Inovativno poučevanje in učenje 2018


Na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem se je 21. septembra 2018 zaključil 14. mednarodni znanstveni sestanek  Inovativno poučevanje in učenje, ki je potekal v sodelovanju z Univerzo v Kragujevcu, Pedagoško fakulteto v Jagodini in Učiteljsko fakulteto v Užicah (Srbija). Temeljni namen mednarodnega znanstvenega sestanka, ki so se ga udeležili številni strokovnjaki iz Slovenije, Hrvaške in Srbije ter Bosne in Hercegovine, je bil opredeliti vlogo in pomen uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v procesu učenja in poučevanja na vseh ravneh izobraževanja.

Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem je letos v sodelovanju z Univerzo v Kragujevcu, Pedagoško fakulteto v Jagodini in Učiteljsko fakulteto v Užicah organizirala že 14. mednarodni znanstveni sestanek. Letošnja tema se je navezovala na Inovativno poučevanje in učenje, saj so za učinkovito rabo IKT v izobraževanju, z namenom zagotavljanja spreminjanja procesa učenja in poučevanja, potrebni novi pristopi in znanje, zato uporaba IKT pomeni tudi spremembe na področju didaktike in kompetenc učiteljev in učencev. IKT nastopa tudi kot pomemben dejavnik spodbujanja ustvarjalnosti in inovacij v vzgoji in izobraževanju. Zato inovativno poučevanje vključuje tako poučevanje za ustvarjalnost, poskuša razvijati učenčevo lastno ustvarjalno mišljenje, kot tudi ustvarjalno poučevanje, ki se nanaša na izvedbo inovativnih oblik poučevanja v praksi, z namenom zanimivejšega in učinkovitejšega učenja (Inovating learning: Key Elements for developing Creative Classrooms in Europe, European Commission,  2012).

Inovativne oblike pedagoške uporabe lahko ob ustrezni in sistematično vodeni rabi IKT v izobraževanju spodbujajo večjo fleksibilnost, individualizacijo ter personalizacijo učenja in poučevanja. Osmišljenost rabe IKT v je v tem kontekstu mogoče doseči ob upoštevanju kompleksnosti dimenzij in dejavnikov, ki vplivajo na učinkovito didaktično rabo IKT v izobraževanju. Pri tem gre za medsebojno povezanost organizacije vzgojno-izobraževalnega procesa, dobre prakse v procesu učenja in poučevanja, vodenja in vrednot učenja in poučevanja, kurikuluma, ocenjevanja ter infrastrukture (Strateške usmeritve nadaljnjega uvajanja IKT v slovenske VIZ do leta 2020, Ljubljana, 2016).

V okviru mednarodnega znanstvenega sestanka so udeleženci razpravljali o sistemskih vidikih vpeljave IKT na  različne ravni izobraževanja, izzivih rabe IKT v učilnici, IKT v profesionalnem razvoju učitelja, inovativnih pristopih pri poučevanju in učenju ter rabi IKT z vidika različnih predmetnih področij.

Na osnovi predstavljenih prispevkov lahko izpostavimo dva pomembna segmenta pri uresničevanju osmišljene rabe IKT v izobraževanju: (i) opremljenost šol z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo ter (ii) kompetentnost učiteljev za didaktično rabo IKT, ki sta tudi medsebojno povezana. Izpostavljeno je bilo, da so osnovne in srednje šole zelo dobro opremljene, kar pa (še) ne  velja za fakultete, ki izobražujejo bodoče učitelje in vzgojitelje. Izkazalo se je tudi, da se učitelji še vedno ne čutijo dovolj kompetentni za didaktično rabo IKT, kar nakazuje tako na potrebo po razmisleku o (večji) vključitvi teh vsebin tako v začetno izobraževanje  učiteljev kot tudi v programe dodatnega strokovnega usposabljanja.

dr. Tina Štemberger
 
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino