Edukacijske vede - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Evropski sistemi in politike na področju izobraževanja


Nosilci: docent dr. Mezgec Maja


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu

 

1. Ime predmeta: Evropski sistemi in politike na področju izobraževanja 
2. Koda predmeta:
3. Nosilka predmeta: doc. dr. Maja Mezgec
4. Število ECTS kreditnih točk: 6
5. Učni jezik: slovenski

Podatki o umeščenosti predmeta

6. Študijski program: Edukacijske vede
7. Vrsta in stopnja študijskega programa: 1. stopnja, univerzitetni
8. Vrsta predmeta: obvezni                 
9. Letnik študija: 2.
10. Semester: 3.
11. Študijska smer: /
12. Steber programa: /

 Obveznosti

13. Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):

Oblika izvedbe

Število ur

Število KT

Izvajalec

Predavanja (P)

45

1,5

učitelj

Seminarske vaje (SV)

30

1

sodelavec

SKUPAJ

75

2,5

 

14. Samostojno študentovo delo:

Oblika aktivnosti

Število ur

Število KT

Seminarska naloga (SN)

15

0,5

Študij literature in virov (ŠL)

45

1,5

Izpit in priprava na izpit (PI)

45

1,5

SKUPAJ

105

3,5

 

Cilji in kompetence

15. Predznanje, ki ga mora imeti študent:

 • pogoji za vpis v II. letnik

 

16. Učni cilji predmeta in kompetence:

Cilji:

 • Namen predmeta je na sistematični in vsebinsko celovit način seznaniti študente z vsebino in procesom implementacije skupnih politik EU na področju izobraževanja in vseživljenjskega učenja. 

Splošne kompetence:

 • Razumevanje skupnih izhodišč in posebnosti evropskih vzgojno izobraževalnih sistemov. 

Predmetnospecifične kompetence*:

 • Poznavanje procesov meddržavnega povezovanje na evropski celini.
 • Razumevanje skupnih evropskih politik na področju izobraževanja in vseživljenjskega učenja.
 • Poznavanje osnovnih organov in institucij EU in njihovega delovanja.

 

Vsebina predmeta in literatura

17. Opis vsebine.

Uvod v evropsko unijo: nastanek in razvoj. Glavni organi in institucije EU, njihova sestava in delovanje.  Institucije EU pristojne za področje izobraževanja in vseživljenjskega učenja. Evropske politike na področju izobraževanja in vseživljenjskega učenja: usmeritev in cilji. EU in koncept vseživljenjskega učenja.  Evropski programi za področje izobraževanja. Evropski programi za področje izobraževanja in mednarodno sodelovanje. 

18. Literatura:

Osnovna literatura:

 • Bomberg,  E.,  Stubb, A. (2003). The European Union: How does it works? Oxford in New York: Oxford University Press. 
 • Pepin, L. (2006). The history of European cooperation in education and training, European Comission, Directorat  General for Education and Culture, Bruxelles. 
 • EURZDICE (2002). Vseživljenjsko učenje: prispevek izobraževalnih sistemov v državah članicah Evropske Unije, Ljubljana, Ministrstvo za znanosti, šolstvo in šport. 
 • Temeljni dokumenti, poročila in komunikeji Evropske komisije iz področja, dosegljivi na spletnem portalu EU.  

19. Predvideni študijski dosežki:

Znanje in razumevanje:*

 • Študent/-ka pozna in razume skupne evropskih politike na področju izobraževanja in vseživljenjskega učenja.
 • Študent/ka pozna skupna izhodišča in posebnosti evropskih vzgojno izobraževalnih sistemov.
 • Študent/ka je seznanjen/a z evropskimi integracijskimi procesi. 

Uporaba:*

 • Študent/ka upošteva skupne evropske politike na področju izobraževanja in vseživljenjskega učenja pri izvajanju poklicnih dejavnosti.
 • Študent/-ka pozna programe EU za mednarodno sodelovanje in instrumente za promocijo mobilnosti učiteljevi in učencev. 

Refleksija:*

 • Sposoben/sposobna kritičnega ovrednotenja izobraževalnih procesov v luči skupnih evropskih politik.

 

Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja

20. Metode poučevanja in učenja:

 • predavanja študij literature seminarsko delo konzultacije samostojni študij vaje v manjših skupinah.

 

21. Načini preverjanja znanja:

 • Pisni izpit po predavanjih (vsebina predavanj, vaj in seminarjev): 60 % ocene
 • Seminarski izdelek: 30 % ocene
 • Predstavitev seminarskega izdelka: 10 % ocene 

 

Pogoji in viri

22. Delitev na skupine.*

 • V skladu z veljavnimi normativi. 

23. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta.

 • Seminarska učilnica s projektorjem 

24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta.*

 • 1 habilitiran visokošolski učitelj in
 • 1 habilitiran visokošolski sodelavec

 

Evalvacija

25. Metode in oblika evalvacije.

 • Sprotna evalvacija med potekom predavanj in seminarjev
 • Evalvacijski vprašalnik ob zaključku
 • Vključenost v fakultetni sistem zagotavljanja kakovosti.

 

 

Učni načrt pripravila: prof. dr. Ana Krajnc

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino