Določila Pravilnika o volitvah rektorja UP

datum: 09.06.2015

kategorija: Obvestila za zaposlene


Spoštovani,   
v skladu s Sklepom o razpisu rednih volitev rektorja Univerze na Primorskem, št. 0913-1/15 z dne 21. maj 2015, vam v nadaljevanju posredujemo nekaj določil Pravilnika o volitvah rektorja UP.  

Kdo je lahko izvoljen za rektorja UP (10. člen):
Za rektorja je lahko izvoljenredni profesor ali znanstveni svetnik, zaposlen na univerzi,ki izkazuje:
-          da je sposoben s svojim znanjem, razgledanostjo in izkušnjami ustvarjalno prispevati k razvoju visokošolske izobraževalne in znanstveno raziskovalne dejavnosti,
-          da je na podlagi svojega dosedanjega večletnega odgovornega dela sposoben uspešno voditi univerzo,
-          da je znanstveno-raziskovalno in izobraževalno aktiven in odmeven.  

Kdo lahko voli rektorja – volilni upravičenci (11. člen – spremembe Pravilnika z dne 21.5.2015):
-          volilno pravico za volitve rektorja imajo visokošolski učitelji in sodelavci ter raziskovalci, zaposleni na univerzi in imajo veljavno izvolitev v naziv.
-          volilno pravico imajo tudi študentje univerze, in sicer eno petino od glasov vseh  visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter raziskovalcev, ki so zaposleni na univerzi, zaokroženo navzgor (študentska kvota univerze).  

Upravičeni predlagatelji (22. člen):
-          Kandidate za rektorja lahko predlagajo senati in znanstveni sveti članic univerze.
-          Za kandidata za rektorja se lahko prijavi tudi redni profesor ali znanstveni svetnik, zaposlen na univerzi, ki ga podpre s pisno izjavo najmanj 15 visokošolskih učiteljev ali znanstvenih delavcev, zaposlenih na univerzi.  

Rok za vlaganje kandidatur za rektorja UP je skladno z Rokovnikom za izvedbo volilnih opravil za redne volitve rektorja UP od srede, 10. 6. 2015 do torka, 30. 6. 2015.  

Če kandidata predlaga članica UP, je potrebno:
-          izpolniti obrazec OBR.1-R Predlog kandidata za rektorja,
-          priložiti pisno soglasje kandidata (OBR.2-R Soglasje h kandidaturi) in
-          priložiti program dela kandidata.

Če se za kandidata prijavi kandidat sam, je potrebno:

-          izpolniti obrazecOBR.3-R Predlog kandidata za rektorja,
-          izpolniti obrazec OBR.4-R Podpora kandidatu za rektorja in
-          priložiti program dela kandidata.  

Obrazce za vlaganje kandidatur dobite tukaj.  

Kandidature za rektorja se skladno z Rokovnikom za izvedbo volilnih opravil za redne volitve rektorja UP vlagajo pri volilni komisiji za izvedbo rednih volitev rektorja v roku za vlaganje kandidatur, in sicer od srede, 10.6.2015 do torka, 30. 6. 2015 na naslov:  

Volilna komisija za izvedbo rednih volitev rektorja UP
Sektor za pravne in kadrovske zadeve UP Titov trg 4 6000 Koper.  

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino