Inavguracijsko predavanje dr. Amalije Žakelj

datum: 31.05.2019

kategorija: Novice


Dr. Amalija Žakelj bo ob svoji izvolitvi v naziv redna profesorica za področje Didaktika matematike na Univerzi na Primorskem imela inavguracijsko predavanje z naslovom »PROCESNO-DIDAKTIČNI PRISTOP UČENJA IN POUČEVANJA MATEMATIKE«, v petek, 7. junija 2019, ob 13.00, na UP PEF v predavalnici FM 3, Cankarjeva 5, 6000 Koper.
 
Naslov predavanja: Procesno-didaktični pristop učenja in poučevanja matematike

Dr. Amalije Žakelj se razvojno in raziskovalno že več kot 30 let ukvarja s področjem didaktike matematike. V predavanju bo predstavila procesno-didaktični pristop za učenje in poučevanje matematike - teoretična zasnova modela in njegova didaktična izpeljava, ki ga je razvila na osnovi teoretskega poznavanja miselnega razvoja otrok, vključno z novejšimi spoznanji o otrokovem mišljenju ter poznavanja socialne kognicije, učenja in poučevanja. Pri tem je upoštevala novejša kognitivno-konstruktivistična spoznanja pedagoške stroke o učenju, ki poudarjajo dejavnost učenca v procesu učenja. Upoštevala je, da na proces učenja bistveno vplivajo razvojna stopnja mišljenja, struktura obstoječega znanja ter organizacija dejavnosti učenca oz. spodbude iz okolja.

V prispevku se bo omejila na predstavitev procesov vpeljevanja matematičnih pojmov in reševanja matematičnih problemov znotraj matematičnega in realističnega konteksta. Tako matematični kot realistični kontekst imata za učenje matematike poseben in svojstven pomen, se komplementarno dopolnjujeta in prispevata k celostnemu učenju in razumevanju matematike. Predstavljena bo vloga realističnega konteksta kot učnega okolja pri učenju in poučevanju matematike, znotraj katerega tečejo procesi matematizacije na neformalni in predformalni ravni. Izkušnje z realističnimi situacijami prispevajo k izgrajevanje matematičnih konceptov na formalni ravni.
 
___________________________________________________________________________
 
Predstavitev predavatelja
Dr. Amalija Žakelj raziskovalno in pedagoško delo opravlja na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem kot izredna profesorica za didaktiko matematike.

Amalija Žakelj  je diplomiralana Oddelku za matematiko in mehaniko, FNT Univerze v Ljubljani. Na isti fakulteti je leta 1995 magistrirala z magistrsko nalogo Lakunarne Fourierove vrste ter leta 2004 na Univerzi v Ljubljani doktorirala z disertacijo Procesno-didaktični pristop in razumevanje matematičnih pojmov v osnovni šoli.

Prve pedagoške izkušnje si je pridobivala s poučevanjem matematike na srednji šoli, nato se je zaposlila na Zavodu RS za šolstvo, kjer je vodila Oddelek predmetnih/področnih skupin, katerega temeljne naloge so bile razvoj, uvajanje in spremljanje kurikula na predmetni ravni in ob upoštevanju sodobnih kurikularnih teorij vključitev znanstvenih spoznanj in spoznanj sodobnih didaktičnih pristopov v učne načrte predmetov in v druge kurikularne dokumente, razvoj strategij poučevanja in učenja ter razvoj didaktičnih gradiv.

Dr. Amalija Žakelj se razvojno in raziskovalno  ukvarja s področjem didaktike matematike. V sodelovanju s strokovnjaki domačih in tujih institucij oz. fakultet razvija strategije poučevanja in učenja, ki jih publicira v didaktičnih gradivih za učitelje, priročnikih, znanstvenih člankih in znanstvenih monografijah. Dosežki pri znanstvenem delu s področja didaktike matematike se navezujejo na razvoj didaktičnih pristopov učenja in poučevanja matematike, obdelavo podatkov, modeliranje pri matematiki, razvoj matematične pismenosti,  spremljanje učnih dosežkov učencev na ravni notranjega in zunanjega preverjanja znanja (nacionalno preverjanje znanja, matura), individualizacijo in diferenciacijo pri matematiki, učenje in poučevanje geometrije v osnovni šoli, na področje premagovanja učnih težav učencev pri matematiki, raziskovanje povezanosti socialno-kulturnega okolja učencev z učnimi dosežki učencev.

Rezultate razvojnega in raziskovalnega dela s področja didaktike matematike objavlja v monografijah, v nacionalnih in mednarodnih revijah in zbornikih, aktivno sodeluje na nacionalnih in mednarodnih znanstvenih posvetih. Didaktične rešitve povezane s strategijami učenja in poučevanja, ki jih razvija, so uporabne tako za študente in učitelje, kot tudi za raziskovalce na področju pedagoškega raziskovanja. Znanstvena besedila dr. Amalije Žakelj predstavljajo pomemben prispevek k razvoju didaktike matematike, obenem pa imajo uporabno vrednost v praksi. V znanstvenih delih dr. Amalije Žakelj je potrebno opozoriti na povezanost razvoja didaktike matematike kot znanstvenega področja z razvojem in posodabljanjem kurikula v šolski praksi. Je soavtorica posodobljenih učnih načrtov za matematiko za osnovno šolo (2011) in gimnazijo (2008). Dr. Amalija Žakelj je tudi prejemnica Priznanja za izjemne dosežke na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja 2018 (SLODRE). 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino