Edukacijske vede - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Specialna pedagogika


Nosilci: docent dr. Kiswarday Vanja Riccarda


Splošne informacije

UČNI NAČRT PREDMETA

Predmet:

Specialna pedagogika

Course title:

Študijski program in stopnja

Študijska smer

Letnik

Semester

Edukacijske vede, 1. stopnja

/

3.

5.

Vrsta predmeta

obvezni

Univerzitetna koda predmeta:

Predavanja

Seminar

Sem. vaje

Lab. vaje

Teren. vaje

Samost. delo

ECTS

45

/

30

/

/

*105

6

*Seminarska naloga 30 ur = 1 KT; študij literature in virov 30 ur = 1 KT; izpit in priprava na izpit 15 ur = 0,5 KT; praksa 30 ur = 1 KT

Nosilec predmeta:

doc. dr. Vanja Riccarda Kiswarday

Jeziki /

Languages:

Predavanja:

slovenski

Vaje:

slovenski

 

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • opravljeni predmeti: Pedagoška psihologija, Osnove anatomije in fiziologije, Psihologija otroka in mladostnika

 

Vsebina:

*V samostojno študentovo delo je vključenih tudi 30 ur (1 KT) prakse.

Filozofske in paradigmatske osnove za koncepiranje vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami s kratkim zgodovinskim diskurzom:

 • nastanek prvih organiziranih oblik vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami,
 • postmodernistična paradigma vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami.

Klasifikacija otrok s posebnimi potrebami:

 • medicinski modeli,
 • sodobni koncepti,
 • naš koncept klasifikacije.

Prepoznavanje otrok s posebnimi potrebami:

 • odkrivanje skozi proces vzgoje in izobraževanja,
 • normativna podlaga našega koncepta.

Nov koncept vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami:

 • pravna podlaga,
 • integracija, inkluzija,
 • koncept usmerjanja,
 • programi vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami.

Družbeno sistemski pogoji in družbena organiziranost v skrbi za otroke s posebnimi

potrebami.

 

Temeljni literatura in viri / Readings:

Osnovna literatura:

 • Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS ( 1995) Ljubljana, Ministrstvo za šolstvo in šport
 • Galeša M. : (1995) Specialna metodika individualizacije, Didakta, Radovljica
 • Kovačević V.: ( 1988) Osnove teorije defektologije, Zagreb, Fakultet za defektologijo
 • Opara B.: ( 2005) Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu in šolah, Centerkontura, Ljubljana
 • Opara B.: ( 2002) Nekateri problemi terminologizacije, Defectologica Slovenica, Društvo defektologov Slovenije, Ljubljana
 • Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami ( 2003) Uradni list RS št 54)
 • Skala A.: ( 1962) O vzgoji razvojno prizadetih otrok, Ljubljana, DZS
 • Zakon o OŠ ( 1966) ,Uradni list RS
 • Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami ( 2000), Uradni list RS št. 54
Dopolnilna literatura:
 • Zbornik Osebe s posebnimi potrebami v procesu inkluzije ter vloga defektologov in specializiranih institucij ( 2002) Društvo defektologov Slovenije, Ljubljana
 • Zbornik s simpozija Uresničevanje integracije v praksi ( 1997) Društvo defektolgov Slovenije, Ljubljana
 • Zbornik Integracija, inkluzija v vrtcu, osnovni in srednji šoli ( 2002) Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, Ljubljana

Dodatna literatura:

 • Zbornik referatov Družbena skrb za vzgojo, izobraževanje in socialno varstvo oseb s posebnimi potrebami ( 2000) Deset let pozneje, društvo defektologov Slovenije, Ljubljana
 • Zbornik Kaj hočemo in kaj zmoremo ( 1992) Pedagoška fakulteta v Ljubljani, Ljubljana

 

Cilji in kompetence:

Cilji:

Študent/ka spozna koncepte vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Spozna bistvene značilnosti vseh vrst in stopenj otrok s posebnimi potrebami. Spozna oblike in načine vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami ter prilagajanja učno vzgojnega procesa in dodatno strokovno pomoč.

Splošne kompetence:

 • prepoznavanje bio- psiho- socialnih značilnosti in potreb populacije otrok s posebnimi potrebami;
 • razvijanje sposobnosti za identifikacijo otrok s posebnimi potrebami;
 • razvijanje sposobnosti in pridobitev znanj za nudenje strokovne pomoči in prilagoditev vzgoje in izobraževanja otrokom s posebnimi potrebami.

Predmetnospecifične kompetence:

 • oblikovati pozitiven odnos do otrok s posebnimi potrebami;
 • spoznati možne prilagoditve in pomoč pri vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami;
 • sodelovati pri pripravi individualiziranega programa usposabljanja otroka s posebnimi potrebami.

 

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • študent/ka pozna vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj pri otrocih s posebnimi potrebami;
 • zna grobo prepoznati otroka s posebnimi potrebami in je usposobljen za sodelovanje v timu, ki obravnava otroka;
 • pozna programe vzgoje in izobraževanja, v katere se vključujejo otroci s posebnimi potrebami;
 • je usposobljen za oblikovanje ustreznih odnosov v skupini oziroma razredu, ki so primerni in nujni za otroke s posebnimi potrebami.

Uporaba:

 • diplomant/ka je sposoben/na prepoznati posebne potrebe pri otroku;
 • zna sodelovati v strokovnem timu in sodelovati pri pripravi individualiziranega programa;
 • zna opraviti potrebne prilagoditve vzgoje in izobraževanja za otroka s posebnimi potrebami.

Refleksija:

Diplomant/ka je zmožen/na sprotnega preverjanja svojega dela v smislu preverjanja ustreznosti vključitve otroka s posebnimi potrebami v določen program vzgoje in izobraževanja.

 

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja z aplikacijo znanja preko metode študije primera. Aktivne metode učenja (diskusije, analize, iniciative...) na osnovi opazovanja prakse.

 

Načini ocenjevanja:

Delež (v %)

Seminarska naloga in ustni izpiti, kjer mora študent/ka pokazati, kako zna uporabiti pridobljena znanja v konkretnih situacijah, kako prepoznati posebne potrebe otroka in kako mu prilagoditi vzgojno izobraževalno delo.

40 % seminarska naloga, 60 % izpit.

 

Reference nosilca / Lecturer's references:

 1. OPARA, Božidar. Interdisciplinarnost v defektologiji, Defektologica Slovenica 1994, letnik 2, št. 1.
 2. OPARA, Božidar. Kako do skupne diagnoze? Defektologica Slovenica, 1998, letnik 6, št. 2.
 3. OPARA, Božidar. Kako v Sloveniji uresničujemo spremembe v koncepciji vzgoje in izobraževanja oseb s posebnimi potrebami, Defektologica Slovenica, 2000, letnik8, št. 3.
 4. OPARA, Božidar. Nekateri problemi terminologizacije v defektologiji, Defektologica Slovenica, 2002, letnik 10, št.2.
 5. OPARA, Božidar. Otroci s posebnimi potrebami so del celotnega sistema vzgoje in izobraževanja, Sodobna pedagogika, 2003, letnik 54, posebna izdaja.
 6. OPARA, Božidar. Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu in šolah, monografija, Ljubljana : Centerkontura, 2005.
 7. OPARA, Božidar. Od učljivosti do inkluzivne paradigme. V: SARDOČ, Mitja, VRŠNIK PERŠE, Tina, (ur.). Izobraževanje oseb s posebnimi potrebami med teorijo in prakso. Ljubljana : Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja : Pedagoški inštitut, 2007.

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino