Online info dan: Specifičen in plemenit študij inkluzivne pedagogike 2020


Za razvoj inkluzivne pedagogike v Sloveniji je bilo ključno leto 2000, ko je bil sprejet Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Z zakonom smo zavezani k skrbi za vse otroke znotraj večinske šole, in sicer tako, da so vsi deležni enakovrednega kakovostnega izobraževanja.

UP PEF se je prva odzvala na potrebo šol, ki so na podlagi spremenjene zakonodaje potrebovale strokovnjake, ki bi bili zmožni delati z vsemi, tako z učenci, starši kot učitelji. To odlikuje diplomante magistrskega študijskega programa Inkluzivna pedagogika.

Študij Inkluzivne pedagogike je specifičen in plemenit. To ni poklic, kjer je lahko delat, vendar je lepo delat, saj se pomaga človeku tako s posebnimi potrebami kot širšemu okolju.


Redni in izredni študij
Študijski program poteka dve leti, izredni študij pa dve leti in pol. Redni študij poteka v Kopru, izredni naslednje študijsko leto tudi na dislocirani enoti na Ptuju. Možnost je tudi vpisati vzporedni študij, za kar se študentje pogosto odločajo v povezavi s študijskim programom Razredni pouk.

Pogoji za vpis
Vpišejo se lahko tudi diplomanti z nepedagoških smeri, vendar morajo opraviti diferencialne izpite. Pogoji za vpis so široko opredeljeni zato, ker želimo široko gledati na inkluzijo v družbi, v vseživljenjski osi oseb in družbe. Želimo si, da bi bili inkluzivni pedagogi zaposleni tudi širše, ne samo v šolstvu.

Diferencialni izpiti
Opravljajo se na podlagi prehodne dosežene izobrazbe. So s področja pedagogike, pedagoške psihologije, psihologije osebnosti, specialne pedagogike in pedagoškega raziskovanja. Kandidat jih lahko opravi pred vpisom oz. najkasneje do vpisa v 2. letnik.

Predmetnik
Vloga inkluzivnih pedagogov ni omejena samo na šolo, ampak imajo pomembno vlogo tudi na področju vseživljenjskega izobraževanja. To je opaziti tudi v predmetniku - vsebine niso omejene le na šolsko in predšolsko delo, ampak se povezujejo tudi na karierni razvoj, prostočasno dejavnost, saj je za osebe s posebnimi potrebami potrebno obravnavati celostno.

Diplomanti

 • so široko usposobljeni strokovnjaki, ki prepoznajo razvojne značilnosti in potrebe oseb z vsemi vrstami posebnih potreb,
 • imajo širok profil in zato veliko možnosti zaposlitve, pripravljajo individualizirane programe in organizirajo prilagoditve v procesu vzgoje in izobraževanja za osebe z vsemi vrstami primanjkljajev,
 • delujejo lahko v različnih situacijah pomoči in podpore pri vseživljenjskem izobraževanju oseb s posebnimi potrebami,
 • se vključujejo v načrtovanje kariernega razvoja oseb s posebnimi potrebami in oblikovanju prilagoditev na delovnem mestu,
 • razvijajo pozitivna pričakovanja do oseb s posebnimi potrebami,
 • so zelo povezani z okoljem oseb s posebnimi potrebami in skupaj z njimi soustvarjajo razvojne in učne zmožnosti,
 • skrbijo za nenehno razvijanje inkluzivnosti družbe.
»Inkluzivni pedagog ima pomembno dopolnjujočo vlogo s specialnim pedagogom, oba profila sta enako dragocena. V določenem delu se lahko prikrivata, kot ostali pedagoški poklici, ampak so določene specifike nezamenljive, zato sta potrebna soba,« je poudarila koordinatorica študijskega programa dr. Vanja Riccarda Kiswarday.

 

Zaposljivost
Ker je to širok profil strokovnega delavca, strokovnjaka za vzgojo, izobraževanje in skrb za osebe s posebnimi potrebami se bo diplomant lahko zaposlil kot:

 • vzgojitelj predšolskih otrok za dodatno strokovno pomoč,
 • svetovalni delavec v programu za predšolske otroke in v prilagojenem programu za predšolske OPP,
 • učitelj individualne in skupinske pomoči za učence z učnimi težavami v OŠ,
 • učitelj dodatne strokovne pomoči pri premagovanju primanjkljajev, ovir oziroma motenj v OŠ,
 • učitelj za dodatno strokovno pomoč kot učno pomoč, svetovalni delavec v OŠ,
 • učitelj v oddelkih podaljšanega bivanja v OŠ,
 • učitelj v jutranjem varstvu v OŠ,
 • učitelj dodatne strokovne pomoči v srednjih šolah,
 • svetovalni delavec v srednjih šolah, izvajalec drugih nalog za OPP v vrtcih, šolah in drugih vzgojno-izobraževalnih zavodih, v skladu z veljavnimi pravnimi akti,
 • svetovalni delavec za izvajanje vseživljenjskega izobraževanja za odrasle osebe s posebnimi potrebami, vključujoč pridobivanje izobrazbe po certifikatnem sistemu,
 • strokovni delavec v službah za poklicno orientacijo, prehode in vseživljenjski karierni razvoj,
 • strokovni delavec v službi za usposabljanje in nameščanje oseb s posebnimi potrebami v invalidskih podjetjih, zaposlitvenih centrih, varstveno delovnih centrih in socialno zaposlitvenih projektih,
 • strokovni delavec za podporo v izobraževanju, zagovorništvu in izvajanju socialnih programov,
 • izvajalec strokovnih del in nalog na socialnem področju, ki so namenjena socialno ogroženim posameznikom in skupinam, ki sami ne zmorejo konkurirati na trgu zaposlovanja,
 • izvajalec del in nalog strokovnega delavca v organizacijah, ki nudijo različne oblike pomoči rizičnim skupinam in OPP, organizator in
 • vodja programov vseživljenjskega učenja za posameznike in skupine, ki tega sami niso sposobni.
   

Obrazložitev zaposljivosti je predstavljana v posnetku spletnega informativnega dneva od 35:23 minute dalje.

Več informacij

 
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino