Edukacijske vede - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Osnove andragogike in vseživljenjskega učenja


Nosilci: docent dr. Mezgec Maja


Splošne informacije

 

UČNI NAČRT PREDMETA

Predmet:

Osnove andragogike in vseživljenjskega učenja

Course title:

Študijski program in stopnja

Študijska smer

Letnik

Semester

Edukacijske vede, 1. stopnja

/

1.

2.

Vrsta predmeta

obvezni

Univerzitetna koda predmeta:

Predavanja

Seminar

Sem. vaje

Lab. vaje

Teren. vaje

Samost. delo

ECTS

45

/

30

/

/

*105

6

*Seminarska naloga 15 ur = 0,5 KT; študij literature in virov 45 ur = 1,5 KT; izpit in priprava na izpit 15 ur = 0,5 KT; praksa 30 ur = 1 KT

Nosilec predmeta:

doc. dr. Maja Mezgec

Jeziki:

Predavanja:

slovenski

Vaje:

slovenski

 

Vsebina:

* V samostojno študentovo delo je vključenih tudi 30 ur (1 KT) prakse.

Opis vsebine.

 • Andragogika kot izobraževalna veda. Predmet, metodologija in razvoj. Pojem odraslega, sistemske osnove izobraževanja odraslih.
 • Permanentno (vseživljenjsko) izobraževanje: koncept, aplikacije, medsebojno vplivanje podsistema izobraževanja mladih in odraslih.
 • Zgodovina izobraževanja odraslih. Družbeni in ekonomski temelji izobraževanja odraslih.
 • Temeljne značilnosti in dejavniki uspešnega učenja odraslih. Pripravljenost odraslih za izobraževanje in predstava o sebi (self – image). Motivacija odraslih za izobraževanje. Učne tehnike, navade, sposobnosti odraslega za izobraževanje.
 • Andragoški ciklus. Planiranje in programiranje izobraževanja. Značilnosti izvedbe, prepletanje samoizobraževanja in skupinskih oblik izobraževanja. Evalvacija in samoevalvacija.
 • Osnovne oblike in metode dela v andragoški praksi. Dopisno in multimedijsko izobraževanje, študijski krožki samoizobraževanja.
 • Vzpostavljanje poklicne identitete kot sukcesivni proces. Poklicna samoreprodukcija.
 • Vrste izobraževanja odraslih, kriteriji delitve. Formalno in neformalno izobraževanje. Poklicno izobraževanje odraslih. Ciljne skupine. Izobraževanje v tretjem življenjskem obdobju.
 • Svetovanje v izobraževanju odraslih: informativno svetovalno delo za izobraževanje in poklicni razvoj.

 

Temeljni literatura in viri / Readings:

Osnovna literatura:

 • Krajnc, Ana: Andragogika in izobraževanje odraslih (v tisku).
 • Ličen, Nives: Uvod v izobraževanje odraslih, Filozofska Fakulteta, Ljubljana 2006.
 • Krajnc, Ana: Metode izobraževanja odraslih. DE Ljubljana, 1979.
 • Krajnc, Ana: Izobraževanje ob delu. Obča andragogika, DDU Univerzum, Ljubljana 1979.
 • Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji. MŠŠ, Ljubljana, 1995 (Poglavje: Izobraževanje odraslih).
 • Študijski krožki. Skupina avtorjev. ACS, Ljubljana, 1993.
 • Kako smo snovali univerzo za tretje življenjsko obdobje. Skupina avtorjev, Ljubljana, 1992.
 • Izobraževanje in trg dela. ACS, skupina avtorjev, Ljubljana, 1993.
 • Twentieth Century Thnikers in Adult Education. Routledge, London, 1987.
 • Husen, T.: The Learning Society, Meuthen, London, 1992.
 • Knowels, M.: Modern Practice of Adult Education. Andragogys versus Pedagogy. Associated Press, New York, 1984.
 • Premislek o izobraževanju odraslih. Zbornik ACS, Ljubljana, 1993.
 • Krajnc, Ana.: Metodika dopisnega izobraževanja. DDU Univerzum, Ljubljana, 1981.
 • Muršak, J.: Problemi poklicne socializacije. V: Poklicno izobraževanje. Problemi in perspektive. ZI FF, Ljubljana, 1993.
 • Jelenc Krašovec, Sabina: Andragoško svetovalno delo. Filozofska fakulteta, Ljubljana, 2003
 • Vilič Klenovšek, Tanja in Klemenčič, Sonja: Svetovanje v izobraževanju odraslih: organiziranost, pogoji in način delovanja. Andragoški center Slovenije, Ljubljana, 2002

 

Cilji in kompetence:

Cilji:

 • Seznanitev z osnovami andragogike, zlasti s konceptom permanentnega izobraževanja in vsemi posledicami, ki jih ima razvoj tega koncepta tako pri sistemskih kot pri praktičnih rešitvah znotraj procesov vzgoje in izobraževanja.
 • Usposobitev za neposredno andragoško delo do tolike stopnje, da se lahko absolventi vključujejo kot izvajalci v različne oblike izobraževanja odraslih.

Splošne kompetence:

 • zmožnost učinkovitega komuniciranja z učečimi in razvijanja pozitivnega odnosa do učenja,
 • zmožnost načrtovanja, izvajanja in vrednotenja učnega procesa,
 • zmožnosti razumevanja sodobnih teoretskih konceptov iz področja izobraževanja in vseživljenjskega učenja in zmožnost analize strokovne literature in drugih virov,
 • poznavanje osnov svetovalnega dela.

Predmetnospecifične kompetence:

 • zmožnost izvajanja andragoške dejavnosti,
 • zmožnost prenosa teoretskih konceptov v andragoško prakso,
 • zmožnost umeščanja in ovrednotenja andragoških procesov v različnih okoljih,
 • razvijanje izobraževalne komunikacije v procesih neformalnega učenja.

 

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • Študent/-ka pozna razvoj predmetnega področja andragogike kot znanstvene discipline in je seznanjen/a s konceptom permanentnega izobraževanja
 • Pozna in upošteva temeljne značilnosti in ključne dejavnike učenja odraslih
 • Pozna osnovne oblike in metode dela za različne vrste izobraževanja odraslih.

Uporaba:

Študent/-ka je:

 • usposobljen/usposobljena za neposredno andragoško delo in se lahko vključuje kot izvajalec v različne vrste izobraževanja odraslih
 • zmožen/zmožna uporabe in prenosa teoretskih znanj v andragoško prakso
 • zmožen/a učinkovite izobraževalne komunikacije

Refleksija:

Študent/-ka je:

 • zmožen/zmožna analize strokovne literature in drugih virov iz področja
 • sposoben/sposobna kritičnega ovrednotenja andragoških procesov in izkušenj
 • pripravljen/a na poklicno samoreprodukcijo in ohranjanje poklicne kompetence

 

Metode poučevanja in učenja:

 • predavanja,
 • študij literature,
 • seminarsko delo,
 • konzultacije,
 • samostojni študij,
 • vaje v manjših skupinah.

 

Načini ocenjevanja:

Delež (v %)

Pisni izpit po predavanjih (vsebina predavanj, vaj in seminarjev) 60 % ocene, seminarski izdelek z vključitvijo opazovanja prakse 30 % ocene, predstavitev seminarskega izdelka 10 % ocene.

Ocenjevalna lestvica: zadostno, 6 (51 - 60%), dobro, 7 (61 - 70%), prav dobro, 8 (71 -80 %), prav dobro, 9 (81 – 90 %), odlično, 10 (91 – 100 %).

Pisni izpit=60 % ocene;

seminarski izdelek z vključitvijo opazovanja prakse 30 % ocene, predstavitev seminarskega izdelka 10 % ocene.

 


Reference nosilca:
 1. MEZGEC, Maja. Scienziati si nasce o si diventa? : riflessioni e iniziative per orientare alla scienza e alla ricerca. Quaderni di orientamento, 2006, anno 15, n. 28, str. V-VI. [COBISS.SI-ID 2726380]
 2. MEZGEC, Maja, VIDALI, Zaira. Sondaža med dijaki o pogledu na manjšino in njeno organiziranost. V: AVGUŠTIN, Sonia Adriana (ur.), KLOPČIČ, Luka (ur.). Ko ni več meja : 4. strokovno-znanstveni posvet, Radgona, Avstrija, 21. in 22. oktober 2005 : (zbornik predavanj). Ljubljana: Svetovni slovenski kongres: = Slovenian World Congress, 2006, str. 45-59, tabele. [COBISS.SI-ID 10172237]
 3. VALANDRO, Paola, MEZGEC, Maja. Guida alla ricerca : orientarsi nel mondo della ricerca dopo la laurea. 1a ed. Bologna: Aster, 2007. 112 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3096023]
 4. MEZGEC, Maja. Funkcionalna pismenost v manjšinskem jeziku in vseživljenjsko izobraževanje pri slovenski manjšini v Trstu : doktorsko delo. Ljubljana: [M. Mezgec], 2006. X, 283 f., 49 f. pril. [COBISS.SI-ID 35519586]

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino