Nastop novega mandata dekanje UP PEF in imenovanje prodekanov

datum: 20.03.2017

kategorija: Obvestila za zaposlene


Prof. dr. Mara Cotič pričenja nov mandat kot dekanja Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete za obdobje od 19. marca 2017 do 18. marca 2021.  

Na podlagi četrte alineje 43. člena Pravil o organizaciji in delovanju Pedagoške fakultete dekan s soglasjem senata članice imenuje prodekane izmed visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev.  Na 18. redni seji Senata UP PEF, ki je potekala 17. marca 2017, so člani senata podali soglasje k imenovanju šestih prodekanov, na podlagi katerega je dekanja s sklepom imenovala naslednje prodekane in jim določila področja dela, kot sledi: 

-        Prodekanja za umetniško delo UP PEF prof. dr. Bogdana Borota,
-        Prodekanja za mednarodno sodelovanje doc. dr. Silva Bratož,
-        Prodekan za študijske zadeve UP PEF izr. prof. dr. Darjo Felda,
-        Prodekan za kakovost in razvoj UP PEF prof. dr. Mitja Krajnčan,
-        Prodekanja za študentske zadeve UP PEF prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec in
-       Prodekanja za znanstveno-raziskovalno delo in doktorski študij UP PEF doc. dr. Tina Štemberger.  

Prodekani so imenovani z 19. marcem 2017 za obdobje štirih let, to je do 18. marca 2021, oziroma do konca mandata dekanje prof. dr. Mare Cotič, če ta nastopi pred potekom mandata, za katerega je bila imenovana.  

Novoimenovanim prodekanom UP PEF čestitamo in jim želimo uspešno delo.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino