Poglabljanje znanja na enoletnem programu 2019


Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (UP PEF) poleg redne izobraževalne dejavnosti izvaja tudi študijske programe za izpopolnjevanje, ki so oblika vseživljenjskega učenja in so namenjeni izpopolnjevanju, dopolnjevanju, poglabljanju in posodabljanju znanja tako zaposlenim v vzgojno-izobraževalnem zavodu kot drugim zainteresiranim.

Vključeni so v Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Spodaj navedeni programi se bodo v študijskem letu 2019/2020 izvajali na sedežu fakultete v Kopru, Pedagoško-andragoško izobraževanje pa tudi na dislociranih enotah v Slovenskih Konjicah in Škofji Loki. Kandidati, ki jih zaključijo dobijo potrdilo, ki je javna listina.

Študijski program za pedagoško izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje
Študijski program za pedagoško izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje je program za izpopolnjevanje, ki omogoča diplomantom programov, ki izobražujejo za učitelje ter diplomantom drugih sorodnih študijskih programov, pridobiti kvalifikacije za zaposlitev v vrtcu.

Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine
Študijski program je namenjen kandidatom, ki se usposabljajo za poučevanje angleščine na zgodnji stopnji. Pridobljene jezikovne in pedagoške zmožnosti in znanja na področju poučevanja tujega jezika na zgodnji stopnji povežejo z neposredno prakso v učnem okolju. Študijski program se povezuje zlasti s predmeti v okviru študijskega programa 1. stopnje Razredni pouk, ravno tako pa vsebinsko ustreza predmetom študijskega programa Razredni pouk 2. stopnje.

Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja italijanščine
Študijski program je namenjen kandidatom, ki se usposabljajo za poučevanje italijanščine na zgodnji stopnji. Pridobljene jezikovne in pedagoške zmožnosti in znanja na področju poučevanja tujega jezika na zgodnji stopnji povežejo z neposredno prakso v učnem okolju. Študijski program se povezuje zlasti s predmeti v okviru študijskega programa 1. stopnje Razredni pouk, ravno tako pa vsebinsko ustreza predmetom študijskega programa Razredni pouk 2. stopnje.

Pedagoško-andragoško izobraževanje
Pedagoško-andragoško izobraževanje je izpopolnjevanje in usposabljanje kandidatov, ki so zaključili t. i. nepedagoški študijski program prve ali druge stopnje, za samostojno opravljanje strokovnega dela v vzgoji in izobraževanju. Kandidati pridobijo znanja s področja pedagoških, psiholoških, didaktičnih, pedagoško-andragoških in specialno pedagoških vsebin, ki so potrebna za uspešno pedagoško delo v osnovnih in srednjih šolah.

Prijava
Za vpis v študijske programe za izpopolnjevanje je potrebno izpolniti in oddati elektronsko prijavo, ki je dosegljiva na naslednji povezavi: https://vis.upr.si/pef/razpis_vnos_0_PAI.asp#. Kandidati morajo do vključno 13. septembra 2019 pravilno izpolnjeno prijavo za vpis natisniti, preveriti, morebitne napake ročno popraviti (poleg ročnih popravkov se morajo podpisati) in jo podpisano z zahtevano dokumentacijo poslati na naslov Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Cankarjeva ulica 5, 6000 Koper, s pripisom "Prijava za vpis v študijski program IZP".

Kontakt
Kandidati lahko več informacij o študijskih programih za izpopolnjevanje dobijo tudi osebno v Službi za izobraževanje UP PEF ali na tel. št. 05 61 17 686 vsak dan od 9. do 12. ure ter preko e-pošte na e-naslovu lucka.gregoricbolje@pef.upr.si.

Več informacij
 
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino