Edukacijske vede - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Upravljanje človeških virov


Nosilci: izredni profesor dr. Hozjan Dejan


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu

 

1. Ime predmeta: Upravljanje človeških virov
2. Koda predmeta:
3. Nosilka predmeta: izr. prof. dr. Dejan Hozjan
4. Število ECTS kreditnih točk: 6
5. Učni jezik: slovenski 

Podatki o umeščenosti predmeta

6. Študijski program: Edukacijske vede
7. Vrsta in stopnja študijskega programa: 1. stopnja, univerzitetni
8. Vrsta predmeta: obvezni                 
9. Letnik študija: 2.
10. Semester: 4. 
11. Študijska smer: /
2. Steber programa: / 

Obveznosti

13. Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):

Oblika izvedbe

Število ur

Število KT

Izvajalec

predavanja (P)

45

1,5

učitelj

seminarske vaje (SV)

30

1

sodelavec

SKUPAJ

75

2,5

 

14. Samostojno študentovo delo:

Oblika aktivnosti

Število ur

Število KT

seminarska naloga (SN)

30

1

študij literature in virov (ŠL)

45

1,5

izpit in priprava na izpit (PI)

30

1

SKUPAJ

105

3,5

 

Cilji in kompetence

15. Predznanje, ki ga mora imeti študent:

 • pogoji za vpis v II. letnik

 

16. Učni cilji predmeta in kompetence:

Cilji:

 • Seznanitev s temelji upravljanja človeških virov v različnih izobraževalnih okoljih in vlogah.
 • Usposobitev za uspešno vodenje, komuniciranj in razumevanje skupinskih dinamik 

Splošne kompetence:

 • Zmožnost uporabe osnovnih metod in tehnik za upravljanje človeških virov
 • Razvijanje komunikacijskih spretnosti za učinkovito delo v skupini
 • Poznanje skupinskih dinamik in sposobnost upravljanja le teh 

Predmetnospecifične kompetence*:

 • zmožnost razumevanja organizacijskega vedenja
 • poznavanje temeljnih značilnosti zdravega delovnega in organizacijskega okolja  

 

Vsebina predmeta in literatura

17. Opis vsebine.

 • Komunikacija v skupini
 • Moderiranje skupinskih procesov
 • Upravljanje, reševanje konfliktov in mediacija
 • Osnovne metode skupinskega dela
 • Motivacija pri skupinskem delu
 • Skupinske dinamike
 • Vodenje in leadership
 • Preprečevanje stresa, izgorelosti ter psihičnega in čustvenega nasilja (mobbing)

 

18. Literatura:

Osnovna literatura:

Brečko Daniela, 2002, Andragogika in razvoj človeških virov v (navideznem) nasprotju:kdo nadzoruje učenje odraslih?. V: Andragoška spoznanja, leto 6, št. 2, str. 56-63.

 • Brečko Daniela, 1998, Kako se odrasli spreminjamo?: socialna komunikacija in osebnostni razvoj. Didakta, Radovljica.
 • Brečko Daniela, 2006, Razvijanje osebnega socialnega kapitala, Planet GV, Ljubljana.
 • Brečko Daniela, 2003, »Mobbing« - psihično in čustveno nasilje na delovnem mestu. V: HRM, leto 1, št. 1, str. 62-64 
 • Findeisen Dušana, 2005, Za premagovanje poklicne izgorelosti potrebujemo izobraževanje: osebni izobraževalni moduli za preprečevanje in zdravljenje izgorelosti (1. del). V: Andragoška spoznanja, leto 11, št. 2, str. 37-51.
 • Brečko Daniela, 2007, Navdušujoče vodenje:bodimo uspešni z veščinami navdušujočega vodenja. V: HRM, leto 5, št. 17, str. 19-25.
 • Nusdorfer Jana,  2007, Izobraževanje za preprečevanje poklicne izgorelosti. V: Andragoška spoznanja, leto 13, št. 2, str. 78-88.
 • Goleman Daniel., 2001, Čustvena inteligenca na delovnem mestu. Mladinska knjiga, Ljubljana.
 • Toplak Cirila (ur.), 2001, Moderiranje skupinskih procesov. Umanotera, Ljubljana.

 

19. Predvideni študijski dosežki:

Znanje in razumevanje:*

 • Poznavanje in razumevanje osnovnih konceptov skupinskih dinamik
 • Konceptualizacija skupinskega vedenja
 • Poznavanje dejavnikov za razvoj zdravega delovnega okolja in preprečevanje negativnih dejavnikov kot so stres, izgorelost ter psihično in čustveno nasilje (mobbing) 

Uporaba:*

 • usposobljen/usposobljena za učinkovito komunikacijo v skupini
 • zmožen/zmožna moderiranja skupinskih procesov 

Refleksija:*

 • Zmožen/zmožna razumevanja in analize posledic individualnega, medosebnega, skupinskega in medskupinskega vedenja

 

Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja

20. Metode poučevanja in učenja:

 • predavanja študij literature seminarsko delo konzultacije samostojni študij vaje v manjših skupinah. 

21. Načini preverjanja znanja:

 • Pisni izpit po predavanjih (vsebina predavanj, vaj in seminarjev): 60 % ocene
 • Seminarski izdelek: 30 % ocene
 • Predstavitev seminarskega izdelka: 10 % ocene

 

Pogoji in viri

22. Delitev na skupine.*

 • V skladu z veljavnimi normativi. 

23. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta.

 • Seminarska učilnica s projektorjem 

24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta.*

 • 1 habilitiran visokošolski učitelj in
 • 1 habilitiran visokošolski sodelavec

 

Evalvacija

25. Metode in oblika evalvacije.

Sprotna evalvacija med potekom predavanj in seminarjev Evalvacijski vprašalnik ob zaključku Vključenost v fakultetni sistem zagotavljanja kakovosti.  

 

Učni načrt pripravila: prof. dr. Ana Krajnc

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino