Edukacijske vede - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Urejenost organizacije


Nosilci:


Splošne informacije

 

1. del: Osnovni podatki o predmetu

Ime študijskega programa: Management
Stopnja/vrsta programa: 1. Stopnja VS
Šifra: 02-012
Predmet: Urejenost organizacije
KT: 6
Vrsta predmeta: Izbirni
Letnik: 3
Kontaktne ure: 60 ur (P: 30 ur; S: 0 ur; SV: 20 ur; LV: 10 ur); UDŠ: 150-180
Učni načrt pripravil (i): izr. prof. dr. C. Bavec, pred. mag. M. Manzin

 

Vstopno znanje študenta:

Poznavanje temeljev managementa (predmet iz 1. letnika)

 • Temeljno znanje za delo z osebnimi računalniki in internetom 

2. del: Cilji in kompetence
Študentje bodo razvili splošne kompetence:

 • Razumevanje organizacijskih konceptov kot sestavnega dela managementa,
 • Povezovanje znanj z drugih področjih managementa in razumevanje njihovega vpliva na urejenost organizacije,
 • Sposobnost skupinskega dela ter iskanja skupnih rešitev.
 • Študentje bodo razvili predmetno-specifične kompetence:
 • Razumevanje zgodovinskih zakonitosti pri razvoju organizacijskih ved, posebej na prehodu iz industrijske v informacijsko družbo,
 • Razumevanje tradicionalnih organizacijskih oblik in sodobnih organizacijskih paradigem,
 • Poznavanje metodologij za analizo in ocenjevanje konkretnih organizacijskih rešitev,
 • Spoznal tipične organizacijske pristope v slovenskih podjetjih,
 • Razvoj veščin in spretnosti pri analizi in obvladovanju organizacijskih sprememb,
 • Uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij pri obvladovanju organizacijskih procesov. 

3. del: Vsebine in rezultati 

Vsebina predmeta (po tematskih sklopih)

Predvideni učni rezultati (po tematskih sklopih)

1. Osnove organizacijskih ved

Študent bo:

 • spoznal temeljno izrazoslovje in koncepte organizacijskih ved

2. Klasične organizacijske šole

Študent bo:

 • razumel klasične organizacijske šole
 • spoznal sodoben pogled na klasične organizacijske šole

3. Sodobne organizacijske paradigme

Študent bo:

 • spoznal organizacijske oblike pozne industrijske dobe,
 • spoznal kontingenčne organizacijske oblike
 • razumel organizacijske izzive globalne ekonomije ob prehodu v informacijsko družbo

4. Elementi urejenosti organizacije

Študent bo:

 • razumel razmerja med organizacijskimi strukturami, procesi in sistemi
 • spoznal temeljne koncepte organizacijskih struktur
 • spoznal managerske odločitve povezane z organiziranjem podjetij

5. Tipične organizacijske strukture v podjetjih

Študent bo:

 • spoznal tipične organizacijske strukture, njihove prednosti in slabosti
 • sposoben poiskati ustrezno organizacijsko strukturo za določen primer
 • proučil tudi konkretne primere slovenskih podjetij

6. Medorganizacijske povezave

Študent bo:

- spoznal problematiko medorganizacijskh povezav

- razumel sodobne organizacijske oblike, kot so poslovni spleti in virtualne organizacije

7. Vpliv informacijskih in komunikacijskih tehnologij na organiziranost

Študent bo:

 • razumel vpliv informacijskih in komunikacijskih tehnologij na organiziranost
 • spoznal koncept virtualizacije delovnih mest, delovnih skupin in organizacij

8. Managerske metodologije in tehnike

Študent bo:

 • spoznal osnovne metodologije in tehnike, ki jih bo lahko uporabil v praksi
 • seznanil z metodologijo primerjav (bencmarkinga)
 • seznanil z vlogo standardizacije in posebej standardov ISO 9000

 

4. del: Oblike in metode
Oblike in metode oz. načini dela:

Oblike dela:

 • Frontalna oblika poučevanja
 • Delo v manjših skupinah oz. v dvojicah
 • Samostojno delo študentov e-izobraževanje


Metode (načini) dela:

 • Razlaga
 • Razgovor/ diskusija/debata 
 • Proučevanje primera
 • Vključevanje gostov iz prakse

 

5. del: Pogoji
Materialni pogoji:

Učilnice:

 • klasična z zaporedno postavitvijo miz
 • računalniška učilnica

Oprema:

 • projektor za elektronske predstavitve (PowerPoint)
 • avdio pripomočki (kasetofon, CD predvajalnik)
 • dostop do Interneta

Študenta:

 • osebni računalnik
 • dostop do interneta

 

6. del: Literatura
Študijska literatura (klasični in elektronski viri)
Obvezna:

Knjige in učbeniki:

 • Cene Bavec: Urejenost organizacije, Fakulteta za management Koper (v pripravi)
 • Cene Bavec, Massimo Manzin: Gradiva za vaje pri predmetu Urejenost organizacije, Fakulteta za management Koper (v pripravi)

Revije:

 •  
 • Posamezni članki bodo zaradi aktualnosti izbrani šele pred predavanji! Izbrane bodo samo slovenske revije!

Priporočena:

Knjige in učbeniki

 • Daft, L. Richard. 2001. Organization theory and design. South-Western
 • Učbeniki drugih slovenskih fakultet – po izboru

Revije

 • Posamezni članki bodo zaradi aktualnosti izbrani šele pred predavanji! Izbrane bodo tudi tuje revije!

 

7. del: Obveznosti in ocena
Obveznosti študenta 

Obveznosti študenta

Ure

 • Sodelovanje pri kontaktnih urah

60

 • Študij obvezne študijske literature

50

 • Prebiranje priporočene študijske literature

10

 • Priprava krajših pisnih izdelkov (domače naloge, povzetki, poročila …)

10

 • Priprava daljših pisnih izdelkov (seminarske naloge)

20

 • Priprava daljših pisnih izdelkov (projektne naloge)
 • Priprava in izvedba javnega nastopa
 • Priprava in opravljanje vmesnih preverjanj in ocenjevanj znanja
 • Priprava in opravljanje končnih preverjanj in ocenjevanj znanja

30

 • Drugo:

Skupne ure dela študenta

180

Način preverjanja in ocenjevanja znanja ter zgradba končne ocene

%

 • Krajši pisni izdelki (na vajah)

15

 • Daljši pisni izdelki

30

 • Javni nastop ali predstavitev
 • Končno ocenjevanje (pisni/ustni izpit)

55

 • Drugo:

Skupaj

100%

 

8. del: Evalvacija
Evalvacija izvedbe predmeta
Mnenja izvajalcev   

 • Oddaja poročila o izvedbi predmeta in ocena izvedbe

Mnenja študentov

 • Anketiranje študentov ob zaključku izvedbe
 • Razgovori študentov z izvajalci predmeta

Evalvacija v okviru kateder oz. na ravni  zavoda

 • Obravnava poročil o izvedbi predmeta v okviru katedre
 • Analiza uspešnosti študentov pri predmetu v okviru kateder
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino