Edukacijske vede - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Angleški jezik - začetna stopnja


Nosilci: izredni profesor dr. Bratož Silva


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu
1.Ime predmeta: Angleški jezik – začetna stopnja
2.Koda predmeta:
3.Nosilec predmeta: doc. dr. Silva Bratož
4.Število ECTS kreditnih točk: 6
5.Učni jezik: angleški, slovenski

Podatki o umeščenosti predmeta
6.Študijski program: Edukacijske vede
7.Vrsta in stopnja študijskega programa: dodiplomski univerzitetni študijski program 1. stopnje
8.Vrsta predmeta: izbirni
9.Letnik študija: 1., 2. ali 3. letnik
10.Semester: 2., 4. ali 6.
11.Študijska smer: /
12.Steber programa: /

Obveznosti
13.Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):

Oblika izvedbe

Število ur

Število KT

Izvajalec

seminar (SE)

45

1,5

učitelj/sodelavec

seminarske vaje (SV)

30

1

sodelavec

SKUPAJ

75

2,5

 

14.Samostojno študentovo delo:

 

Oblika aktivnosti

Število ur

Število KT

krajši pisni izdelki

30

1

študij literature in virov (ŠL)

45

1,5

izpit in priprava na izpit (PI)

30

1

SKUPAJ

105

3,5

Cilji in kompetence
15.Predznanje, ki ga mora imeti študent:

 • /.


16.Učni cilji predmeta in kompetence:
a.Cilji:
Študent/-ka usvoji osnove angleškega jezika s poudarkom na situacijah, ki so relevantne za sporazumevanje v mednarodnem okolju. Pridobi praktična jezikovna znanja, ki obsegajo vse štiri jezikovne spretnosti (slušno, ustno, bralno in pisno). Poleg osnovnih komunikacijskih strategij v obliki specifičnih jezikovnih orodij, razvije medkulturno zavedanje in s tem zmožnost osnovnega sporazumevanja v globalnem okolju.

b.Splošne kompetence:
Študenti:

 • pridobivajo znanja, ki omogočajo medkulturni dialog;
 • so sposobni ustreznega odzivanja v mednarodnem angleško govorečem socialnem in kulturnem okolju;
 • uporabljajo IKT pri iskanju, izbiranju, obdelavi in predstavitvi informacij;
 • sodelujejo pri ocenjevanju in zagotavljanju kakovosti lastnega dela;
 • se zavedajo potrebe po stalnem izpopolnjevanju že pridobljenega znanja;
 • ustvarjajo in soustvarjajo učinkovite medčloveške odnose;
 • povezujejo pridobljena znanja med različnimi področji;
 • so fleksibilnejši pri opredeljevanju in reševanju konkretnih vprašanj;
 • imajo večjo sposobnost sporazumevanja, ki izhaja iz razumevanja dveh pogledov in kultur;
 • uspešno se vključujejo v timsko delo.


c.Predmetnospecifične kompetence*:
Študenti:

 • so sposobni izraziti svoje mnenje v angleškem jeziku o različnih temah;
 • spoznajo osnovne zakonitosti usvajanja tujega jezika pri otrocih;
 • so sposobni brati in razumeti kratka, preprosta besedila (otroške pesmice, reklame, kratka sporočila);
 • so sposobni sporazumevati se v preprostih situacijah (izmenjava informacij o običajnih vsakdanjih stvareh);
 • znajo podati kratek opis sebe in drugih ljudi (družina, starost, zaposlitev, ipd.);
 • znajo pisati preprosta sporočila in pisati in odgovarjati na osebna pisma;
 • so sposobni ovrednotiti svoje znanje angleškega jezika.


Vsebina predmeta in literatura
17.Opis vsebine:

 • študenti se predstavijo (osnovne jezikovne strategije pri osebnih predstavitvah in besedišče za opis sebe in drugih ljudi, opis videza, družine, poklica oz. zaposlitve, preživljanje prostega časa ipd.);
 • načrtovanje srečanj (osnovne jezikovne strategije za načrtovanje srečanj, opis poti do kraja srečanja, izražanje namena, želja, zmožnosti ipd.);
 • potovanja v druge države (osnovno besedišče za opisovanje krajev, jezikovno izražanje preteklosti za izmenjavo izkušenj o potovanjih);
 • spoznavanje drugih kultur (osnovno besedišče in slovnične strukture za opisovanje različnih kulturnih običajev in navad);
 • osnove pisanja pisem (oblika in struktura pisem v angleškem jeziku, oblikovanje preprostih sporočil);
 • oblikovanje in podajanje stališč (osnovne jezikovne strategije za podajanje stališč o različnih temah v angleškem jeziku);
 • angleščina za najmlajše (poučevanje angleščine na predšolski ravni, metode dela s predšolskimi otroki, pravilna izgovorjava in intonacija).


18.Literatura:
a.Osnovna literatura:

 • Oxenden, C., Latham-Koenig, C. in Seligson, P. (2007). New English File: Elementary. Oxford University Press.


b.Dopolnilna literatura*:

 • Reilly, V. in Ward, S. M. (1997). Very Young Learners. Oxford, New York: Oxford University Press.
 • Slovarji:
 • Hornby, A.S. (2005). Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English. Oxford: OUP (ali soroden slovar)
 • Dvojezični slovarji, slovarji sopomenk in razni spletni slovarji.


c.Dodatna literatura*.

19.Predvideni študijski dosežki:
a.Znanje in razumevanje:*
Študent/-ka:

 • razume osnovne pojme in lastnosti angleškega besedišča in slovnice;
 • pozna in razume osnovne zakonitosti usvajanja tujega jezika;
 • razume pomen kulturnih razlik pri usvajanju tujega jezika in prepozna relevantne kulturne razlike med slovenščino in angleščino.


b.Uporaba:*
Študent/-ka je sposoben/-na:

 • sporazumevati se v angleškem jeziku v preprostih situacijah;
 • izraziti svoja stališča v angleškem jeziku na osnovni ravni;
 • delovati v večjezikovnem in večkulturnem okolju.


c.Refleksija:*
Študent/-ka je zmožen/-na ovrednotiti svoje znanje angleškega jezika in dojeti pomen in različne načine usvajanja tujega jezika.Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja
20.Metode poučevanja in učenja:
Uporabljene so različne metode poučevanja:

 • frontalna oblika poučevanja;
 • delo v manjših skupinah;
 • samostojno delo študentov;
 • razlaga;
 • razgovor/ diskusija/ debata;
 • delo z besedilom.

Delo v predavalnici sestoji iz različnih aktivnosti, od samostojnega dela, do dela v parih oz. skupinskega dela. Uporabljena so različna gradiva in vaje.

21.Načini preverjanja znanja:
Predvidene so krajše pisne naloge. Študent/-ka opravlja pisni in ustni izpit iz vsebine predmeta.

Pogoji in viri

22.Delitev na skupine.*
V skladu z veljavnimi normativi.

23.Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta.
Predavalnica opremljena s sodobno AV in IKT tehnologijo.

24.Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta.

 • 1 habilitiran visokošolski učitelj in
 • 1 habilitiran visokošolski sodelavec 


Evalvacija
25.Metode in oblika evalvacije:

 • Evalvacija izvedbe predmeta: Anketiranje študentov ob zaključku izvedbe in razgovori študentov z izvajalci predmeta.
 • Evalvacija na ravni zavoda: Obravnava poročil o izvedbi predmeta v okviru oddelkov in analiza uspešnosti študentov pri predmetu v okviru oddelkov.


Učni načrt pripravila: dr. Silva Bratož, lektor

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino