Mladi upi na taboru za nadarjene

datum: 01.06.2018

kategorija: Novice


V sklopu štirimesečnega projekta Odkrivanje in razvoj otrokovih talentov na predšolski in šolski stopnji Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem v petek in soboto, 8. in 9. junija 2018, v Ankaranu organizira edinstveno izkušnjo za naše mlade upe, tj. tabor za nadarjene. Program tabora je bogat, saj je bil sestavljen na podlagi izraženih interesov in želja mladih nadarjenih. Tako bodo med različnimi aktivnostmi udeleženci tabora tudi kuhali z zmagovalko oddaje Master Chef Saro Rutar.

logo javni sklad
Logotip RS za SKUM

Projekt je na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem potekal pod vodstvom doc. dr. Mojce Kukanja Gabrijelčič, strokovnjakinje s področja odkrivanja in dela z nadarjenimi otroki/učenci, ter s pomočjo študentov s Pedagoške fakultete in Fakultete za vede o zdravju Univerze na Primorskem ter v sodelovanju z Osnovno šolo Ankaran - vrtec.

Temelj projekta sloni na humanističnem pristopu in zavedanju o pomembnosti zgodnjega odkrivanja in vsestranskega razvoja talentov, ki so nosilni stebri naše prihodnosti, človeškega razvoja in napredka na številnih življenjskih področjih. Vzgajanje in razvijanje talentov posameznika je življenjska investicija, ki naj bi bila primarna skrb vzgoje in izobraževanja.

Cilj kratkega projektnega programa je bil izdelava in pilotna vpeljava novega modela celostnega prepoznavanja in usmerjanja (razvoja) mladih talentov od predšolske stopnje dalje. Tako se je od februarja dalje na Osnovni šoli Ankaran - vrtec realiziralo temeljna  načela, ki jih navaja Zakonodaja s področja dela z nadarjenimi učenci. Implementiralo se je ocenjevalne lestvice, pripomočke za odkrivanje nadarjenih in talentiranih otrok in učencev, pripravilo se je učne individualizirane programe, uporabilo se je didaktične pripomočke na predšolski in šolski stopnji, za vzgojitelje in učitelje se je pripravilo izobraževanje ter posvetovalno delo, sodelovalo se je v tednu pouka v naravi in pripravilo tabor za nadarjene.

Tabora za nadarjene, ki bo potekal v Osnovni šoli in vrtcu Ankaran ter po Kopru, se bo udeležilo 20 nadarjenih učencev z Osnovne šole Ankaran in Hrvatini, in sicer od 7. razreda dalje. Program bodo pod mentorstvom doc. dr. Mojce Kukanja Gabrijelčič izvedli študenti s Pedagoške fakultete in Fakultete za vede o zdravju Univerze na Primorskem v sodelovanju z zunanjimi izvajalci, kot je na primer Sara Rutar, zmagovalka oddaje Master Chef.

_____________________________________________________________________

Več informacij o projektu 

Vsebinsko projekt temelji na: (i) holističnem pristopu razvoja talentov; (ii) pripravi različnih predmetnih programov dela z nadarjenimi in talentiranimi otroki in učenci; (iii) pripravi obogatitvenih programov in sobotne šole – tabora za nadarjene; (iv) pripravi izobraževanj za vzgojitelje in učitelje; (v) ter pomoči nadarjenim in talentiranim, da se nemoteno integrirajo v življenje in delo širše lokalne skupnosti.

Od februarja dalje so bila realizirana temeljna načela, ki jih navaja Zakonodaja s področja dela z nadarjenimi učenci: (i) širitev in poglabljanje temeljnega znanja; (ii) razvijanje ustvarjalnosti;(iii)  uporaba višjih oblik učenja; (iv) razvijanje posebnih sposobnosti in močnih interesov; (v) spodbujanje samostojnosti in odgovornosti; (vi) skrb za celostni osebnostni razvoj; (vii) raznovrstnost ponudbe ter omogočanje svobodne izbire učencem; (viii) uveljavljanje mentorskih, kooperativnih in prijateljskih odnosov med učenci in učitelji oziroma drugimi izvajalci  programa itd. Temeljna načela so se realizirala v heterogenih učnih skupinah (znotraj rednega pouka, z notranjo učno diferenciacijo in individualizacijo) ter homogenih učnih skupinah.

Glavne dejavnosti projekta: 
1. Implementacija ocenjevalnih lestvic idr. pripomočkov za odkrivanje nadarjenih in talentiranih otrok in učencev.
2. Priprava učno individualiziranih programov, uporaba didaktičnih pripomočkov na predšolski in šolski stopnji.
3. Izobraževanje ter posvetovalno delo z vzgojitelji in učitelji (izobraževanje za vzgojitelje in učitelje: posredovanje informacij, gradiva in organizacija predavanj, delavnic za vrtec in osnovno šolo; primeri dobre prakse; spodbujanje uvajanja tujih didaktičnih sistemov in modelov (prenos dobre prakse);pomoč učiteljem pri težavah, ki se pojavljajo v vseh etapah dela z nadarjenimi; pomoč pri odkrivanju močnih področjih otroka na predšolski stopnji in učenca na šolski stopnji, pomoč pri poznavanju strategij poučevanja nadarjenih otrok in spodbujanju in pozitivnega odnosa do nadarjenih.
4. Sodelovanje v tednu pouka v naravi (4. in 5. razred) in priprava tabora za nadarjene.

Pričakovani pozitivni učinki projekta:
1.  zgodnje odkrivanje (prepoznavanje) in razvoj mladih talentov in nadarjenih učencev;
2. sodelovanje šole in Pedagoške fakultete pri pripravi in izpeljavi programov dela z nadarjenimi in talentiranimi (predvsem na lokalni ravni);
3. popularizacija in predstavitev razvoja talentov na različnih področjih širši javnosti;
4. večji interes javnosti za tovrstno problematiko (nadarjeni so v Sloveniji še precej zapostavljeni in prezrti) in predstavitev mladih širšemu okolju;
5. izmenjava dobrih praks na področju dela z nadarjenimi v vrtcu in šoli;
6. ozaveščanje širše javnosti in učiteljev, kako so mladi talenti pomembni za našo prihodnosti in širše družbeno preživetje;
7.  pomoč in izobraževanje oz. opolnomočenje vzgojiteljev in učiteljev.

V projektu so sodelovale študentke vseh študijskih smeri Pedagoške fakultete in Fakultete za vede o zdravju, to so Neža Kern, Irena Eržen, Petra Volarič, Maruša Praček, Veronika Pipan, Nina Kržič, Brigita Bukovec, Petra Mislej, Nika Stradovnik in Klara Lukan. Pripravile so številne dejavnosti na predšolski in šolski stopnji.

V okviru projekta se je izvedlo:
- opazovanje in implementacija ocenjevalne lestvice za odkrivanje nadarjenih na predšolski stopnji;
- izobraževanje za vzgojiteljice vrtca Ankaran;
- izobraževanje za učitelje OŠ Ankaran;
- dan za talente v vrtcu: didaktične igre, lutkovna igrica, ročne spretnosti,  branje pravljic z diferenciranimi nalogami/ vprašanji in dejavnostmi;
- socialne igre (od vrtca do 9. razreda);
- pouk »malce drugače« - s pomočjo didaktičnih pripomočkov za nadarjene;
- pomoč pri vsebinski pripravi Valete;
- obogatitvene dejavnosti na različnih predmetnih področjih od 1.– 9. razreda:
- teden pouka v naravi za 4. razred (obogatitvene dejavnosti: socialne igre, raziskovanje morja, ples in ustvarjalni gib, šport, glasbene dejavnosti, doživljajska pedagogika, ustvarjalno pisanje, prva pomoč);
- teden pouka v naravi za 5. razred (obogatitvene dejavnosti: socialne igre, raziskovanje morja, ples in ustvarjalni gib, šport, glasbene dejavnosti, doživljajska pedagogika, ustvarjalno pisanje, prva pomoč;
- tabor za nadarjene (8. in 9. junij 2018).

Fotografije že izvedenih aktivnosti
 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino