Edukacijske vede - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Kvalitativno pedagoško raziskovanje


Nosilci: redni profesor dr. Cencič Majda


Splošne informacije

UČNI NAČRT PREDMETA

Predmet:

Kvalitativno pedagoško raziskovanje

Course title:

Študijski program in stopnja

Študijska smer

Letnik

Semester

Edukacijske vede, 1. stopnja

/

2.

4.

Vrsta predmeta

obvezni

Univerzitetna koda predmeta:

Predavanja

Seminar

Sem. vaje

Lab. vaje

Teren. vaje

Samost. delo

ECTS

30

15

/

30

/

*105

6

*Študij literature in virov 30 ur = 1 KT; seminarsko delo 15 ur = 0,5 KT; projektna naloga 15 ur= 0,5 KT; priprava na izpit in izpit 15 ur = 0,5 KT; praksa 30 ur = 1 KT

Nosilec predmeta:

prof. dr. Majda Cencič

Jeziki

Predavanja:

slovenski

Vaje:

slovenski

 

Vsebina:

*V samostojno študentovo delo je vključenih tudi 30 ur (1 KT) prakse.

Predmet se usmerja na kvalitativno pedagoško metodologijo. Poudarjena je etičnosti v raziskovanju, timsko raziskovanje ter razlike v primerjavi s kvantitativnim raziskovanjem, pa tudi glavne značilnosti kvalitativnega raziskovanja.

Predstavljen je proces kvalitativnega raziskovanja:

 • od izbire problema,
 • študija virov in literature,
 • izbora enot raziskovanja.

Nato se poudarek usmeri na zbiranje podatkov, kjer študenti spoznajo in se preizkusijo v globinskem intervjuju, fokusiranem intervjuju, nestrukturiranem opazovanju, eseju za zbiranje podatkov ter spodbujenem priklicu. Spoznajo uporabnost različnih dokumentov za pridobitev podatkov. Predstavljena je triangulacija kot kombinirana tehnika zbiranja podatkov.

Vsebina procesa raziskovanja se nadaljuje s kvalitativno analizo in oblikovanjem »teorije« oz. zaključkov.

Sledi predstavljanje rezultatov raziskave bodisi pisno, govorno ali na posterju.

Podrobneje so predstavljene nekatere, pretežno kvalitativne raziskave, kot so:

 • študija primera,
 • akcijsko raziskovanje,
 • etnografska raziskava,
 • interpretativna raziskava ter
 • življenjska zgodovina.

 

Temeljni literatura in viri / Readings:

Osnovna literatura:

 • Cencič, M. (2003): Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju: gradivo za študente. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.
 • Mesec, B. (1998): Uvod v kvalitativno raziskovanje v socialnem delu. Ljubljana: Visoka šola za socialno delo.
 • Članki iz različnih revij in zbornikov, ki so povezani s predmetom. Seznam člankov in literature se sproti dopolnjuje.

Dopolnilna literatura:

 • Martler, C. A. (2005): Action Research: Teachers as Researcher in the Classroom. Thousand Oaks, London, New Delfi: Sage Publications.

Dodatna literatura:

 • Priporoča se katerakoli domača ali tuja literatura za družboslovno kvalitativno raziskovanje.

 

Cilji in kompetence:

Cilji:

 • Študent/ka spozna osnovne vrste, metode in tehnike kvalitativnega pedagoškega raziskovanja.
 • Zna izbrati in kombinirati različne kvalitativne tehnike zbiranja podatkov in zna kvalitativno obdelati zbrane podatke.
 • Zna sodelovati z drugimi soraziskovalci v raziskovalnem timu.
 • Zna napisati poročilo o kvalitativni raziskavi, ga predstaviti na posterju ter tudi govorno predstaviti glavne ugotovitve in proces raziskovanja.
 • Razvije pozitivno vrednotenje raziskovalnega dela.

Splošne kompetence:

Predmet pokriva deloma kompetence učinkovitega poučevanja, saj se usmerja na obvladanje vrednotenja učnega procesa, predvsem pa na:

 • profesionalni razvoj, to je usposobljenost za premišljeno analiziranje dobre in šibke plati svojega pedagoškega dela,
 • usposobljenost za tvorno sodelovanje v raziskovalno razvojnih projektih, namenjenih izboljšanju kakovosti vzgojno izobraževalnega dela.

Predmetnospecifične kompetence:

 • usposobljenost za preprostejše empirično kvalitativno raziskovanje v vzgoji in izobraževanju;
 • fleksibilna uporaba znanja v praksi, ki se pokaže pri izdelavi raziskovalnega poročila;
 • raziskovalni pristop spoznavanja in spreminjanja prakse;
 • vrednotenje vzgojno-izobraževalnih pojavov;
 • interdisciplinarno povezovanje vsebin, ki se kaže pri raziskovanju problema, ki je lahko osvetljen iz različnih vidikov.

 

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • Študent/-ka pozna osnovne vrste kvalitativnih raziskav.
 • Pozna osnovne kvalitativne tehnike zbiranja podatkov.
 • Zna kvalitativno obdelati podatke.
 • Razume povezanost in odvisnost med podatki in njihovo obdelavo.

Uporaba:

Pridobljeno znanje študent/-ka uporabi pri raziskovanju konkretnega problema iz prakse, od načrtovanja raziskave, zbiranja podatkov, ustrezne obdelave podatkov ter napiše poročilo o raziskavi ter predstavi glavne raziskovalne ugotovitve.

Refleksija:

Sposoben/-na je kritično ovrednotiti rezultate in proces svoje raziskave, pa tudi druge objavljene kvalitativne raziskave.

 

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, seminarji in vaje v manjših skupinah in samostojno raziskovalno delo študenta. Poudarek je na sodelovalnem učenju, izmenjavi idej, vrednotenju gradiva, študiji primerov ter v timskem delu.

 

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) /

Weight (in %)

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

Projektna naloga na osnovi zbranih podatkov v praksi: obseg 1500 do 2000 besed.

Aktivno sodelovanje na predavanjih, seminarjih in vajah.

Pisni izpit.

Pri projektni nalogi se ocenjuje: struktura naloge, teoretska podlaga, navajanje virov in literature med besedilom, ustrezna predstavitev procesa raziskovanja in rezultati, ustrezno uporabljeni metodološki pojmi, korektno predstavljeni rezultati, pridobljeni s kvalitativnimi tehnikami ter oblikovanje »teorije«. Ocenjuje se tudi ustrezen zaključen, navajanje virov in literature v končnem poglavju ter preglednost in pomembnost prilog.

Pisna projektna naloga vključuje 37,5 % skupne ocene, govorna predstavitev tudi 12,5 % ter pisni izpit 50,0 % skupne ocene.

Uporablja se ocenjevalna lestvica, ki je sprejeta na UP.

Pisna projektna naloga vključuje 37,5 % skupne ocene, govorna predstavitev tudi 12,5 % ter pisni izpit 50,0 % skupne ocene.

Uporablja se ocenjevalna lestvica, ki je sprejeta na UP.

 

Reference nosilca / Lecturer's references:

 1. CENCIČ, Majda. Življenjska zgodovina na pedagoškem področju. Sodob. pedagog., 2001, letn. 52, št. 2, str. 50-62. [COBISS.SI-ID 4196425]
 2. CENCIČ, Majda. Raziskovanje šolske zgodovine. Šol. kron., 26 (1993), str. 13-18. [COBISS.SI-ID 50386944]
 3. CENCIČ, Majda. Učitelj - raziskovalec : priročnik za vaje in seminarje iz pedagoške metodologije. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 1994. 117 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 938825]
 4. CENCIČ, Majda. Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju : gradivo za študente. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2003. 28 str., tabele. [COBISS.SI-ID 5481545]
 5. CENCIČ, Majda, COTIČ, Mara, ISTENIČ STARČIČ, Andreja, MEDVED-UDOVIČ, Vida. Raziskovalni izzivi v pedagoški praksi. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper, 2006. [9] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1761495]
 6. CENCIČ, Majda. "Raziskovalno poučevanje" mlajših otrok. V: HYTÖNEN, Juhani (ur.), RAZDEVŠEK-PUČKO, Cveta (ur.), SMYTH, Geri (ur.). Izobraževanje učiteljev za prenovljeno šolo : prispevki k projektu Tempus S_JEP-11187-96 Respect : contributions to the project [Tempus S_JEP-11187-96 Respect]. Ljubljana: Pedagoška fakulteta: = Faculty of Education, 1999, str. 31-38. [COBISS.SI-ID 3234121]
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino