Edukacijske vede - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Angleški jezik kot jezik stroke


Nosilci: izredni profesor dr. Bratož Silva


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu
1. Ime predmeta: Angleški jezik kot jezik stroke
2. Koda predmeta:
3. Nosilec predmeta: doc. dr. Silva Bratož
4. Število ECTS kreditnih točk: 6
5. Učni jezik: angleški, slovenski

Podatki o umeščenosti predmeta
6. Študijski program: Edukacijske vede
7. Vrsta in stopnja študijskega programa: univerzitetni študijski program 1. stopnje
8. Vrsta predmeta: izbirni
9. Letnik študija: 1., 2. ali 3.
10. Semester: 2., 4. ali 6.
11. Študijska smer:
12. Steber programa:

Obveznosti

 

13.  Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):

Oblika izvedbe

Število ur

Število KT

Izvajalec

seminar (SE)

45

1,5

učitelj/sodelavec

seminarske vaje (SV)

30

1

sodelavec

SKUPAJ

75

2,5

 

14.  Samostojno študentovo delo:

Oblika aktivnosti

Število ur

Število KT

seminarska naloga (SN)

30

1

študij literature in virov (ŠL)

45

1,5

izpit in priprava na izpit (PI)

30

1

SKUPAJ

105

3,5

 

Cilji in kompetence
15. Predznanje, ki ga mora imeti študent:

 • predznanje angleščine na ravni B1 po Skupnem evropskem referenčnem okviru za učenje, poučevanje in vrednotenje znanja jezikov, kar je v RS primerljivo z maturitetnim preizkusom na osnovni ravni.


16. Učni cilji predmeta in kompetence:
a. Cilji:
Študent/-ka poglablja in nadgrajuje svojo sporazumevalno zmožnost v angleščini, predvsem funkcijskih zvrsti v strokovnem jeziku s svojega študijskega področja in funkcionalne pismenosti.

b. Splošne kompetence:

 • Razumevanje osnovnih konceptov s področja funkcijskozvrstnosti besedil, besediloslovja in leksike, ki študentu/-ki omogočajo učinkovito sprejemanje in oblikovanje strokovnih besedil s svojega študijskega področja.
 • Razumevanje in poznavanje jezikovnih in medkulturnih posebnosti in razlik pri tvorjenju strokovnih besedil v angleščini v primerjavi s slovenščino.
 • Razvijanje zmožnosti pridobivanje podatkov iz različnih virov in njihove kritične presoje.
 • Razvijanje zmožnosti sporazumevanja v tujem jeziku, oblikovanja in podajanja stališč, argumentiranja, sodelovanja v razpravi
 • Razvijanje sposobnosti kritičnega branja in pisanja v angleškem jeziku


c. Predmetnospecifične kompetence*:

 • Sposobnost kritičnega branja različnih besedil s študijskega področja (strokovni članek, učbeniški članek, geslo v leksikonu, poglavje v priročniku in podobno) in poznavanje osnovnih zakonitosti tvorjenja strokovnih besedil.
 • Sposobnost tvorjenja besedil za učinkovito sporazumevanje v angleškem jeziku (različne vrste korespondence, poročila in podobno)
 • Poznavanje strokovne terminologije s področja poučevanja tujega jezika, psihologije poučevanja, jezikoslovja
 • Seznanjanje z osnovnimi načeli in pastmi prevajanja s poudarkom na jezikovnih in kulturnih razlikah.
 • Poznavanje pojava medjezikovnega in medkulturnega prenašanja znanja s poudarkom na področju negativnega transferja iz slovenščine v angleščino.
 • Sposobnost javne predstavitve izbranih tem v angleškem jeziku.


Vsebina predmeta in literatura
17. Opis vsebine.
Kritično branje in pisanje v angleškem jeziku

 • Strategije branja strokovnih besedil, predvsem s področja poučevanja in usvajanja tujega jezika
 • Oblikovanje in podajanje stališč, argumentiranje v angleškem jeziku
 • Osnove pisanja sestavkov v angleškem jeziku (struktura sestavka, oblikovanje odstavkov, parafraziranje, navajanje drugih avtorjev)
 • Dopisovanje v angleškem jeziku s poudarkom na različnih slogih pisanja (osnovne oblike pisem, elektronsko dopisovanje)
 • Osnove pisanja povzetkov in izvlečkov

Osnove prevajanja

 • Tehnike prevajanja
 • Osnovna načela in pasti prevajanja (pomen, kontekst, idiomi, figurativni jezik)
 • Prevajanje in kulturne razlike
 • Predstavitve v angleškem jeziku
 • Struktura predstavitve s poudarkom na tipičnih besednih zvezah
 • Pomen pravilne izgovorjave, poudarkov in tona predstavitev
 • Tehnike prepričevanja


18. Literatura:
a. Osnovna literatura:

 • Carter, R. in Huges, R. in McCarthy, M. 2001. Exploring Grammar in Context: upper intermediate and advanced. Cambridge: CUP
 • Jordan, J.J. 1998. Academic Writing Course. Harlow: Longman
 • Skripta v pripravi.


b. Dopolnilna literatura*:

 • Crystal, D. 2002. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge: CUP
 • Snowman, J. 2006. Psychology Applied to Teaching. Houghton Miffin Company
 • Krashen, S. D. 2003. Explorations in Language Education and Use. Heinemann.
 • Marzano, R.J., in Pickering, D.J. 1997. Dimensions of learning: teacher’s manual. Alexandria: ASCD


Slovarji:

 • Hornby, A.S. 2005. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English. Oxford: OUP (ali soroden slovar)
 • Deuter, M. 2002. Oxford Collocations Dictionary for Students of English. Oxford: OUP (ali soroden slovar)
 • Enciklopedični slovarji, slovarji sopomenk in razni spletni slovarji.


c. Dodatna literatura*: /

19. Predvideni študijski dosežki:
a. Znanje in razumevanje:*

 • Študent/-ka pozna in razume osnovne koncepte na svojem študijskem področju v angleškem jeziku.
 • Razume strokovno terminologijo svojega študijskega področja v angleščini.
 • Razume pomen kulturnih razlik pri usvajanju tujega jezika in prepozna relevantne kulturne razlike med slovenščino in angleščino.


b. Uporaba:*

 • Sposoben/-na je učinkovito sprejemati, ovrednotiti in tvoriti strokovna besedila s svojega študijskega področja.
 • Sposoben/-na je upoštevati jezikovne in kulturne razlike pri razpravljanju o različnih temah svojega študijskega področja.
 • Sposoben/-na je oblikovati in predstaviti svoja stališča, povezana s študijskim področjem, v angleškem jeziku.


c. Refleksija:*
Zmožen/-na je ovrednotiti svojo zmožnost sprejemanja in tvorjenja strokovnih besedil s svojega študijskega področja.

Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja
20. Metode poučevanja in učenja:

 • Frontalna oblika poučevanja
 • Delo v manjših skupinah
 • Samostojno delo študentov
 • e-izobraževanje
 • Razlaga
 • Razgovor/ diskusija/debata
 • Delo z besedilom
 • Proučevanje primera
 • Reševanje nalog


21. Načini preverjanja znanja:
Študent/-ka opravlja izpit iz vsebine predmeta in seminarsko nalogo. Vrednotenje oddane naloge sloni na kriterijih: utemeljenost in verodostojnost podatkov, natančnost in strokovnost njihove obdelave, teoretska podlaga zaključkov in prenos ugotovitev, izvirnost interpretacije, jezikovna pravilnost in zgradba besedila, ustreznost zvrsti, povzemanja in navajanja virov, citatov. Sestavni del ocene oddanega dela bo tudi predstavitev njegove vsebine.

Pogoji in viri
22. Delitev na skupine.*
V skladu z veljavnimi normativi.

23. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta.
Predavalnica opremljena s sodobno AV in IKT tehnologijo.

24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta.*

 • 1 habilitiran visokošolski učitelj in
 • 1 habilitiran visokošolski sodelavec * število skupin


Evalvacija
25. Metode in oblika evalvacije.
Evalvacija izvedbe predmeta: anketiranje študentov ob zaključku izvedbe in razgovori študentov z izvajalci predmeta
Evalvacija na ravni zavoda: obravnava poročil o izvedbi predmeta v okviru oddelkov in analiza uspešnosti študentov pri predmetu v okviru oddelkov

Učni načrt pripravile: dr. Anja Zorman, dr. Nives Zudič Antonič in mag. Silva Bratož

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino