Edukacijske vede - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Oblikovanje in vodenje učeče skupnosti


Nosilci:


Splošne informacije

UČNI NAČRT PREDMETA

Predmet:

Oblikovanje in vodenje učeče skupnosti

Course title:

Študijski program in stopnja

Študijska smer

Letnik

Semester

Edukacijske vede, 1. stopnja

/

2.

4.

Vrsta predmeta

obvezni

Univerzitetna koda predmeta:

Predavanja

Seminar

Sem. vaje

Lab. vaje

Teren. vaje

Samost. delo

ECTS

30

/

45

/

/

*105

6

*Seminarska naloga 45 ur = 1,5 KT; študij literature in virov 15 ur = 0,5 KT; izpit in priprava na izpit 15 ur = 0,5 KT; praksa 30 ur = 1 KT

Nosilec predmeta:

prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec

Jeziki /

Languages:

Predavanja:

slovenski

Vaje:

slovenski

 

Vsebina:

* V samostojno študentovo delo je vključenih tudi 30 ur (1 KT) prakse.

Opis vsebine:
 • vloga vzgojitelja in učitelja v oddelku/ razredu, osredotočenem na otroka/ učenca;
 • vpliv subjektivnih teorij vzgojitelja/ učitelja na delovanje v skupini/ razredu;
 • opredelitev pojma upravljanje razreda;
 • principi spodbudne interakcije in oblikovanja skupnosti;
 • metode in tehnike vodenja in upravljanja oddelka/ razreda;
 • vpliv subjektivnih teorij učitelja /vzgojitelja na njegovo delovanje v skupini/ razredu;
 • oblike, metode in tehnike razvoja demokratičnih odnosov;
 • pomen dnevne rutine v oddelku/ razredu za razvoj in učenje otrok;
 • razmerje med posameznikom, individualizacijo, skupino, skupnostjo - vloga in pomen posameznika ter skupnosti;
 • načela in principi oblikovanja pravil za disciplino in vedenje v razredu;
 • principi sodelovalnega učenja;
 • kriteriji oblikovanja spodbudnega fizičnega in socialnega učnega okolja;
 • koncept izbire in odgovornosti;
 • metode, oblike in tehnike vzpostavljanja oddelka, v katerem učeči spoznavajo in živijo demokratične vrednote (možnost izbire, odgovornost, samostojnost, kritičnost, aktivnost, participacija, sodelovanje, skrb zase, za druge in za okolje);
 • participacija otrok/ načrtovanje, izvedba, evalvacija, samoevalvacija, refleksija;
 • strategije upravljanja v oddelku kjer sta dve odrasli osebi (vzgojitelj/pomočnica; učitelj/vzgojitelj; učitelj/učitelj);
 • partnerstvo s starši;
 • ustvarjanje pogojev za vseživljenjsko učenje v vzgojno-izobraževalnih institucijah (vloga vodje, cilji, principi, strategije uresničevanja vseživljenjskega učenja).

 

Temeljni literatura in viri / Readings:

Osnovna literatura:

 • Vonta, T. (1998). Vključevanje družin v življenje vrtca. V: Državljanski forum. Družina-šola. Družina, Ljubljana: Pedagoški inštitut.
 • Everard, B., Morris, J. (1966). Uspešno vodenje. Ljubljana: Zavod republike Slovenije za šolstvo.
 • Fullan, M., Hargreaves, A. (2000). Za kaj se je vredno boriti v vaših šolah. Ljubljana: Zavod republike Slovenije za šolstvo.
 • Koren, A., Erčulj, J. (2003). O vodenju vzgojno-izobraževalnih organizacij. Vodenje v vzgoji in izobraževanju 1 (1), str. 7-16.
 • Vonta, T. (2005). Konceptualizacija profesionalnega razvoja strokovnih in vodstvenih delavcev vrtcev in šol. V: Vonta, T., Medved Udovič, V. ur. . Razvijanje partnerstva med fakulteto, šolami in vrtcem. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Znanstveno raziskovalno središče, Založba Annales, str. 57-81.
 • Vonta, T. (2005). Teoretična in metodološka zasnova projekta »Partnerstvo med vrtci/šolami in fakulteto. V: Vonta, T., Medved Udovič, V. ur. Razvijanje partnerstva med fakulteto, šolami in vrtcem. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Znanstveno raziskovalno središče, Založba Annales, str. 11-22.
 • Walsh, K. B., Coughlin, P. (2002). Na učenca osredotočena metodologija dela v prvem razredu osnovne šole. Ljubljana: Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom.
 • Walsh, K. B., Coughlin, P. (2003). Na učenca osredotočena metodologija dela v drugem, tretjem in četrtem razredu osnovne šole. Ljubljana: Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom.

 

Cilji in kompetence:

Cilji:
 • poznavanje načel in ciljev uspešnega vodenja in upravljanja skupnosti učečih;
 • poznavanje načel, ciljev in strategij organizacije dobro organiziranega okolja (fizičnega, socialnega in psihološkega) za učenje;
 • poznavanje vloge vodje skupnosti učečih na nivoju oddelka, na nivoju institucije in na nivoju mreženja z drugimi institucijami in organizacijami.

Splošne kompetence:
 • razumevanje osnovnih pedagoških konceptov;
 • razumevanje spreminjanja vloge vzgojitelja in učitelja ter vodenja vzgojno-izobraževalne organizacije v funkciji vseživljenjskega učenja;
 • razvijanje kritične refleksije;
 • razumevanje družbene pogojenosti procesov v vzgoji in izobraževanju.

Predmetnospecifične kompetence:
 • pedagoško vodenje razreda in/ali skupine učečih;
 • nudenje psihološke in socialne varnosti ter spodbujanje samostojnosti, avtonomnosti in participativnosti v procesih oblikovanja skupnosti učečih;
 • poznavanje, kritično vrednotenje in uporaba teorij o otroštvu, razvoju in učenju otrok ter razumevanje in kritično vrednotenje potrebe po vseživljenjskem učenju odraslih;
 • organiziranje aktivnega in samostojnega učenja, usposabljanje učencev za učinkovito učenje;
 • učinkovita ter fleksibilna organizacija prostora in časa.

 

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:
 • študent/ka razume in zna upravljati skupino/ razred;
 • študent/ka razume, zna vzpostavljati in vzdrževati demokratične odnose v oddelku.

Uporaba:
 • sposoben/na bo prepoznavati in analizirati interakcijo v oddelku/skupini;
 • spodoben/na bo ustvarjati pogoje za aktivno participacijo učečih v procesu učenja in upravljanja skupnosti;
 • sposoben/na bo načrtovati, izvajati in evalvirati različne strategije, oblike in tehnike, ki zagotavljajo demokratične odnose v oddelku/skupnosti;
 • sposoben/na bo organizirati različne oblike sodelovalnega učenja v oddelku in z odraslimi;
 • sposoben/na bo povezovati načrtovane dejavnosti, dnevni red, vsakodnevno rutino in neformalne dejavnosti v celosten vzgojo izobraževalni koncept.

Refleksija:
 • zna kritično reflektirati prakso z vidika demokratičnih principov v oddelku oziroma skupnosti.

 

Metode poučevanja in učenja:

Oblike dela: frontalna, delo v paru, malih skupinah, individualno delo.

Metode dela: interaktivne metode dela, ki temeljijo na principih aktivnega učenja in poučevanja za kritično mišljenje (RWCT).

 

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) /

Weight (in %)

Ocena končnega izpita predstavlja 70% celotne ocene. Pisni izpit obsega pisne odgovore na 10 vprašanj iz vsebine predmeta. Vsak odgovor lahko prinaša do 10 % celotne ocene. Za pozitivno oceno mora študent zbrati vsaj 50%.

30% končne ocene predstavlja pisna seminarska naloga nastala na osnovi opazovanja prakse in njena uspešna predstavitev. Študent/-ka je na začetku leta seznanjen/-a s kriteriji za ocenjevanje, ki se nanašajo na primernost zbranega materiala, s sistemom urejanja, načinom prezentacije, stopnjo refleksije.

Ocena končnega izpita = 70% celotne ocene. Pisni izpit obsega pisne odgovore na 10 vprašanj iz vsebine predmeta (vsak odgovor lahko prinaša do 10 % celotne ocene). Za pozitivno oceno mora študent zbrati vsaj 50%.

30% končne ocene predstavlja pisna seminarska naloga nastala na osnovi opazovanja prakse in njena uspešna predstavitev.

 

Reference nosilca / Lecturer's references:

 1. VONTA, Tatjana, BALIC, Fanika. Introducing books to children. Educating children for democracy, Summer/Fall 2002, no. 3, str. 20-24. [COBISS.SI-ID 871255]
 2. VONTA, Tatjana. Teacher evaluation using ISSA standards : a tool for professional development and quality improvement. Educating children for democracy, Summer/Fall 2004, no. 7, str. 21-25. [COBISS.SI-ID 1130583]
 3. BREMNER, Larry K., JURIŠEVIČ, Mojca, REŽEK, Mateja, RUTAR, Sonja, VONTA, Tatjana. Promoting high-quality, child-centered teaching : the professional journey of Anja : one teacher's experience of the Step by Step Certification process in Slovenia. Educating children for democracy, Winter/Spring 2006, no. 10, str. 16-22. [COBISS.SI-ID 1312855]
 4. VONTA, Tatjana. Za uspešno integracijo romskih otrok v šolo je odlično komaj dovolj dobro. Šol. polje (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], zima 2006, letn. 17, št. 5/6, str. [3]-28. [COBISS.SI-ID 1548119]
 5. VONTA, Tatjana. ISSA standardi kot del celostnega sistema profesionalnega razvoja vzgojitelja oziroma učitelja. Sodob. pedagog., 2004, let. 55, št. 2, str. 152-163. [COBISS.SI-ID 1103191]
 6. VONTA, Tatjana. Pogled na predšolske otroke in njihove vzgojitelje iz evropske perspektive. Educa (Nova Gorica), 1993, 3, št. 3, str. 148-162. [COBISS.SI-ID 54586880]
 7. VONTA, Tatjana. Pregled različnih kurikularnih modelov v institucionalni predšolski vzgoji - modeli iz 18., 19. in začetka 20. stoletja. Del 1. Educa (Nova Gorica), 1994, 3, št. 5, str. 301-310. [COBISS.SI-ID 54640384]

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino