Online info dan: Pomembnost vseživljenjskega učenja in skrb za razvoj kariere 2020


Objavljen je razpis za vpis na podiplomske študijske programe Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete za študijsko leto 2020/2021. Med razpisanimi programi je tudi magistrski študijski program Izobraževanje odraslih in razvoj kariere, ki temelji na vseživljenjskem učenju, delu z odraslimi in andragogiki, razvijanju kariere in človeških virov, interdisciplinarnosti, managementu in projektnemu delu.

Kljub temu, da študijski program povezuje dve področji, to sta izobraževanje odraslih in razvoj kariere, diplomanti ne pridobijo posebnega naziva, ampak javno veljavnega - magister/ica prefesor/ica andragogike, saj so s takšnim prepoznanim nazivom lažje in hitro zaposljivi.

Študijski program je pred več kot sedmimi leti snoval izr. prof. dr. Dejan Hozjan, ki je na podlagi potreb na trgu razmišljal o strokovnjaku, ki ima širša znanja, uporabna na različnih področjih:

»V slovenskem prostoru imamo malo ljudi, ki se ukvarja z načrtnim razvijanjem izobraževanja odraslih, čeprav je to ena od pomembnih strategij razvoja tako Slovenije kot Evropske Unije. Sicer na tem področju delujejo nekatere  slovenske organizacije, kot je Andragoški center Slovenije, ampak primanjkujejo profili strokovnjakov, ki bi strateško razvijali izobraževanje odraslih. Podobno je na ministrstvu.«

___________________________________________________________________________


Profil diplomanta
Diplomanti tega študijskega programa se lahko zaposlijo tudi kot vodje kadrovsko-izobraževalne enote v organizaciji, lahko ustanovijo svoj zasebni izobraževalni oz. svetovalni zavod, kar se je pokazala kot dobra odskočna deska za veliko študentov. Imeli so poslovno idejo, ampak niso vedeli, kako jo izpeljati. V okviru študija so pridobili tudi znanja projektnega managerja, saj je na tem področju značilno projektno delo. Praktično ni zavoda, ki ne bi izvajal projektov iz Evropskega socialnega sklada. Študentje se naučijo praktičnih stvari, kje iskati razpise in kako se prijaviti, načrtovati in evalvirati projekte, kako organizirati vzgojno-izobraževalni proces, svetovati in mentorirati …

Vseživljenjsko učenje je del vsakega delovnega mesta, vsak zaposlen je vpet v nenehno pridobivanje znanja, zato je pomembno, da je diplomant usposobljen za motiviranje, svetovanje odraslim pri njihovi izobraževalni in karierni poti.Diplomanti so usposobljeni za izvedbo predavanj s področja pedagogike in andragogike na srednješolski ravni, zato pridobijo naziv magister profesor.

Cilji študijskega programa
Visokošolski učitelji in sodelavci na študijskem programu želijo študentom predstaviti, kaj se dogaja na področju izobraževanja in razvoja kadrov v Sloveniji in v katero smer se razvija. Študentje bodo spoznali učne metode učenja in poučevanja, delo z različnimi ciljnimi skupinami, od brezposelnih do priseljencev:

»Gre za temo, ki se v našem prostoru počasi, a vendar uspešno razvija. V preteklosti so se strokovnjaki osredotočili predvsem na izobraževanje ranljivih skupin otrok in mladostnikov. Danes je ta skupina odrasla, zato je potrebno zapolniti tudi to vrzel.«

Predmetnik
V prvem letniku se obravnava pedagogiko - kaj je, kakšni so trendi, primerja se andragogiko v drugih državah, razpravlja se tudi o psihologiji odraslih ter psihologiji v organizaciji, metodah in oblikah poučevanja ter poklicnem izobraževanju in svetovanju, obravnava se različne ciljne skupine.

»Pomembno je, da študentje že na začetku študija ozavestijo, kako pomembno je vseživljenjsko učenje in skrb za razvoj kariere,« poudarja koordinator študijskega programa izr. prof. dr. Dejan Hozjan.

V drugem letniku se raziskuje v vseživljenjskem izobraževanju ter osvaja veščine projektnega managementa in oblike učenja odraslih. Poleg petih izbirnih predmetov poteka tudi devet tednov dolga andragoška praksa, ki se zaključi s pisanjem magistrskega dela.

Zaposljivosti
Na podlagi veljavne zakonodaje se diplomanti lahko zaposlijo na štirinajstih delovnih mestih, to so

 • andragog,
 • pedagoški svetovalec,
 • organizator izobraževanja odraslih,
 • svetovalni delavec v vzgojno-izobraževalnih zavodih (VIZ),
 • učitelj za zunajšolsko izobraževanje,
 • manager družbe za izobraževanje,
 • strokovnjak za kadre,
 • analitik poklicnega dela,
 • organizator izobraževanja zaposlenih in praktičnega pouka,
 • svetovalec za kadrovanje, poslovno uspešnost, poklicno izobraževanje in za zaposlovanje,
 • vodja kadrovske službe.

Iz rezultatov anketnega vprašalnika diplomantov tega študijskega programa je razvidno, da je okoli 40 % študentov že med študijem zaposlenih in po zaključku študija napredujejo. Ostali diplomanti se prav tako hitro zaposlijo. To jim omogočajo urniki, saj študijski proces poteka v popoldanskem času.


Vpisni pogoji
V prvi letnik študijskega programa se lahko vpišejo vsi, ki so zaključili dodiplomski študijski program prve stopnje s področja edukacijskih ved, predšolske vzgoje, razrednega pouka, pedagogike, psihologije, sociologije, managementa. Diplomanti z drugih strokovnih področij opravijo diferencialne izpite na podlagi predhodnega dogovora.

Prednosti študijskega programa

 • To je edini študijski program v slovenskem prostoru, ki povezuje dve področji - izobraževanje in kadrovanje, saj sta ti dve tesno prepleteni in zato je izrednega pomena, da imajo diplomanti širše znanje.
 • Študijski program ni ozko usmerjen v andragogiko, ampak pokriva raznolika področja pedagogike, psihologije, managementa, zato so diplomanti široko razgledani.
 • Poudarjajo se aktualna znanja o sodobnih spoznanjih stroke in čim več primerov s prakse.
 • Študij je usmerjen k projektnemu delu, študentje si sami izberejo seminarske naloge, na podlagi katerih gradijo svojo kariero.
 • Študenti so neposredno vključeni v raziskovalno delo in prakso. Zato je bil ustanovljen Center za vseživljenjsko učenje, v okviru katerega dobijo znanja iz prakse.
 • Študijske skupine so majhne, zato se ustvari prijetna delovna klima in stik s profesorji je lažji.
 • Vpisani so tudi tuji študenti, ki prinesejo različne poglede na sisteme.
 • Študijski proces poteka v popoldanskem času, saj je prilagojen študentom.
 • Poleg tega je študij za vse z dokončano 6. stopnjo izobrazbe brezplačen (tudi za starejše od 26. leta in zaposlene).
 • Diplomanti nimajo težav pri zaposlitvi.


Mnenja študentov in diplomantov

»Naučili smo se veliko o organizaciji dogodkov, psihologiji odraslih … nasploh smo si razširili obzorja. Všeč mi je, da lahko v seminarskih nalogah raziskujemo, kar sami želimo.«  

»Imamo veliko možnosti zaposlitve, saj se in se bo tudi v prihodnosti spodbujalo vseživljenjsko učenje in dodatno izobraževanje.«    

»Ko sem se odločila za smer IORK, sem pričakovala, da bom pridobila določeno znanje. Med samim študijem pa sem ga dobila veliko več, saj mi je študij pomagal pri osebnostni rasti.«

 

Več informacij

 

 
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino