Vpliv starševske vpletenosti v izobraževanje otrok na sodelovanje med šolo in starši


Center za vseživljenjsko učenje UP PEF je v sredo, 10. marca 2021, organiziral predavanje z naslovom Vpliv starševske vpletenosti v izobraževanje otrok na sodelovanje med šolo in starši, ki sta ga izvedli  Martine Kovačič Kuzmić, viš. pred.  in  prof. dr. Jurke Lepičnik Vodopivec. Predavanja so se udeležili številni pedagoški in strokovni delavci iz vrtcev in šol, manjkali pa niso niti študenti. Predavateljici sta udeležencem starševsko vpletenost v izobraževanje otrok predstavili iz treh vidikov – pedagoškega, pravnega in kot potencialnega dejavnika neenakosti. Poleg izsledkov različnih raziskav sta v razpravo vključili tudi praktične primere, pravne okvire in relevantno sodno prakso na tem področju.

Uspešen vzgojno-izobraževalni proces temelji na partnerskem sodelovanju staršev in šole. Vzpostavitev takega sodelovanja pa ni samoumevna, saj zahteva delo, sodelovanje in predvsem pripravljenost za posluh s strani vseh deležnikov v tem procesu – šole, staršev in otrok. 

Predavateljici sta predavanje začeli z opredeljevanjem samega pojma starševske vpletenosti, ki v laični javnosti asociira predvsem na pojme, kot so helikoptersko starševstvo, intenzivno starševstvo, otrokocentričnost ... Kratka razprava je vodila v uvodno spoznanje, da je starševska vpletenost širok pojem, ki zajema različna področja in različne ravni sodelovanja s šolo.

V nadaljevanju je Martina Kovačič Kuzmić najprej predstavila temeljne pravne podlage starševske vpletenosti, preko katerih so udeleženci med drugim spoznali pravno opredelitev starševske skrbi, starševskih dolžnosti in upravičenj ter na drugi strani tudi pravice in odgovornosti šole, ki preko ustavnih in zakonskih določb uresničuje pravico otrok do izobrazbe. V drugem delu je dr. Jurka Lepičnik Vodopivec, iz svoje dolgoletne prakse v vzgoji in izobraževanju, udeležencem predstavila temeljne pedagoške vidike starševske vpletenosti, pri čemer se je predvsem osredotočila na Bronferbrennerjevo ekosistemsko teorijo ter kontinuiteto in diskontinuiteto vzgoje v družini in šoli, s spoznanjem, da vzgojno-izobraževalna institucija, ki je usmerjena na otroka, sprejema starše kot svoje najpomembnejše partnerje. Ugotovitve je podkrepila še s številnimi izsledki domačih in tujih raziskav, ki nedvomno potrjujejo pozitivne učinke starševske vpletenosti na šolski uspeh otrok, pri čemer je izpostavila, da so ti učinki vidni že v predšolskem obdobju.

Predavanje se je nato osredotočilo na vprašanje, ali lahko starševsko vključevanje dojemamo tudi kot dejavnik socialne diferenciacije otrok. Martina Kovačič Kuzmić je v tem delu predstavila temeljne koncepte pravičnosti in enakosti, s poudarkom na vprašanju, kako uresničevati načeli enakosti in pravičnosti pri otrocih, pri katerih je stopnja starševske vpletenosti v njihovo izobraževanje nižja. V zaključnem delu je predstavila še relevantno domačo in tujo sodno prakso, ki se nanaša na konflikte, ki nastajajo v razmerjih med starši in šolo, starši in otroki in otroki in šolo.

Razprava z udeleženci, ki je potekala ob koncu predavanja, je pokazala, da je vprašanje starševske vpletenosti v izobraževanje otrok še vedno v iskanju pravega ravnotežja v odnosu med domom in šolo. Ključ do uspeha je vzpostavitev partnerskega sodelovanja, ki temelji na obojestranskem zaupanju ter predvsem v skupnem cilju, ki ga vodi temeljno načelo »v korist otroka«.
 
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino