Edukacijske vede - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Socialna pedagogika


Nosilci:


Splošne informacije

UČNI NAČRT PREDMETA

Predmet:

Socialna pedagogika

Course title:

Študijski program in stopnja

Študijska smer

Letnik

Semester

Edukacijske vede, 1. stopnja

/

3.

5.

Vrsta predmeta / Course type

obvezni

Univerzitetna koda predmeta / University course code:

Predavanja

Seminar

Vaje

Klinične vaje

Druge oblike študija

Samost. delo

ECTS

45

/

30

/

/

105

6

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Mitja Krajnčan

Jeziki:

Predavanja:

slovenski

Vaje:

slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Prerequisits:

/

Vsebina:

Temeljna znanja

 • Historično razvojni diskurs družbenega položaja oseb s posebnimi potrebami s poudarkom na njihovem vključevanju/vključenosti v vzgojo in izobraževanje, družbeno produkcijo in reprodukcijo (po teoriji socialnih sistemov);
 • Historični diskurs institucionalne obravnave oseb s posebnimi potrebami;
 • Gibanja in prizadevanja oblik civilne družbe za relativno emancipacijo in družbeno enakovrednost oseb s posebnimi potrebami;
 • Razumevanje življenjskega položaja posameznika s posebnimi potrebami (etične dileme);
 • Gibanja in prizadevanja oseb s posebnimi potrebami (samih) za njihovo relativno emancipacijo in družbeno enakovrednost (društva, zveze, organizacije);
 • Razvoj zakonodaje,ki ureja družbeni položaj oseb s posebnimi potrebami v Sloveniji (primerjalno z zakonodajo držav EU).

Specifična znanja

 • Vzrokiin pojavi socialne neenakosti oseb s posebnimi potrebami v sodobni družbi;
 • Socialno-pedagoško delovanje in pomoč osebam s posebnimi potrebami;
 • Tipične in netipične interakcije med osebami s posebnimi potrebami znotraj ene skupine in med različnimi skupinami in podskupinami;
 • Socializacija oseb s posebnimi potrebami;
 • Poklicna rehabilitacija (poklicno izobraževanje) oseb s posebnimi potrebami;
 • Socialna politika (uzakonjena in realna) zaposlovanja oseb s posebnimi potrebami;
 • Druge družbeno uveljavljene oblike nujne pomoči osebam s posebnimi potrebami (ortopedski pripomočki, stanovanja, prosto gibanje in pdb).

Temeljni literatura in viri / Readings:

Osnovna literatura:

 • Ule, M. (ur). (1999). Predsodki in diskriminacije. Ljubljana, Znanstveno in publicistično središče.
 • Berger,P., Lukman, T. (1887). Družbena konstrukcija realnosti. Ljubljana, Cankarjeva založba.
 • Bouillet, D., Uzelac, S. (2007). Osnovi socijalne pedagogije. Zagreb. Školska knjiga.

Dopolnilna literatura:

 • Foucoult, M. (1984). Nadzorovanje in kaznovanje. Ljubljana. Delavska enotnost.

Dodatna literatura:

 • Raziskave in razprave o družbenempoložaju marginaliziranih skupin in posameznikov, objavljene v reviji Socialna pedagogika, Združenje za socialno pedagogiko, od 2001 do 2007, Ljubljana, Pedagoška fakulteta Ljubljana.

Cilji in kompetence:

Cilji:

Študent spoznava historični vidik stigmatizacije in marginalizacije oseb s posebnimi potrebami, historične težnje destigmatizacije in demarginalizacije, sodobna družbena gibanja in strokovna prizadevanja za integracijo in inkluzijo oseb s posebnimi potrebami v običajno vzgojno-izobraževalni sistem in realno družbeno okolje.

Spozna hipotetični in realni nivo participacije oseb s posebnimi potrebami v sodobni družbi (socialna, ekonomska, politična participacija itd.).

Ozavesti sebe in ozavešča širšo javnost o zanstveno neosnovanih predsodkih in stereotipih oseb s posebnimi potrebami.

Splošne kompetence:

 • Razumevanje osnovnih teoretičnih konceptov vzgoje in izobraževanja v sodobni družbi s poudarkom na vzgoji in izobraževanju oseb s posebnimi potrebami (segregacija, integracija, inkluzija)
 • Razumevanje osnovnih teoretičnih konceptov edukacijskih ved oseb s posebnimi potrebami, ki šudenta usmerjajo k analiziranju in reševanju problemov.
 • Razvijanje zmožnosti za iskanje, izbiro in praktično uporabo relevantnih informacij oziroma podatkov s področja znanstvenih ved, ki podpirajo edukacijske vede oseb s posebnimi potrebami (multidisciplinarnost, interdisciplinarnost)

Predmetnospecifične kompetence:

 • Razvijanje komunikacijskih (socialnih, emocionalnih in kognitivnih) spretnosti in sposobnosti navezovanja stikov z osebami s posebnimi potrebami .
 • Poznavanje temeljnih značilnosti vzgojno–učnih procesov z osebami s posebnimi potrebami
 • Poznavanje (še obstoječe) mreže posebnih institucij za osebe s posebnimi potrebami, njihovega pomena in mesta v splošno-izobraževalnem sistemu (struktura, strukturni delež, prehodnost med posebnimi in splošnimi vzgojno-izobraževalnimi institucijami)
 • Socialno pedagogiko prepoznavajo in utemeljujejo kot praktično skupno, povezovalno strokovno delovanje za realno družbeno afirmacijo oseb s posebnimi potrebami glede na zmožnosti njihove družbeno-politične, družbeno-ekonomske in življenjske participacije

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • Študent/-ka pozna razvoj in pomen socialne pedagogike za splošnadružbena področja (predšolsko, OŠ, SŠ) in za področja oseb s posebnimi potrebami (z duševno motnjo v razvoju, slepi, slabovidni, gluhi,naglušni, telesno ovirani, z govornimi in jezikovnimi težavami, s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, posebej nadarjeni in talentirani)
 • Razume družbene predsodke in stereotipe o stigmatiziranih in marginaliziranih državljanih
 • Razume življenjski položaj oseb s posebnimi potrebami
 • Se zna zavzeti in boriti za družbeno enakopravnost oseb s posebnimi potrebami
 • Zna utemeljiti družbeni pomen svojega poklicnega poslanstva
 • Uporablja različne (sodobne) socialno-pedagoške pristope, oblike in metode pomoči osebam s posebnimi potrebami (preventivne, kompenzacijske, integrativne, medialne itd.)
 • Razume aktualna družbena dogajanja, povezana s položajem oseb s posebnimi potrebami
 • Je sposoben avtoanalize in avtorefleksije (lastnih vzgibov, postopkov, odločitev) itd.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, razne oblike izkustvenega učenja v živo (spozanavnje oseb s posebnimi potrebami v njihovi stvarni situaciji); študijske simulacije družbenih situacij, uporabnih za študijsko analizo; vodena pomoč študenta konkretni osebi s posebnimi potrebami; prostovoljno socialno-pedagoško delo, projekti z določenimi skupinami oseb in z izbranimi (študijskimi) problemi; seminarsko delo; ekskurzije itd.

Načini ocenjevanja:

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

 • Izpiti,
 • seminarsko delo,
 • projektno delo.
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino