Edukacijske vede - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Psihologija osebnosti


Nosilci:


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu
1. Ime predmeta: Psihologija osebnosti
2. Koda predmeta:
3. Nosilka predmeta: doc. dr. Tina Kavčič
4. Število KT (seštevek iz tabel spodaj): 6
5. Učni jezik: slovenski

Podatki o umeščenosti predmeta:
6. Študijski program: Edukacijske vede
7. Stopnja študijskega programa:  1. stopnja, univerzitetni
8. Vrsta predmeta: obvezni predmet
9. Letnik: 3.
10. Semester: 5.
11. Študijska smer:
12. Steber programa:

Obveznosti:

13. Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure)

Oblika izvedbe

Število ur

Število KT

Izvajalec

predavanja (P)

30

1

učitelj

seminar (SE)

15

0,5

učitelj ali sodelavec

laboratorijske vaje (LV)

30

1

sodelavec

SKUPAJ

75

2,5

 

14. Samostojno študentovo delo

Oblika aktivnosti

Število ur

Število KT

seminarska naloga (SN)

30

1

študij literature in virov (ŠL)

45

1,5

izpit in priprava na izpit (PI)

30

1

SKUPAJ

105

3,5

 

Cilji in kompetence
15. Predznanje, ki ga mora imeti študent: pogoji za vpis v III. letnik študija& & &

16. Učni cilji predmeta in kompetence

a.) Cilji:

 • razumeti medsebojne odnose z vidika dinamične perspektive osebnosti,
 • prepoznati osebnostne značilnosti, pomembne za učinkovito komuniciranje,
 • razumeti lastni vpliv na odzivanje drugih v skupini ali v diadnem odnosu,
 • poznati pomen dejavnega, ustvarjalnega in produktivnega reševanja problemov,
 • spoznati pomen razvoja osebnostnih potencialov kot sestavni del profesionalnega razvoja pri delu z ljudmi.


b.) Splošne kompetence:

 • prizadevanje za kakovost,
 • (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost.


c.) Predmetnospecifične kompetence:

 • poznavanje in razumevanje osebnostnega razvoja,
 • poznavanje strategij spodbujanja konstruktivnih medosebnih odnosov,
 • usmeritev na pozitivne vidike lastne osebnosti in osebnosti drugih,
 • načrtovanje profesionalnega razvoja in osebnostne rasti.


Vsebina predmeta in literatura
17. Opis vsebine:

 • opredelitev osebnosti in teorije osebnostnega razvoja,
 • pristopi in metode za proučevanje osebnosti,
 • dinamika osebnosti: motivi, čustva, vrednote,
 • dedne dispozicije temperamenta in oblikovanje značaja,
 • osebnostna zrelost in motnje osebnosti,
 • stresi, krize in osebna čvrstost,
 • pomen ustrezne obrambe ega in struktura kontrolnih mehanizmov,
 • strategije uspešnega spoprijemanja s stresom,
 • pozitivna psihologija – poudarjanje močnih strani človekove osebnosti,
 • ozaveščanje lasnega vpliva na odzivanje drugih v skupini ali v diadnem odnosu,
 • pomen zmožnosti empatije (razumevanje doživljanja drugih),
 • vseživljenjski razvoj v kontekstu profesionalne in osebnostne rasti.


18. Literatura:
Osnovna literatura:

 • Lamovec, T. (1994). Psihodiagnostika osebnosti. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.
 • Musek, J. (2005). Psihološke dimenzije osebnosti. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
 • Pergar, K. M. (2000). Gogalovo pojmovanje učitelja kot osebnostnega človeka in njegovo razumevanje spoštovanja. Sodobna pedagogika, 5, 160 – 172.
 • Ščuka, V. (2007). Šolar na poti do sebe. Radovljica: Didakta d.o.o.


19. Predvideni študijski dosežki:

 • razume spodbudne in škodljive vplive okolja na razvoj osebnosti
 • pozna vlogo interakcijskega delovanja v medosebnih odnosih
 • pozna načine vzpostavljanja konstruktivne komunikacije in reševanja konfliktov
 • razume pomen refleksije lastnih življenjskih izkušenj in dela na sebi


Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja
20. Metode poučevanja in učenja:
& predavanja, študij literature, seminarji, vaje v manjših skupinah.

21. Uporabljeni načini preverjanja znanja:

 • uspešno izdelana in predstavljena seminarska naloga, pisni izpit.


Pogoji in viri
22. Delitev na skupine:
V skladu z veljavnimi normativi.

23. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta:

 • seminarska učilnica z možnostvo uporabe izobraževalne tehnologije.


24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta:

 • habilitiran visokošolski učitelj in
 • habilitiran visokošolski sodelavec


Evalvacija:
25. Metode in oblika evalvacije:

 • sprotna evalvacija med potekom predavanj, seminarjev,
 • evalvacijski vprašalnik ob zaključku.Učni načrt sestavili: doc. dr. Marjanca Pergar Kuščer, asist. dr. Simona Prosen
 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino