Nove ugotovitve na področju šolskih praks 2020

 
Pri ugledni mednarodni založbi Verlag Dr Kovač je izšla znanstvena monografija
Effectiveness of the Learning Environment – Findings of Monitoring Mathematics Lessons, katere avtorji so izr. prof. dr. Darjo Felda, prof. dr. Mara Cotič in prof. dr. Amalija Žakelj s Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, dr. Boris Černilec z Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana ter prof. dr. Milena Valenčič Zuljan s Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani.  

Monografija je plod raziskave, v kateri so avtorji dokazali, da ni tako pomembno, kakšne oblike je zunanja diferenciacija, ampak kakšen je pouk kot tak. Najpomembnejša je aktivna vloga učencev pri pridobivanju znanja v smislu upoštevanja njihovih idej v procesu odkrivanja in raziskovanja.

Obravnava matematičnih vsebin mora biti usklajena s kognitivnim razvojem otroka, z njegovimi sposobnostmi, z osebnostnimi značilnostmi in njegovim vsakdanjim okoljem. Učitelj mora spodbujati samostojno aktivnost učencev in povezovanje s problemi iz vsakdanjega življenja ter učenca voditi, da s pomočjo reševanja in raziskovanja problemov oziroma problemskih situacij in pogovora pride do novih spoznanj. Učitelj mora poznati učenčeve zmožnosti, predznanje, interese in načine učenja ter te razlike in zakonitosti upoštevati pri pouku in izvajanju dejavnosti. Poseben poudarek mora nameniti spodbujanju in omogočanju učenčevega aktivnega sooblikovanja učnega procesa, razvijanju učenčeve motivacije in odgovornosti za sodelovanje pri pouku.

Ugotovitve raziskave bodo pomembno prispevale k spreminjanju šolskih praks v smeri učinkovitejše organizacije pouka, ki omogoča boljše dosežke učencev. Hkrati so lahko rezultati raziskave tudi vodilo in izhodišče pri normativnem urejanju organizacije pouka matematike v osnovni šoli.
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino