Edukacijske vede - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Kvantitativno pedagoško raziskovanje


Nosilci: redni profesor dr. Kožuh Boris


Splošne informacije

UČNI NAČRT PREDMETA

Predmet:

Kvantitativno pedagoško raziskovanje

Course title:

Študijski program in stopnja

Študijska smer

Letnik

Semester

Edukacijske vede, 1. stopnja

/

3.

5.

Vrsta predmeta

obvezni

Univerzitetna koda predmeta:

Predavanja

Seminar

Sem. vaje

Lab. vaje

Teren. vaje

Samost. delo

ECTS

30

15

/

30

/

*105

6 KT

*Študij literature in virov 15 ur = 0,5 KT; seminarsko delo 15 ur = 0,5 KT; projektna naloga 30 ur = 1 KT; priprava na izpit in izpit 15 ur= 0,5 KT; praksa 30 ur = 1 KT

Nosilec predmeta:

prof. dr. Boris Kožuh

Jeziki:

Predavanja:

slovenski

Vaje:

slovenski

 

Vsebina:

* V samostojno študentovo delo je vključenih tudi 30 ur (1 KT) prakse.

Predmet se usmerja tako na pedagoško metodologijo kot na pedagoško statistiko, ki ju povezuje in prepleta glede na raziskovalni proces. Glavni poudarek je na empirični kvantitativni neeksperimentalni raziskavi.

Značilnosti pedagoškega raziskovanja in pomen etičnosti v raziskovanju.

Proces kvantitativnega neeksperimentalnega raziskovanja.

 • raziskovalni problem, cilji in raziskovalne hipoteze;
 • pomen študija literature;
 • načrtovanje raziskave, nekateri statistični pojmi, npr.: statistična množica, statistični vzorec, spremenljivke, statistične metode;
 • pojem metode raziskovanja: desktiptivna in eksplikativna metoda;
 • pojem tehnike zbiranja podatkov. Nekatere pretežno kvantitativne tehnike, npr.: anketa, kontrolne liste, ocenjevalne lestvice, Likertova lestvica stališč, sociometrična tehnika, standardizirani intervju, načrtno opazovanje;
 • merske značilnosti instrumentov;
 • oblikovanje instrumenta ter možnosti ugotavljanja merskih značilnosti instrumenta;
 • obdelavi kvantitativnih podatkov s programom SPSS za WIN: (1) vnos podatkov v računalniški program in hranitev podatkov, (2) izbira ustreznih statističnih metod obdelave podatkov, (3) branje računalniških izpisov ter (4) prikaz rezultatov, njihova analiza in interpretacija;
 • nekatere pogosteje uporabne statistične metode deskriptivne in bivariatne analize podatkov;
 • predstavitev atributivnih podatkov tabelarično in grafično. Uporaba -preizkusa hipoteze neodvisnosti, -preizkus hipoteze enake verjetnosti, nekatere mere stopnje kontingence;
 • ureditev in grafična predstavitev numeričnih podatkov. t-preizkus za odvisne ali neodvisne vzorce, Mann-Whitneyev U-preizkus, Wilcoxonov preizkus s predznačnimi rangi, analiza variance in Kruskal-Wallisov H-preizkus enosmerne analize variance.

Osnovna struktura pisnega poročila o raziskavi.

Govorna predstavitev rezultatov raziskave.

 

Temeljni literatura in viri / Readings:

Osnovna literatura:

 • Cencič, M. (2008): Kako poteka pedagoško raziskovanje: Primer kvantitativne empirične neeksperimentalne raziskave. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
 • Kožuh, B. (2003): Statistične metode v pedagoškem raziskovanju. Ljubljana. Filozofska fakulteta.
Dopolnilna literatura:
 • Kožuh, B. (2000): Statistične obdelave v pedagoških raziskavah. Ljubljana. Filozofska fakulteta.
 • Sagadin, J. (1993): Poglavja iz metodologije pedagoškega raziskovanja. Ljubljana. Zavod R Slovenije za šolstvo in šport (določena poglavja).
 • Sagadin, J. (2003). Statistične metode za pedagoge. Ljubljana. Obzorja.
 • Članki, pretežno iz revije Sodobna pedagogika. Seznam člankov in literature se sproti dopolnjuje.

Dodatna literatura:

Priporoča se katerakoli domača ali tuja literatura za družboslovno raziskovanje.

 

Cilji in kompetence:

 • Študent/ka spozna osnovne vrste, metode in tehnike kvantitativnega pedagoškega raziskovanja uporabne v praksi in/ali raziskovanju pedagoškega področja.
 • Zna izbrati in uporabiti enostavne metode in tehnike zbiranja in obdelave kvantitativnih podatkov glede na ustrezen problem raziskovanja.
 • Se usposablja za enostavnejše samostojno kvantitativno raziskovalno delo za raziskovalne in/ali praktične namene, s poudarkom na neeksperimentalni empirični raziskavi.
 • Zna sodelovati z drugimi v raziskovalnih projektih.
 • Zna napisati poročilo o raziskavi.
 • Razvije pozitivno vrednotenje raziskovalnega dela.

Splošne kompetence:

Predmet pokriva deloma kompetence učinkovitega poučevanja, saj se usmerja na obvladanje vrednotenja učnega procesa, predvsem pa na:

 • profesionalni razvoj, to je usposobljenost za premišljeno analiziranje dobre in šibke plati svojega pedagoškega dela,
 • usposobljenost za tvorno sodelovanje v raziskovalno razvojnih projektih, namenjenih izboljšanju kakovosti vzgojno izobraževalnega dela.

Predmetnospecifične kompetence:

 • Usposobljenost za preprostejše empirično kvantitativno raziskovanje v vzgoji in izobraževanju.
 • Fleksibilna uporaba znanja v praksi, ki se pokaže pri izdelavi raziskovalnega poročila.
 • Informacijska pismenost in uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije v vzgoji in izobraževanju pri obdelavi podatkov, saj študenti znajo preprosteje obdelati podatke z uporabo statističnega računalniškega paketa SPSS.
 • Interdisciplinarno povezovanje vsebin, ki se kaže pri raziskovanju problema, ki je lahko iz različnih disciplin.

 

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • Študent/-ka pozna različne vrste kvantitativnih raziskav.
 • Pozna osnovne tehnike zbiranja podatkov in osnove opisne ter bivariantne statistične obdelave podatkov.
 • Razume povezanost in odvisnost med podatki in njihovo obdelavo.
 • Zna zbrati ustrezne podatke in preveriti osnovne merske značilnosti instrumenta.
 • Zna uporabiti računalniški program SPSS za WIN.

Uporaba:

 • Pridobljeno znanje študent/-ka uporabi pri raziskovanju konkretnega problema iz prakse, od oblikovanja problema, ciljev, postavitve hipotez, načrtovanja raziskave, zbiranja podatkov, ustrezne obdelave podatkov ter napiše poročilo o raziskavi.
 • Z računalniškim programom SPSS zna izpeljati ustrezno opisno in bivariantno analizo podatkov.

Refleksija:

Sposoben/-na je kritično ovrednotiti rezultate in proces svoje raziskave, pa tudi druge objavljene raziskave.

 

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, seminarji in vaje v manjših skupinah in samostojno raziskovalno delo študenta.

 

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) /

Weight (in %)

 • Projektna naloga na osnovi zbranih podatkov v praksi: obseg 1500 do 2000 besed.
 • Aktivno sodelovanje na predavanjih, seminarjih in vajah.
 • Pisni izpit.

Projektna naloga 40%, izpit 60%

 

Reference nosilca / Lecturer's references:

 1. CENCIČ, Majda. Pedagoško raziskovanje v družbi znanja. V: CENCIČ, Majda. Raziskovalni pogledi na razvijanje pedagoške prakse, Izbrana pedagoška področja, (Partnerstvo fakultet in šol v letih 2006 in 2007). Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, 2007, str. 9-33. [COBISS.SI-ID 2283735]
 2. CENCIČ, Majda. Educational research for future teachers. JISTE, J. Int. Soc. Teach. Educ., 2002, letn. 6, št. 1, str. 20-26. [COBISS.SI-ID 4613193]
 3. CENCIČ, Majda. Z opazovanjem pouka do boljšega dela. Vzgoja izob., 1992, let. 23, št. 5, str. 26-30. [COBISS.SI-ID 2743113]
 4. CENCIČ, Majda. Raziskovanje vloge učitelja raziskovalca. Vzgoja izob., 2001, letn. 32, št. 2, str. 76-80. [COBISS.SI-ID 4279369]
 5. CENCIČ, Majda. Pisanje in predstavljanje rezultatov raziskovalnega dela : kako se napiše in predstavi diplomsko delo (nalogo) in druge vrste raziskovalnih poročil. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2002. 167 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 86-7735-053-5. [COBISS.SI-ID 116388864]
 6. CENCIČ, Majda. Pedagoška metodologija, (Zbirka Študijska gradiva, zv. 10). 2. dopolnjena izd. Koper: Pedagoška fakulteta: = Faculty of Education; Capodistria: = Facoltà di studi educativi, 2005. 56 str., ilustr. ISBN 961-6528-28-9. [COBISS.SI-ID 222293760]

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino