Edukacijske vede - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Psihologija otroka in mladostnika


Nosilci:


Splošne informacije

 

UČNI NAČRT PREDMETA

Predmet:

Psihologija otroka in mladostnika

Course title:

Študijski program in stopnja

Študijska smer

Letnik

Semester

Edukacijske vede, 1. stopnja

/

1.

1.

Vrsta predmeta

obvezni

Univerzitetna koda predmeta:

Predavanja

Seminar

Sem. vaje

Lab. vaje

Teren. vaje

Samost. delo

ECTS

30

15

/

30

/

*105

6

*Seminarska naloga 30 ur = 1 KT; študij virov in literature 15 ur = 0,5 KT; izpit in priprava na izpit 30 ur = 1 KT; praksa 30 ur = 1 KT

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Tina Kavčič

Jeziki:

Predavanja:

slovenski

Vaje:

slovenski

 

Vsebina:

*V samostojno študentovo delo je vključenih tudi 30 ur (1 KT) prakse.

Opis vsebine:

 • vloga psihologije v izobraževanju,
 • razumevanje razvoja (biološki dejavniki, kulturni in socialni kontekst),
 • zakonitosti razvoja in interakcijski vplivi različnih dejavnikov razvoja,
 • področja razvoja in razvojna obdobja (tempo, mejniki, razvojne naloge),
 • kontradikcije razvoja (primanjkljaj ali razlika) in podporni sistemi razvoja (od mikrosistemov do makrosistema),
 • teoretske razlage razvoja v otroštvu in mladostništvu (različni teoretski pristopi – behavioristični, psihoanalitični, kognitivno konstruktivistični, kontekstualni)
 • značilnosti biosocialnega, kognitivnega in psihosocialnega razvoja otroka,
 • pojmovanje mladostništva in razvojne naloge mladostništva,
 • značilnosti biosocialnega, kognitivnega in psihosocialnega razvoja mladostnika
 • razvoj identitete, identitetni statusi, identitetni stili,
 • vrstniška skupina, prijateljstva, intimnost, tvegano vedenje,
 • odnos mladostnika s starši: proces druge separacije – individualizacije.

 

Temeljni literatura in viri:

Osnovna literatura:

 • Marjanovič, U.L., Zupančič, M. (ur.) (2004). Razvojna psihologija. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete.
 • Papalia, D.E., Olds, S.W., Feldman, R.D. (2003). Otrokov svet - otrokov razvoj od spočetja do konca mladostništva. Ljubljana: Educy.
 • Pergar. K. M. (2004). Šola in otrokov razvoj – Mlajši otrok v šoli. Ljubljana: Pedagoška fakulteta univerze v Ljubljani.
 • Tomori, M., Stergar, E., Pinter, B., Rus Makovec, M. in Stikovič, S. (1998). Dejavniki tveganja pri slovenskih srednješolcih. Ljubljana: Psihiatrična klinika Ljubljana.

 

Cilji in kompetence:

Cilji:

 • spoznati in razumeti temeljne zakonitosti razvoja ter interakcijskega delovanja dejavnikov, ki vplivajo na različna področja razvoja v otroštvu in mladostništvu,
 • spoznati in razumeti spodbudne in škodljive vplive okolja na razvojni proces v obdobjih otroštva in mladostništva,
 • razumeti posebnosti dela z otroki in mladostniki,
 • ozavestiti vlogo odraslega pri interakcijskem delovanju psiholoških dejavnikov za uspešno delo v vzgoji in izobraževanju,

Splošne kompetence:

 • prizadevanje za kakovost,
 • (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost.

Predmetnospecifične kompetence:

 • poznavanje in razumevanje razvojnih značilnosti in individualnih razlik otrok in mladostnikov,
 • zmožnost opazovanja in spremljanja različnih vidikov razvoja otrok in mladostnikov,
 • upoštevanje razvojnih značilnosti in individualnih posebnosti učečih,
 • ustvarjanje učnega vzdušja, kjer se spoštuje različnost in spodbujata samostojnost in odgovornost.

 

Predvideni študijski rezultati:

Predvideni študijski dosežki:

 • pozna temeljne značilnosti razvoja otroka in mladostnika,
 • razume različne vidike razvoja identitete,
 • pozna in razume spodbudne in škodljive vplive okolja v obdobju otroštva in mladostništva,
 • (samo)kritično razmišlja o pedagoško-psiholoških problemih dela z otroki in mladostniki v različnih družbenih institucijah (npr. šola, organizacije izvenšolskih dejavnosti, družina).

 

Metode poučevanja in učenja:

 • predavanja,
 • študij literature,
 • seminarji, osredotočeni na proučevanje prakse,
 • vaje v manjših skupinah.

 

Načini ocenjevanja:

Delež (v %)

 • uspešno izdelana in predstavljena seminarska naloga,
 • uspešno izdelana poročila iz posameznih vaj,
 • delni pisni kolokviji,
 • pisni izpit.

Seminarska naloga 40%, izpit 60 %.

 

Reference nosilca / Lecturer's references:

 1. GRIL, Alenka. Sodelovalnost in tekmovalnost učencev v zadnjih razredih osnovne šole. Šol. polje (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], zima 2005, letn. 16, št. 5/6, str. 57-76. [COBISS.SI-ID 1414231]
 2. ZUPANČIČ, Maja, GRIL, Alenka. Ponovljivi tipi osebnosti v otroštvu in mladostništvu : slovenska prečna primerjava. Psihol. obz. (Ljubl.), 2006, letn. 15, št. 2, str. 7-29, graf. prikazi, preglednice. [COBISS.SI-ID 33649250]
 3. ZUPANČIČ, Maja, GRIL, Alenka, KAVČIČ, Tina. Child and early adolescent personality : its structure, age trends and gender differences. Stud. psychol., 2006, 48, 4, str. 311-332, preglednice. [COBISS.SI-ID 33586018]
 4. GRIL, Alenka. Učne interakcije in sociokognitivni dejavniki učnega uspeha v zadnji triadi osnovne šole. Šol. polje (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], pomlad 2008, letn. 19, št. 1/2, str. 81-118. [COBISS.SI-ID 1806935]
 5. GRIL, Alenka. Položaj mladih prostovoljcev v Sloveniji : povzetki rezultatov raziskave "Prostovoljno delo mladih na področju sociale in kulture". V: Poročilo 3. Posveta Urada RS za mladino, 17.-19. november 2005, Moravske Toplice. Ljubljana: Urad RS za mladino, 2005, str. 10-15. http://www.uradzamladino.org/novice/novica.asp?noviceid=128. [COBISS.SI-ID 1355351]
 6. GRIL, Alenka. Predstavitev raziskave "Prostovoljno delo mladih na področju sociale in kulture". V: Zbornik prispevkov : vrednote in vrednosti prostovoljstva v današnjem času. [Spletna izd.]. Ljubljana: Slovenska filantropija, združenje za promocijo prostovoljstva, 2006, 14 str. http://prostovoljstvo.org/news.php?a=single&id=258, http://prostovoljstvo.org/Kongres%20.php. [COBISS.SI-ID 1432151]
 7. GRIL, Alenka. Participacija mladih v mladinskih centrih z različno organizacijsko kulturo!. V: BABNIK, Jure. Vključevanje, participacija in aktivno državljanstvo preko članskih oblik mladinskega dela : zbornik posveta. Ljubljana: Movit NA Mladina, 2009, str. 23-27. [COBISS.SI-ID 1914967]
 8. GRIL, Alenka, KLEMENČIČ, Eva, AUTOR, Sabina. Udejstvovanje mladih v družbi. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2009. 152 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-270-015-7. [COBISS.SI-ID 248241152]
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino