slovenskih vrtcih«. Takim nameram bi lahko pritrdili, vendar se glede na predloge, ki jih navajate, normativi vsebinsko popolnoma iracionalizirajo, kakovosti vrtca pa s tem nikakor ni mogoče ohraniti na dosedanjem nivoju. Stroka se je dolgo trudila za postopno nižanje normativov v vrtcih (in šolah), zato ne moremo dopustiti, da bi zdrsnili na slabše, saj izboljšanje dolgo ne bo mogoče. Število otrok v skupinah in razmerje med strokovnimi delavci in otroki sta se v domačih in tujih raziskavah nedvoumno pokazala kot ključna kazalca kakovosti predšolske vzgoje, ki pomembno dolgoročno vplivata na učenje in razvoj otrok.

V dosedanjih odzivih je stroka popolnoma enotna in enoglasno zagovarja dejstvo, da s predlaganimi spremembami sistematično rušimo do sedaj skrbno grajeni sistem predšolske vzgoje, ki v svojem poslanstvu ne zajema zgolj prizadevanja in razmislek o potrebnem varovanju, vzgoji in učenju predšolskih otrok, pač pa tudi potrebo po dodatnih vzgojnih in učnih vsebinah za otroke, ki prihajajo iz manj spodbudnih okolij. Domači in mednarodno uveljavljeni strokovnjaki s področja predšolske vzgoje smo tudi enotnega mnenja, da je potrebno pri spreminjanju strukturnih in procesnih pogojev upoštevati vsa spoznanja in ugotovitve, ki so objavljene v publikacijah OECD, začenši s Starting Strong I. in II.,in ne zgolj nekaterih podatkov in interpretacij iz Starting Strong III. (Vse publikacije so v formatu PDF dostopne na svetovnem spletu).

Zaskrbljujoč je predlog, da oddelki prvega starostnega obdobja ne potrebujejo vzgojiteljice več kot 3 ure in 15 minut na dan, ostali čas pa zadostujejo pomočnice vzgojiteljic. Konkretno to pomeni, da vzgojiteljica polovico delovne obveznosti opravi v eni skupini, polovico pa v drugi, preostali čas pa so v oddelku le pomočnice vzgojiteljic. Druga možnost izvedbe tega predloga, kot je 29.11.2012 na Odmevih pojasnila državna sekretarka Mojca Škrinjar, je, da vzgojiteljica ostane ves svoj delovni čas v eni skupini, a le dobre 3 ure dela kot vzgojiteljica, ostali čas pa dela (in je temu ustrezno plačana) kot pomočnica vzgojiteljice. Taki predlogi in njihovo tolmačenje kažejo na podcenjevanje dela strokovnih delavk ter nerazumevanje načel strokovnega dela, ki so zapisana v Kurikulu. V tem dokumentu je med drugim zapisano tudi, da vzgojiteljice ves čas prisotnosti v skupini sledijo vzgojno-izobraževalnim ciljem. To pomeni, da pri otrocih spodbujajo npr. razvoj govora tudi med pogovarjanjem, pri hranjenju, med oblačenjem, sprehodi itd, in ne le strogo v času, ki je namenjen posamezni dejavnosti. Predlagani ukrep tako pomeni popolno razvrednotenje dela vzgojiteljic, celotnega Kurikula in strokovnih temeljev naših vrtcev. Tovrstno razumevanje poslanstva in nalog vrtca pa je mogoče primerjati z razumevanjem vloge in poslanstva vrtca iz časa začetkov predšolske vzgoje v začetku devetnajstega stoletja.

Slovenska država uživa v svetu in mednarodni strokovni javnosti na področju predšolske vzgoje izjemen ugled tako glede profesionalne usposobljenosti kadrov kot glede izjemne predanosti svojemu poklicnemu poslanstvu. Temu smo predane tudi vse tri Pedagoške fakultete na treh univerzah v Sloveniji. Najuglednejši mednarodni strokovnjaki nam priznavajo dosežke, za katere si razviti svet šele prizadeva, to so namreč vertikalna povezava in kontinuiteta dela različnih inštitucij (vrtcev in šol) ter raven izobrazbe strokovnih delavcev v vrtcih, pri čemer je poudarjena ne le varstvena, ampak tudi izobraževalna funkcija vrtcev od najmlajše starostne skupine naprej itd…

V predlogu je navedeno tudi, da bo »zniževanje cen programov občutno vplivalo tudi na znižanje plačil staršev, ker bo razbremenilo družinske proračune z izdatki«, kar nikakor ne drži. Dejstvo namreč je, da se rezultati doslej uveljavljenih sprememb danes kažejo tako, da so se v nekaterih občinah v Sloveniji vrtci celo podražili (vir: Prvi dnevnik, 3.12.2012).

Z uveljavljenim predlogom za povečanje števila otrok v skupinah in zmanjšanjem prisotnosti vzgojiteljic bi se posebej poslabšala kakovost dela z otroki, ki prihajajo iz šibkih socialnih okolij, ekonomsko šibkejših družin in občin. Evropa danes teži k povečanju možnosti za razvoj in krepitev šibkejših skupin, manjših in drugih marginalnih ločin, Slovenija pa dela korake, ki vodijo daleč proč od inkluzivne naravnanosti sodobne civilizacije. S sprejemom predloga pa bi se porušilo načelo enakosti, enakih možnosti dostopa do kakovostne predšolske vzgoje za vse otroke. Z uveljavljanjem predloga, da občine samostojno odločajo o še dodatnem povečanju števila otrok v skupini, bodo visoko kakovostne VIZ deležni samo otroci iz premožnejših okolij. Do sedaj je država s poenotenjem pogojev ščitila vsakega posameznega otroka in družino, sedaj bo o otrocih in pogojih njihovega življenja v vrtcu glede na svoj proračun odločala občina. Obenem pa nas ravno zaradi prizadevanja za ohranjanje enakosti in enakih možnosti za vse otroke cenijo povsod po svetu. Tega se kot starši in strokovnjaki na predšolskem področju tudi zavedamo. 

Ob zavedanju, da nas opazuje mednarodna javnost, želimo sporočiti, da:

 • mednarodna javnost s področja ekonomskih analiz razlaga vložek v predšolsko institucionalno vzgojo kot vložek v razvoj družbe, ki se kaže kot neposredna ekonomska korist v prihodnosti zaradi kasnejšega manjšega šolskega osipa, kasnejše uspešnosti otrok v šoli, boljše preventive na področju zdravja, večje socialne kompetentnosti otrok in celo odraslih, ki so bili kot otroci vključeni v vrtec,
 • je neposredna kasnejša ekonomska korist zaradi vključenosti otrok v vrtce pogojena s kakovostjo vrtcev,
   
 • je kakovost vrtcev neposredno povezana s številom otrok v skupini in s številom otrok na eno strokovno delavko v oddelku,
   
 • je kakovost vrtcev v neposredni povezavi z usposobljenostjo strokovnega kadra, stopnjo izobraženosti strokovnega kadra (pomembnost tega za kakovost vrtcev potrjujejo tudi sodobne raziskave, Whitebook, 2003),
   
 • so za razvoj in učenje otrok poleg omenjenih strukturnih kazalcev kakovosti otrok ključni procesni kazalci kakovosti, vključno z načrtovanjem in izvajanjem kurikula, s sledenjem njegovih načel med usmerjenimi in rutinskimi dejavnostmi in spodbujanjem različnih vidikov razvoja otrok, kar je ob neugodnih strukturnih kazalcih močno ogroženo.

Prosimo vas, da nižate stroške tam, kjer človekov osebni in družbeni razvoj ne bo prizadet. Odločitev in pogum za aktivno konstruktivno delovanje je vedno odraz vrednot, ki usmerjajo naše življenje. S predlagano rešitvijo bi morda res nekaj prihranili, a bi bila povzročena škoda večkratnik teh prihrankov. Zato predlagamo, da prisluhnete naši utemeljitvi, umaknete predlagani poseg v vrtce in poskušajmo skupaj privarčevati tam, kjer bodo posledice bistveno manjše.   

 

izr. prof. dr. Bogdana Borota
Predstojnica Oddelka za predšolsko vzgojo UP PEF
prof. dr. Mara Cotič
Dekanja UP PEF
doc. dr. Nada Turnšek
Predstojnica Oddelka za predšolsko vzgojo UL PEF
izr. prof. dr. Janez Krek
Dekan UL PEF
izr. prof. dr. Olga Denac
Predstojnica Oddelka za predšolsko vzgojo UM PEF
prof. dr. Samo Fošnarič
Dekan UMPEF

 

                                                             

 

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino