Edukacijske vede - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Aplikativna etnomuzikologija v vzgojno - izobraževalnem procesu


Nosilci: docent dr. Lešnik Ivan


Splošne informacije

UČNI NAČRT PREDMETA

Predmet:

Aplikativna etnomuzikologija v vzgojno - izobraževalnem procesu

Course title:

Študijski program in stopnja

Študijska smer

Letnik

Semester

Edukacijske vede, 1. stopnja

/

1. ali 2. ali 3.

2. ali 4. ali 6.

Vrsta predmeta

izbirni

Univerzitetna koda predmeta:

Predavanja

Seminar

Sem. vaje

Lab. vaje

Teren. vaje

Samost. delo

ECTS

30

15

/

30

/

*105

6

*seminarska naloga 30 ur = 1 KT; študij literature in virov 45 ur = 1,5 KT; izpit in priprava na izpit 30 ur = 1 KT

Nosilec predmeta:

doc. dr. Ivan Lešnik

Jeziki:

Predavanja:

slovenski

Vaje:

slovenski

 

Vsebina:

 • etnomuzikologija – definicija;
 • zgodovinski pregled etnomuzikologije kot znanosti;
 • zakonitosti etnomuzikoloških raziskav;
 • primerjalna muzikologija, glasbena folkloristika, moderna etnomuzikologija;
 • sorodne znanstvene vede;
 • metodologija v etnomuzikologiji,
 • terensko in laboratorijsko etnomuzikološko raziskovanje;
 • osnove transkribiranja po terenskih posnetkih;
 • tehnologija v rabi etnomuzikoloških raziskav;
 • organologija, ljudska pesem, instrumentalna glasba, ples;
 • glasbe svetovnih kultur;
 • načrtovanje in priprava vzgojno-izobraževalnega procesa glasbene vzgoje v povezavi z etnomuzikološkimi znanji;
 • glasbene dejavnosti: izvajanje, poslušanje, ustvarjanje v kontekstu etnomuzikologije;
 • upoštevanje in uresničevanje načela drugačnosti pri glasbeni vzgoji in izobraževanju.

 

Temeljni literatura in viri / Readings:

Osnovna literatura:

 • Kumer, Z. (1988). Etnomuzikologija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta.
 • Leydi, R. (1995). Druga godba: Etnomuzikologija. Ljubljana: ŠKUC.
 • Merriam, A. P. (2000). Antropologija glasbe. Ljubljana: Spekter.

Dopolnilna literatura:

 • Blaukopf, K. (1993). Glasba v družbenih spremembah. Ljubljana: ŠKUC.
 • Nettl, B. (1956). Music in Primitive Culture. Cambridge: Harvard University Press.
 • Hood, M. (1971). The Ethnomusicologist. Kent: The Kent State University Press.
 • Notne edicije in zvočni primeri.

 

Cilji in kompetence:

Cilji:

Študent/-ka

 • se seznanja z etnomuzikološko znanostjo,
 • spoznava značilnosti primerjalne muzikologije, glasbene folkloristike in moderne etnomuzikologije,
 • spoznava dosežke etnomuzikologije doma in po svetu,
 • spoznava različne metode in tehnike terenskega in laboratorijskega etnomuzikološkega raziskovanja in jih uporablja v vzgojno-izobraževalnem procesu,
 • spoznava slovensko ljudsko glasbo v širšem kontekstu v povezavi s šegami in plesnim izročilom in znanje vključuje v vzgojno-izobraževalni proces,
 • se seznani z različnimi glasbenimi (tonskimi) sistemi svetovnih kultur,
 • pridobiva osnovna znanja za pristop k študiju popularne glasbe,
 • teoretično in praktično obvladuje in uporablja nova spoznanja v vzgojno izobraževalnem procesu.


Splošne kompetence:

 • upoštevanje in vrednotenje različnosti v glasbenem kontekstu,
 • prepoznava etnomuzikologije kot znanosti v smislu kulture in njeno vključevanje v vzgojno-izobraževalni proces,
 • poznavanje in razumevanje različnih glasbenih jezikov,
 • vrednotenje različnih žanrov glasbene umetnosti,
 • širjenje lastnih glasbenih obzorij in razvijanje glasbenih interesov.


Predmetnospecifične kompetence:

 • poznavanje in razumevanje zakonitosti etnomuzikološkega raziskovanja,
 • poznavanje razlik med primerjalno muzikologijo, glasbeno folkloristiko in moderno etnomuzikologijo v teoriji in praksi,
 • poznavanje sorodnih ved kot so: etnologija, muzikologija, kulturna antropologija in druge,
 • obvladovanje različnih etnomuzikoloških metod raziskovanja,
 • prenos novih znanj v vzgojno-izobraževalni proces.

 

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Študent/-ka:

 • obvladuje teoretična in praktična znanja etnomuzikološke znanosti,
 • pozna ustrezne metode dela vključevanja etnomuzikoloških znanj v vzgojno-izobraževalni proces,
 • razume pomen aplikativne etnomuzikologije v vzgojno-izobraževalnem procesu.


Uporaba:

Študent/-ka:

 • v skladu s potrebami, nameni in cilji učinkovito izbira in uporablja raznolike glasbene dejavnosti, vsebine, metode in sredstva,
 • načrtuje in organizira ustrezno okolje, ki omogoča učinkovito udejanjanje etnomuzikoloških znanj pri glasbenih dejavnostih,
 • pri poučevanju upošteva in dopušča različnost glasbenih vsebin in jih objektivno predstavlja in vrednoti,
 • poustvarja glasbene vsebine, ki pomagajo učencem pri spoznavanju etnomuzikoloških znanj.


Refleksija:

Študent/-ka:

 • z učenci vrednoti svoje delo in ga z izkušnjami izboljšuje,
 • vrednoti in kritično izbira glasbeno literaturo v pisni in zvočni obliki,
 • strokovno ravnanje utemeljuje na osnovi sodobnih teoretičnih izhodišč in praktičnega dela.

 

Metode poučevanja in učenja:

Oblike dela:

 • frontalna oblika poučevanja,
 • delo v skupinah,
 • samostojno delo.

Metode dela:

 • predavanja,
 • seminarji,
 • praktično delo,
 • pogovor, razprava.

 

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) /

Weight (in %)

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

Oceno sestavlja uspešno opravljen seminar, pisni del ter praktični del izpita.

Seminarska naloga = 25%,

pisni del izpita = 25 %, praktični del = 50 %.

 

Reference nosilca / Lecturer's references:

 1. LEŠNIK, Ivan. Kakovost pevske dejavnosti v prvem triletju osnovne šole. Glasbeno-pedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani, 2009, zv. 12, str. 20-40. [COBISS.SI-ID 3539671]
 2. LEŠNIK, Ivan. Glasbeno udejstvovanje učencev v prvem triletju osnovne šole in njihov odnos do glasbe v razičnih domenah. V: COTIČ, Mara (ur.), MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), CENCIČ, Majda (ur.). Pouk v družbi znanja. Koper: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 352-364, ilustr. [COBISS.SI-ID 3474391]
 3. LEŠNIK, Ivan. Vokalna tehnika učiteljev in kakovost petja učencev v prvem triletju osnovne šole : doktorska disertacija. Ljubljana: [I. Lešnik], 2009. XVII, 249 str., ilustr., tabele. http://www.dlib.si/v2/Details.aspx?pageSize=20&sort=date&sortDir=ASC&page=1&query=%27keywords%3dle%C5%A1nik+ivan%27. [COBISS.SI-ID 7935049]

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino