Študentje razvili poklicne kompetence za delo na področju poklicne orientacije in kariernega razvoja OPP 2017


Tako kot postaja trg dela v digitalni dobi vse bolj dinamičen, tako je bilo dinamično na predstavitvi končnih rezultatov projekta »Razvoj učne baze študentov za vodenje karier oseb s posebnimi potrebami«, ki je potekala 28. septembra 2017 na Zavodu Papilot v Kopru.
  

Študenti s Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem in Fakultete za management Univerze na Primorskem, ki obiskujejo magistrski študijski program druge stopnje Inkluzivne pedagogike, visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Predšolska vzgoja in univerzitetni študijski program Razredni pouk ter študijski program Management, so pod vodstvom pedagoškega mentorja doc. dr. Janeza Drobniča ter strokovne sodelavke dipl. psih. Lilijane Kajtez Alijagić iz Zavoda Papilot, ki izobražuje, svetuje in izvaja programe na področju razvoja človeških virov, aktivno pridobivali kompetence za svoje bodoče delo. Prepoznavali in reševali so problematiko delovne integracije, kariernega načrtovanja in svetovanja osebam s posebnimi potrebami v sodobnih dinamičnih razmerah trga dela, ob tem so razvijali lastno kreativnost, podjetnost in ozaveščanje. Na ta način so se tudi senzibilizirali za probleme ranljivih kategorij v konkretni življenjski in delovni situaciji.  

Osnovni pristop je bil takšen, da so udeleženci najprej sami na sebi prepoznavali lastne potenciale s pomočjo sodobnih instrumentov ocenjevanja in šele nato so na podlagi znanja in pod vodstvom mentorja ter strokovnih sodelavcev iz Zavoda Papilot sodelovali pri rehabilitaciji, individualnem načrtovanju poklicnih prehodov in karier oseb s posebnimi potrebami. Tako so pripravili lastne poklicno karierne profile, individualne SWOT analize, poslovne zamisli za zaposlovanje oseb s posebnimi potrebami, individualne načrte za prehode. Izdelali so tudi slikovite vsebine učnih načrtov za vrtce in osnovne šole.  

Zanimivim predstavitvam projektnih rezultatov so prisluhnili strokovni delavci z Zavoda Papilot, osebe s posebnimi potrebami z obalnih zavodov, zunanji obiskovalci ter predavatelji iz Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem. Prepletenost različnih deležnikov projekta je spodbudilo k boljšemu razumevanju različnosti v družbi in k spoznanju, da je lahko tudi osebam s posebnimi potrebami dostopen poklicni razvoj in vseživljenjska kariera.   doc. dr. Janez Drobnič, pedagoški mentor v projektu    

Projektne aktivnosti so se izvajale skladno z Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, v okviru 10. prednostne osi »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, 10.1. prednostne naložbe »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«, 10.1.3 specifičnega cilja »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«

Foto utrip
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino