Monografija Zgodnje gibalno učenje in poučevanje 2019


Danes sta bolj kot kadarkoli pomembni vloga in naloga vzgojitelja, da gibalno usposobi in otroke že v zgodnjem otroštvu ozavesti o pomenu, koristih in prednostih gibanja v zdravem okolju. Za učinkovito poučevanje pa vzgojitelj potrebuje primerno splošno in specialno znanje, sposobnosti in motivacijo, da je lahko kompetenten pri izpolnjevanju delovnih nalog in poslanstva poučevanja. Zato je ključni namen knjige predstaviti izbrana poglavja s področja antropološke kineziologije, ki bodo lahko prispevala k širitvi in poglobitvi znanja o zgodnjem gibalnem poučevanju.

V prvem delu je poudarek na prepoznavanju značilnosti gibalnega razvoja otroka, ker je v tem obdobju otrok najbolj izpostavljen številnim tako pozitivnim kot negativnim vplivom okolja. Samo s skrbno načrtovanimi in izvedenimi gibalnimi dejavnostmi lahko optimalno razvijemo otrokove podedovane gibalne in funkcionalne sposobnosti. V nadaljevanju besedila predstavljamo zakonitosti otrokovega gibalnega razvoja, od procesa opuščanja refleksnih ter pričetka rabe  spontanih ritmičnih ter hotenih gibov pa vse do razvoja osnovnih ter kompleksnih gibalnih vzorcev. Pri tem gibalni prostor pojasnjujemo z modelom med seboj povezanih gibalnih sposobnosti. Ker so razlike v izvedbi gibov in gibanja nasploh, tako v kakovosti kot količini, odvisne prav od razvoja in vzdrževanja gibalnih sposobnosti, jim namenjamo posebno pozornost. Večinoma prirojene, vendar tudi z delom pridobljene gibalne sposobnosti kot so ravnotežje, moč, hitrost, gibljivost, natančnost ter koordinacija in funkcionalna sposobnost vzdržljivost, namreč najbolj vplivajo na otrokove gibalne dosežke in uspešnost pri reševanju gibalnih izzivov.

Drugi del namenjamo razlagi in primerom zgodnjega gibalnega učenja in poučevanja. Pri tem zgodnje gibalno učenje razumemo kot psihomotorični učni proces, s katerim hoteno in trajno spremenimo zmogljivost oblikovanja gibalnih vzorcev  s pomočjo strukturirane ali nestrukturirane gibalne igre, ki ji kasneje postopno sledi gibalna vadba, poučevanje pa razlagamo kot kompleksno interakcijo med učencem in učiteljem v procesu gibalnega poučevanja s ciljem usvajanja novih gibalnih znanj – učnih izidov. Najprej pojasnimo nevrološke osnove delovanja gibalnega sistema, ki omogočajo gibalno učenje. Opredelimo tri med seboj povezane ključne faze gibalnega učnega procesa: opazovanje in načrtovanje gibanja, analizo gibanja in vadbo gibanja, ki znova izzove potrebo po ponovnem opazovanju. Posebno pozornost namenjamo motivacijskim dejavnikom, saj ni dovolj otroke samo pritegniti k gibalnemu učenju, ampak je treba tudi dlje obdržati trajanje njihove pozornosti. Pri gibalnem učenju gre namreč izključno za izvajanje številnih kakovostnih ponovitev, ki se avtomatizirajo in shranijo v gibalni spomin. Pri ponavljanju je pomemben motivacijski dejavnik tudi tekmovanje, pri čemer se zavzemamo za čim kasnejše razvrščanje: prvi, drugi, tretji, zadnji! Poudarjamo, da naj bo v zgodnjem otroštvu v ospredju tekmovanje s samim seboj in primerjanje z drugimi, ne pa samo ali predvsem premagovanje.

Z zbranimi smernicami, kako kakovostno in učinkovito obravnavati otroke na področju gibalnega poučevanja, da bodo lahko na všečen in zdravju prijazen način usvajali elementarne in zapletene gibalne vzorce, smo na preprost način povzeli ključna izhodišča učne strategije. V nadaljevanju v poglavju o inovativnem gibalnem poučevanju med drugim predstavljamo tudi avtorski model 4 P, ki temelji na naslednjih štirih fazah: povpraševanje in pričakovanje učencev; prilagajanje in poenostavljanje; ponudba in podpora ter pomoč.

Knjigo zaključujemo z obrazložitvijo izbranih najpogostejših pojmov, ki jih uporabljamo pri gibalnem poučevanju, s čimer smiselno povežemo vsebine in oblike preučevanja učinkovitih pristopov in postopkov zgodnjega gibalnega poučevanja. Pri tem je cilj osvežitev ter poglobitev specifičnih delovnih kompetenc vzgojiteljev in učiteljev za učinkovito zgodnje gibalno poučevanje.

Foto utrip s predstavitve monografije in odprtja razstave Razvrščanje
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino