Edukacijske vede - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Popularna glasba v prostoru in času


Nosilci: docent dr. Lešnik Ivan


Splošne informacije

 

UČNI NAČRT PREDMETA

Predmet:

Popularna glasba v prostoru in času

Course title:

Študijski program in stopnja

Študijska smer

Letnik

Semester

Edukacijske vede, 1. stopnja

/

1., 2. ali 3.

2., 4. ali 6.

Vrsta predmeta

izbirni

Univerzitetna koda predmeta / University course code:

Predavanja

Seminar

Sem. vaje

Lab. vaje

Teren. vaje

Samost. delo

ECTS

30

15

/

30

/

*105

6

*seminarska naloga 30 ur = 1 KT; študij literature in virov 45 ur = 1,5 KT; izpit in priprava na izpit 30 ur = 1 KT

Nosilec predmeta:

doc. dr. Ivan Lešnik

Jeziki:

Predavanja:

slovenski

Vaje:

slovenski

 

Vsebina:

 • glasbene zvrsti;
 • popularne glasbene prakse;
 • obiski glasbenih dogodkov in njihova analiza;
 • psihološka in pedagoško-didaktična izhodišča glasbene vzgoje;
 • zakonitosti splošnega in glasbenega razvoja otrok;
 • estetska vzgoja in popularna glasba;
 • načrtovanje in priprava vzgojno-izobraževalnega procesa glasbene vzgoje in opredelitev popularnih glasbenih vsebin;
 • glasbene dejavnosti: izvajanje, poslušanje, ustvarjanje;
 • načini primernega vključevanja popularnih glasbenih vsebin pri glasbeni vzgoji in izobraževanju.

 

Temeljni literatura in viri / Readings:

Osnovna literatura:

 • Adorno, T. (1986). Uvod v sociologijo glasbe. Ljubljana: DZS.
 • Blaukopf, K. (1993). Glasba v družbenih spremembah. Ljubljana: ŠKUC.
 • Denac, O. (2002). Glasba pri celostnem razvoju otrokove osebnosti. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.


Dopolnilna literatura:

 • De la Motte-Haber, H. (1990). Psihologija glasbe. DZS, Ljubljana.
 • Manuel, P. (1988). Popular Musics of the Non-Western World. Oxford: Oxrord University Press.
 • Notne edicije in zvočni primeri.

 

Cilji in kompetence:

Cilji:
Študent/ka

 • opredeli pojem popularna glasba v kontekstu vzgojno-izobraževalnega procesa;
 • razvija in poglablja znanja o različnih popularnih glasbenih zvrsteh skozi čas;
 • spoznava različne izvajalce in jih vrednoti;
 • samostojno proučuje in uporablja ustrezno študijsko literaturo;
 • spoznava načine muziciranja popularne glasbe nekoč in danes;
 • teoretično in praktično obvladuje in uporablja nova spoznanja v vzgojno-izobraževalnem procesu.


Splošne kompetence:

 • poznavanje in razumevanje različnih glasbenih zvrsti;
 • umestitev popularne glasbe v prostor in čas;
 • poznavanje in razumevanje pojava popularnosti določenih glasbenih vsebin;
 • oblikovanje glasbenega vrednostnega sistema;
 • širjenje lastnih glasbenih obzorij.


Predmetnospecifične kompetence:

 • poznavanje in razumevanje pojava popularne glasbe;
 • opredelitev popularne glasbe v vzgojno-izobraževalnem procesu,
 • poznavanje in uporaba glasbenih znanj in spretnosti pri učenju različnih glasbenih dejavnosti;
 • spodbujanje lastnega vrednotenja popularnih vsebin v kontekstu glasbene umetnosti in vzgojno-izobraževalnega procesa.

 

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Študent/-ka:

 • obvladuje teoretična in praktična znanja za poučevanje glasbene vzgoje;
 • pozna pomen in moč popularne glasbe in jo na primeren način vključuje v vzgojno-izobraževalni proces;
 • razume pomen popularne glasbe v širšem kontekstu s poudarkom na glasbeni vzgoji.


Uporaba:

Študent/-ka:

 • v skladu s potrebami, nameni in cilji učinkovito izbira in uporablja raznolike glasbene dejavnosti, vsebine, metode in sredstva;
 • načrtuje in organizira ustrezno okolje, ki omogoča primerno vključevanje popularne glasbe pri glasbenih vzgoji;
 • pri poučevanju upošteva različna mnenja in vrednotenja ter notranjo in zunanjo diferenciacijo;
 • poustvarja glasbene vsebine, ki so primerne in ustrezajo učnemu načrtu;
 • ustrezno vrednoti glasbene vsebine in dogodke;
 • povezuje glasbo z drugimi predmetnimi področji.


Refleksija:

Študent/-ka:

 • z učenci vrednoti in analizira različne glasbene zvrsti;
 • vrednoti in kritično izbira glasbeno literaturo v pisni in zvočni obliki;
 • strokovno ravnanje utemeljuje na osnovi sodobnih teoretičnih izhodišč in praktičnega dela.

 

Metode poučevanja in učenja:

Oblike dela:

 • frontalna oblika poučevanja,
 • delo v skupinah,
 • samostojno delo.

Metode dela:

 • predavanja,
 • seminarji,
 • praktično delo,
 • pogovor, razprava.

 

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) /

Weight (in %)

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

Oceno sestavlja uspešno opravljen seminar, pisni del ter praktični del izpita.

Seminarska naloga = 25%,

Pisni del izpita = 25 %, praktični del = 50 %

 

Reference nosilca / Lecturer's references:

 1. LEŠNIK, Ivan. Kakovost pevske dejavnosti v prvem triletju osnovne šole. Glasbeno-pedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani, 2009, zv. 12, str. 20-40. [COBISS.SI-ID 3539671]
 2. LEŠNIK, Ivan. Glasbeno udejstvovanje učencev v prvem triletju osnovne šole in njihov odnos do glasbe v razičnih domenah. V: COTIČ, Mara (ur.), MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), CENCIČ, Majda (ur.). Pouk v družbi znanja. Koper: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 352-364, ilustr. [COBISS.SI-ID 3474391]
 3. LEŠNIK, Ivan. Vokalna tehnika učiteljev in kakovost petja učencev v prvem triletju osnovne šole : doktorska disertacija. Ljubljana: [I. Lešnik], 2009. XVII, 249 str., ilustr., tabele. http://www.dlib.si/v2/Details.aspx?pageSize=20&sort=date&sortDir=ASC&page=1&query=%27keywords%3dle%C5%A1nik+ivan%27. [COBISS.SI-ID 7935049]

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino