Edukacijske vede - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Delovno in socialno pravo


Nosilci: izredni profesor dr. Teršek Andraž


Splošne informacije

1. del: Osnovni podatki o predmetu

Ime študijskega programa: Management
Stopnja/vrsta programa: 1. stopnja
Šifra: 03-025
Predmet: Delovno in socialno pravo
KT: 6
Vrsta predmeta: Izbirni
Letnik: 3
Kontaktne ure: 60 ur (P: 30 ur; S: 10 ur; SV: 20 ur; LV: ur); UDŠ: 150-180
Učni načrt pripravil (i): izr. prof. dr. Z. Vodovnik

 

Vstopno znanje študenta:

 • Temeljna znanja s področja družboslovja in humanizma ter državne ureditve, pridobljena po učnih načrtih za srednje šole
 • Znanja pridobljena pri predmetih Uvod v pravo ter Obligacisjko in statusno pravo 

 

2. del: Cilji in kompetence
Učni cilji predmeta in opredelitev kompetenc

Študentje bodo razvili splošne kompetence:

 • Sposobnost ugotavljanja značilnosti različnih vrst družbenih razmerij, katerih predmet je opravljanje dela oziroma so socialna vprašanja ter usposobljenost za uporabo pravnih pravil, ki urejajo ta razmerja,
 • Sposobnost za ugotavljanje katera pravna pravila so ključnega pomena za ravnanje managerjev pri upravljanju s kadri,
 • Sposobnost razlikovanja med različnimi vrstami pravnih aktov, ki urejajo delovna in socialna razmerja,
 • Sposobnost uporabe temeljnih načel različnih pravnih podsistemov v povezavi s pravili delovnega in socialnega prava,
 • Sposobnost obvladovanja temeljev oblikovanja normativnih pravnih aktov,
 • Sposobnost uporabe pravnih načel kot vrednostnih izhodišč pri urejanju delovnih in socialnih odnosov z ljudmi v organizacijskih oblikah, v katerih se opravlja delo, kot tudi v širšem družbenem odkolju

Študentje bodo razvili predmetno-specifične kompetence:

 • Obvladovanje zgodovinskih in kulturnih temeljev normativne ureditve delovnih in socialnih razmerij zaradi pravilnega razumevanja, oblikovanja in uporabe pravnih norm na področju delovnih in socialnih razmerij,
 • Obvladovanje znanj o elementih pravnih podsistemov ter o njihovem razmerju do podsistema delovnega in socialnega prava ter usposobljenost za subsidiarno uporabo ter smiselno analogno uporabo pravnih pravil teh pravnih podsistemov v sferi delovnih in socialnih razmerij,
 • Usposobljenost za nadzor nad izvajanjem pravnih predpisov na mikro ravni v organizacijah. Usposobljenost za uporabo sankcijskega sistema v organizacijah v primeru kršitev pravnih norm,
 • Usposobljenost za ugotavljanje primernosti pravnih razmerij z vidika družbenega razvoja ter usposobljenost za kritično analizo posameznih delov pravne ureditve ter za oblikovanje predlogov za spremembe oziroma dopolnitve;

 

3. del: Vsebine in rezultati 

Vsebina predmeta (po tematskih sklopih)

Predvideni učni rezultati (po tematskih sklopih)

1. Zgodovinski in kulturni temelji delovnega in socialnega prava kot pravnega podsistema, njegove razsežnosti ter razmerje do drugih pravnih podsistemov

 • Seznanitev z razvojem pravnega urejanja od sredine 19.stoletja dalje, vpliv različnih kulturnih značilnosti narodov na oblikovanje delovnega in socialnega prava,
 • Razmerje med delovnim in socialnim pravom ter civilnim pravom, ustavnim pravom, upravnim pravom, statusnim pravom , kazenskim pravom ter mednarodnim pravom. Usposobitev za uporabo temeljnih institutov teh pravnih vej na področju delovnega in socialnega prava,
 • Seznanitev s pravnimi načeli ter glavnimi pravnimi viri na področju delovnega in socialnega prava ter usposobitev za njihovo uporabo v praksi;

2. Interdisciplinarni vidiki delovnih in socialnih razmerij ter povezanost delovnega in socialnega prava z interdisciplinarnimi doktrinami upravljanja človeških virom in industrijskih razmerij;

 • Vpliv ekonomskih, socioloških, psiholoških in drugih družboslovnih ugotovitev na oblikovanje pravnega podsistema delovnega in socialnega prava,
 • Celovita seznanitev s položajem posamezne zaposlene osebe ter s položajem skupin zaposlenih oseb oziroma celotnega delovnega kolektiva

3. Pravna ureditev individualnih delovnih razmerij

 • Obvladovanje tematike pravne ureditve zaposlovanja oseb, pravic, obveznosti in odgovornosti zaposlenih oseb v delovnem razmerju, prenehanja delovnega razmerja, varstva pravic ter preprečevanja in razreševanje delovnih sporov,
 • Pridobitev pravnih znanj za odločanje o pravnem položaju posameznih zaposlenih oseb

4. Pravna ureditev kolektivnih delovnih razmerij

 • Obvladovanje tematike pravne ureditve sodelovanja delavcev pri upravljanju, sindikalnih razmerij ter različnih oblik sporov med skupinami zaposlenih ter managementom,
 • Pridobitev pravnih znanj za učinkovito in zakonito sprejemanje odločitev v komunikacijskih procesih med delavskimi predstavništvi in managementom

5. Pravna ureditev sistema socialne varnosti

 • Pridobitev temeljnih znanj o glavnih elementih sistema pravne varnosti ter o pojmih, ki ta sistem opredeljujejo. Znanja o temeljnih načelih socialne varnosti. Obvladovanje pregleda socialnih tveganj in načinov za njihovo preprečevanje ter odpravljanje posledic njihove uresničitve,
 • Seznanitev s skupnimi organizacijskimi in pravnimi značilnostmi sistemov socialnih zavarovanj,
 • Seznanitev s pravno ureditvijo organizacijskih, finančnih značilnosti socialnih zavarovanj in socialnega varstva ter s pravicami zavarovancev;

6. Pravna ureditev zaposlovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti

 • · Interdisciplinarna obravnava tematike trga dela in zaposlovanja. Denarne in nedenarne pravice brezposelnih oseb ter načrtovanje in izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja;
 • · Pravna ureditev sprejemanja odločitev o zaposlovanju v organizacijah ob upoštevanju razlik med zaposlovanjem v gospodarstvu in v javnem sektorju;

7. Pravna ureditev pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zdravstvenega zavarovanja ter družinskega varstva in družinskih prejemkov

 • Seznanitev s pravno ureditvijo temeljnih sistemov socialnih zavarovanj, načeli, organiziranjem in financiranjem, opredelitvijo statusa zavarovancev, materialnimi ter nematerialnimi pravicami zavarovancev na omenjenih področjih,
 • Usposobitev za odločanje in komuniciranje organizacij kot delodajalcev s sistemi socialnih zavarovanj

8. Pravna ureditev socialnega varstva

 • Seznanitev z namenom in naravo sistema socialnega varstva kot zadnjim oziroma rezervnim sistemom, s katerim se odpravljajo socialna tveganja oz.riziki v situacijah, ko tega ni mogoče zagotoviti v sistemih socialnih zavarovanj,
 • Usposobitev za managersko ukrepanje na obravnavanem področju zaradi zavarovanja socialno ogroženih zaposlenih oseb

 

4. del: Oblike in metode
Oblike in metode oz. načini dela:

Oblike dela:

 • Frontalna oblika poučevanja
 • Delo v manjših skupinah oz. v dvojicah
 • Samostojno delo študentov


Metode (načini) dela:

 • Razlaga
 • Razgovor/ diskusija/debata 
 • Proučevanje primera
 • Vključevanje gostov iz prakse

 

5. del: Pogoji
Materialni pogoji:

Učilnice:

 • klasična z zaporedno postavitvijo miz

Oprema:

 • projektor za elektronske predstavitve (PowerPoint)
 • grafoskop

Študenta:

 • osebni računalnik
 • dostop do interneta

 

6. del: Literatura
Študijska literatura (klasični in elektronski viri)
Obvezna:
Knjige in učbeniki

 • Vodovnik Z. 2003, Poglavja iz delovnega in socialnega prava, Fakulteta za upravo, Ljubljana
 • Možina S.(ur.), Management kadrovskih virov, FDV, Ljubljana
 • Elektronski naslovi z dokumenti Evropske Unije , Sveta Evrope in Mednarodne organizacije dela, ILO


Revije

 • Podjetje in delo, Gospodarski vestnik, Ljubljana,
 • Delavci in delodajalci, Inštitut za delo pri Pravni fakulteti, Ljubljana,
 • Pravna praksa, Gospodarski vestnik, Ljubljana

Priporočena:
Knjige in učbeniki
      (prenos »dodatne študijske literature iz obstoječega učnega načrta)

Revije

 

7. del: Obveznosti in ocena
Obveznosti študenta 

Obveznosti študenta

Ure

 • Sodelovanje pri kontaktnih urah

60

 • Študij obvezne študijske literature

40

 • Prebiranje priporočene študijske literature

10

 • Priprava krajših pisnih izdelkov (domače naloge, povzetki, poročila …)

5

 • Priprava daljših pisnih izdelkov (seminarske naloge)

10

 • Priprava daljših pisnih izdelkov (projektne naloge)

10

 • Priprava in izvedba javnega nastopa

5

 • Priprava in opravljanje vmesnih preverjanj in ocenjevanj znanja

20

 • Priprava in opravljanje končnih preverjanj in ocenjevanj znanja

20

 • Drugo:

Skupne ure dela študenta

180

Način preverjanja in ocenjevanja znanja ter zgradba končne ocene

%

 • Krajši pisni izdelki

10

 • Daljši pisni izdelki

20

 • Javni nastop ali predstavitev

20

 • Končno ocenjevanje (pisni/ustni izpit)

50

 • Drugo:

-

Skupaj

100%

 

8. del: Evalvacija
Evalvacija izvedbe predmeta
Mnenja izvajalcev   

 • Oddaja poročila o izvedbi predmeta in ocena izvedbe

Mnenja študentov

 • Anketiranje študentov ob zaključku izvedbe

Evalvacija v okviru kateder oz. na ravni  zavoda

 • Obravnava poročil o izvedbi predmeta v okviru katedre
 • Analiza uspešnosti študentov pri predmetu v okviru kateder
   
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino