Edukacijske vede - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Praktično usposabljaje


Nosilci: docent dr. Kukanja Gabrijelčič Mojca


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu
1. Ime predmeta: Praktično usposabljanje
2. Koda predmeta:
3. Nosilka predmeta: doc. dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič
4. Število ECTS kreditnih točk: 6
5. Učni jezik: slovenski

Podatki o umeščenosti predmeta
6. Študijski program: Edukacijske vede
7. Vrsta in stopnja študijskega programa: 1. stopnja, univerzitetni
8. Vrsta predmeta: obvezni
9. Letnik študija: 3
10. Semester: 6.
11. Študijska smer:
12. Steber programa:

Obveznosti

 

13. Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure): 

Oblika izvedbe

Število ur

Število KT

Izvajalec

Laboratorijske vaje (LV)

15

0,5

učitelj, sodelavec

SKUPAJ

15

0,5

 

14. Samostojno študentovo delo: 

Oblika aktivnosti

Število ur

Število KT

hospitacije (HO)

30

1

študij literature in virov (ŠL)

30

1

nastopi (NA)

30

1

krajši pisni izdelki (KPI)

30

1

Seminarsko delo (dnevnik in portfolio) (SD)

45

1,5

SKUPAJ

165

5,5

 

Cilji in kompetence
15. Predznanje, ki ga mora imeti študent:

 • Vpis v letnik


16. Učni cilji predmeta in kompetence:
Cilji:
Študent/-ka v praksi spoznava zakonitosti vzgojno-izobraževalnega dela.
Se praktično usposablja za samostojno delo.


Splošne kompetence:

 • Razumevanje sposobnosti reflektivnega praktika.
 • Razvijanje zmožnosti opazovanja in svetovanja.
 • Razvijati zmožnosti uporabe različnih strategij v neposrednem delu.


Predmetnospecifične kompetence*:

 • Učinkovitost sodelovanja s kolegi, vključenimi v učni proces in okoljem.
 • Pedagoško vodenje razreda, skupine, posameznikov.
 • Znanje ustrezne priprave in predstavitve na izbrano temo ali del učne ure.
 • Zmožnost samorefleksije in načrtovanja sprememb.
 • Zmožnost opazovanja in spremljanja dosežkov kolegov.
 • Poznavanje in uporaba različnih oblik sodelovanja s kolegi, vodstvom in širšim družbenim okoljem.
 • Razvijanje reflektivnega pristopa pri vzgojno-izobraževalnem delu.


Vsebina predmeta in literatura
17. Opis vsebine.
Opazovanje prakse

 • Tehnike opazovanja in beleženja na praksi.
 • Pomen dnevniških zapisov in beležk.
 • Kolegialno opazovanje in sodelovanje.
 • Dnevnik prakse.

Sodelovanje

 • Kolegialno sodelovanje.
 • Sodelovanje z mentorjem, vodstvom okoljem in vključenimi v učni proces.
 • Pomen portfolia.

Nastopi

 • Nastopi pred učečimi, mentorjem, kolegom in samorefleksije.
 • Pomen analize in refleksije.
 • Strategije reflektivne prakse.


18. Literatura:
Osnovna literatura:

 • Cencič, M. (2000). Nekatere strategije reflektivnega poučevanja. V: Kramar, M., Duh, M. (ur.).
 • Didaktični in metodični vidiki nadaljnjega razvoja izobraževanja. Maribor: Pedagoška fakulteta, str. 63-71.
 • Cencič, M., Cencič, M. (1994). Praktično usposabljanje učiteljskih kandidatov. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.


Literatura se sproti dopolnjuje.

19. Predvideni študijski dosežki:
Znanje in razumevanje:*

 • Študent/-ka pozna osnovne tehnike opazovanja učnega procesa.
 • Razvija spretnosti neposrednega dela.
 • Pozna in upošteva ključne dejavnike, ki so potrebni za uspešno vzgojno-izobraževalno delo.
 • Razume pojave, ki potekajo v praksi.


Uporaba:*

 • Sposoben/-na je učinkovito analizirati in ovrednotit svoje delo in ostalih.
 • Zna načrtovati, izpeljati in ovrednotiti svoje delo.
 • Zna oblikovati pripravo in jo smiselno prilagajati sposobnostim in zmožnostim učečih.


Refleksija:*
Zmožen/-na je ovrednotiti svoje delo glede na zastavljene in dosežene cilje.
Strokovno delo reflektira na osnovi zbranih informacij.

Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja
20. Metode poučevanja in učenja: nastopi, hospitacije, individualno in sodelovalno učenje, pisanje dnevnika in vodenje portfolia.

21. Načini preverjanja znanja:
Opravljene in predstavljene obveznosti. Krajši pisni izdelki (sprotni načrti, priprave, refleksije, dnevnik ipd.) so zbrani in urejeni v portfoliu prakse.
Ocena je opisna: opravil/a, ni opravi/a prakse.


Pogoji in viri
22. Delitev na skupine.*
Praksa poteka individualno, pri vajah pa so skupine v skladu z veljavnimi normativi.
.
23. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta.
Pristanek vzgojno izobraževalnih ustanov in sodelovanje s partnerskimi pedagoškimi institucijami.

24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta.*

 • 1 habilitiran visokošolski učitelj in
 • 1 habilitiran visokošolski sodelavec,
 • mentorji/ice na VI zavodih


Evalvacija
25. Metode in oblika evalvacije.
Notranja evalvacija ob zaključku prakse in zunanja evalvacija po merilih Univerze.


Učni načrt pripravila: izr. prof. dr. Majda Cencič
 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino