Edukacijske vede - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Okoljski projekti


Nosilci:


Splošne informacije

 

UČNI NAČRT PREDMETA

Predmet:

Okoljski projekti

Course title:

Študijski program in stopnja

Študijska smer

Letnik

Semester

Edukacijske vede, 1. stopnja

/

1. ali 2.ali 3.

2. ali 4. ali 6.

Vrsta predmeta

izbirni

Univerzitetna koda predmeta:

Predavanja

Seminar

Sem. vaje

Lab. vaje

Teren. vaje

Samost. delo

ECTS

15

30

/

15

15

*105

6

Del obveznosti se lahko izvaja v oblki e-izobraževanja.

*Projektno delo (PD) 45 ur =1,5 KT; študij literature in virov (ŠL) 45 ur = 1,5 KT; izpit in priprava na izpit 15 ur = 0,5 KT

Nosilec predmeta:

doc. dr. Agnes Šömen Joksic

Jeziki:

Predavanja :

slovenski

Vaje :

slovenski

 

Vsebina:

 • Okoljski problemi in izgledi za našo prihodnost. Kroženje snovi v okolju in zakoni narave.
 • Temeljna načela varovanja okolja vključno s previdnostnim načelom.
 • Onesnaženost zraka (prašni delci, troposferski ozon, plini, strupene kovine, ...), globalno spreminjanje podnebja, viri, razlogi in posledice.
 • Posledice tanjšanja ozonske plasti v stratosferi in nevarnosti zaradi povečanega UV sevanja. Metode poučevanja kot preventiva, ki jo lahko izvaja učitelj.
 • Kakovost površinske vode.
 • Kakovost pitne vode.
 • Čiščenje odpadne vode.
 • Hrup v urbanem okolju, primerjave z ruralnim območjem.
 • Metode izkustvenega učenja o odpadkih.
 • Okoljski dejavniki tveganja v vrtcu, šoli in doma.

Pri vsakem sklopu je predvideno projektno delo: aktivnosti v obliki vaj in terenskega dela, priprava gradiv, didaktičnih pristopov in metod raziskovalnega dela: npr. praktična izvedba recikliranja papirja, izdelava vodonosnika, meritve hrupa, določanje ozona s preprosto metodo, določanje onesnaženosti zraka s preprosto metodo, uporaba hitrih testov onesnaženosti vode, ocena jakosti UV žarkov in učinek zaščitnih krem na foto-papirju, računanje ogljičnega odtisa, ipd. Obisk meteorološke postaje, čistilne naprave, deponije odpadkov, vodarne.

 

Temeljni literatura in viri / Readings:

Osnovna literatura:

 • Šömen Joksić, A. Okoljski projekti, v izdelavi.
 • Šömen Joksić, A. Raziskujmo okolje II (v izdelavi – seznam vaj in navodila).
 • Botkin, D., Keller, E. (1995). Environmental Science. Willey, New York.
 • Wright, R. (2004). Environmental Science. Toward a Sustainable Future. Pearson Education Phoenix.

Dopolnilna literatura:

Revije, časopisi in spletne aplikacije z okoljsko vsebino: Okolje in odpadki, Gospodarjenje z okoljem, Embalaža-okolje-logistika, Okolje in energija, Journal of Environmental Education, International Journal of Environmental & Science Education, Journal of Environmental Health.

Dodatna literatura:

 • Green, J., 2006. Onesnaževanje zraka (zbirka Izboljšamo življenje). Ljubljana, Grlica.
 • Bernard Vukovin, B., Zupan, N., 2007. Okolje na dlani. Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje.
 • Zbirka Flupi. Priročnik za učitelje. Izdalo Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Ljubljana. (Valdule, W., 2004).
 • ŠKAFAR, Branko (ur.). Raziskovanje okolja Evrope, Priročnik za učitelje. Murska Sobota: Pomurski ekološki center, 2001.
 • ŠKAFAR, Branko (ur.). Voda : priročnik za pridobivanje znanja o ravnanju z vodo. Ljubljana: Slovensko ekološko gibanje; Murska Sobota: Pomurski ekološki center, 2002.

 

Cilji in kompetence:

Cilji:

 • Prepozna in ovrednoti dejavnike, ki lahko škodljivo vplivajo na okolje.
 • Razume problematiko onesnaževanja okolja in povezavo z drugimi vedami.
 • Razume pomen interdisciplinaranega pristopa v vzgoji in izobraževanju za odgovoren odnos do okolja.
 • Načrtuje okoljske dejavnosti v učno-vzgojnem procesu in organizira učno-vzgojni proces z upoštevanjem pridobljenega znanja.
 • Pozna primerne didaktične pristope za spodbujanje okoljske radovednosti otrok.
 • Razvija strokovno in poklicno odgovornost.
 • Pridobiva vire in informacije za svoje delo.
 • Samostojno načrtuje, organizira in vodi otroke pri dejavnostih na področju spoznavanja okolja.
 • Pripravlja in izbira dejavnosti ter ustrezne vsebine in učinkovite načine izobraževanja za zdravo življenjsko okolje.
 • Zaveda se pomena timskega dela in projektnega sodelovanja z institucijami, ki se ukvarjajo z varovanjem okolja in zdravja
 • Odgovorno in tvorno sodeluje pri razvoju kurikularnega področja, ohranjanju narave in varovanju okolja.
 • Samokritičnost, sposobnost refleksije in samoocenjevanja, prizadevanje za kakovostno delo in iskanje načinov za možne izboljšave.

Splošne kompetence:

 • Razumevanje osnovnih konceptov znanstvenih izhodišč stroke, ki študenta/-ko usmerjajo k analiziranju in reševanju problemov.
 • Razvijanje zmožnosti za iskanje, izbiro in uporbo relevantnih podatkov in informacij izmed neskončnih možnosti, ki jih ponujajo pisni viri in sodobna tehnologija.
 • Razvijanje in nadgrajevanje sposobnosti komuniciranja skozi interaktivne oblike učenja in praktičnega ter raziskovalnega dela v manjših skupinah.

Predmetnospecifične kompetence:

 • Razvijanje okoljsko-usmerjenih spretnosti in sposobnosti.
 • Konceptualno razumevanje specialno didaktičnega pristopa za podajanje znanja in izkušenj z okoljevarstveno problematiko.
 • Iznajdljivost pri prilagajanju učno-vzgojnega okolja v različnih heterogenih skupinah in pri načrtovanju didaktičnih pristopov ter uporabi različnih učnih pripomočkov.

 

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • Pozna in razume osnovne okoljske pojme s poudarkom na razumevanju naravnih zakonitosti.
 • Razume osnovne zakonitosti dogajanja v okolju.
 • Pozna različna onesnažila v okolju in njihove vire.
 • Razume vstop, kroženje in učinkovanje onesnažil v okolju ter njihovo usodo.
 • Pozna najpogostejša onesnažila v otrokovem okolju, vzroke zanje in njihove posledice.
 • Razume in uporablja kriterije za določitev razlike med vzročno odvisnostjo in slučajnimi povezavami dejavnikov v okolju.
 • Pozna postopke in principe zmanjševanja onesnaženja okolja in vsebine ustrezno prenese v učno-vzgojni proces.
 • Razume standarde okoljskega zdravja, stopnje v postavljanju teh standardov, ter prednosti in pomanjkljivosti postavljanja omejitev.
 • Razume osnovne principe promocije okolja in pomena vzgoje ter poučevanja otrok.
 • Pozna okoljske postopke in pristope primerne za otroke v vrtcu.
 • Razume ustrezne rešitve okoljskih problemov povezanih z razumevanjem naravnih pojavov ter pojavov zaradi dejavnosti človeka preko zastavljanja odprtih vprašanj in vodenih aktivnosti.

Uporaba:

Uporablja pridobljena znanja in izkušnje za:

 • Uporablja pridobljeno strokovno znanje in principe dela na področju organizacije različnih aktivnosti v pri svojem strokovnem oziroma raziskovalnem delu.
 • Poglablja spoznavanje okolja in sledi dogajanju na področju okoljskih ved.
 • Vključuje aktualne dogodke v zvezi z okoljem v učno-vzgojni proces.
 • Uporablja izkušnje in svoje izdelke kot pomemben vir informacij in kot neposredno didaktično gradivo pri svojem delu z učenci.
 • Uporablja ustrezne pripomočke, literaturo in vire iz bližnjega okolja.
 • Povezuje okoljske zakonitosti z ostalimi kurikularnimi področji.
 • Spodbuja opazovanje sprememb v okolju in usmerja pri iskanju razlag zanje.
 • Načrtuje in izvaja dejavnosti, ki oblikujejo primeren odnos do okolja.
 • Organizira okolje, ki je spodbudno za razvoj pozitivnega mišljenja in primernega odnosa do okolja.
 • Vključuje starše in organizira dejavnosti ob dnevih, ki so namenjeni okoljski tematiki.
 • Načrtuje in izvaja dejavnosti, ki spodbujajo k razvoju pozornosti do negativnih vplivov na okolje.
 • Razpravlja o sodobnih trendih in ciljih okoljskega zdravja v okviru svojega pedagoškega delovanja.

Refleksija:

Analizira in vrednoti svoje delo na osnovi odziva ciljnih skupin populacije s katerimi se ukvarja. Uporablja različne pristope in raziskovalne metode vrednotenja doseženih ciljev. Strokovno ravnanje utemeljuje na osnovi sodobnih teoretičnih izhodišč in praktičnega dela s skupinami v določeni populaciji oziroma v delovni skupini, v kateri deluje.

 

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja z aktivno udeležbo.
 • Vodene razprave in komentarji v obliki seminarskega dela.
 • Konzulatcije in usmeritve za seminarsko delo in priprave na razprave.
 • Terensko in laboratorijsko delo.
 • Udeležbe na znanstevnih in strokovnih srečanjih.
 • Samostojno delo, individualne naloge, uporaba ICT, spletnih aplikacij, izdelki.

 

Načini ocenjevanja:

Delež (v %)

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

 • predstavitev projekta in zagovor izhodišč za projektno nalogo;
 • oddana poročila o vajah in terenskem delu;
 • izdelana projektna naloga in zagovor naloge;
 • pisni izpit.

40 % projektna naloga, 60% izpit.

 

Reference nosilca / Lecturer's references:

 1. ŠÖMEN-JOKSIČ, Agnes, KATZ, Sidney A., HORVAT, Milena, MILAČIČ, Radmila. Comparison of single and sequential extraction procedures for assessing metal leaching from dredged coastal sediments. Water air soil pollut., 2005, vol. 162, str. 265-283. [COBISS.SI-ID 19058727]
 2. PIŠOT, Rado, ŠÖMEN-JOKSIČ, Agnes, KROPEJ, Veronika L. Physical activity, life style and life quality of children and youth : challenges for education. V: KREJČI, Milada (ur.). Health education and quality of life : conference proceedings : Hluboká nad Vltavou, October 4-6, 2007. České Budějovice: University of South Bohemia, cop. 2007, [13] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1324243]
 3. ŠÖMEN-JOKSIČ, Agnes, MILAČIČ, Radmila. Reliable and cost-efective technique for rapid evaluation of dredged areas in coastal lagoons in the northern Adriatic. V: Proceedings of the 10th International conference on environmental science and technology, 5-7 september 2007, Kos Island, Greece : CEST 2007. [s. l.: s. n.], 2007, str. 1333-1340. [COBISS.SI-ID 1330387]
 4. ŠÖMEN-JOKSIČ, Agnes, DUTRA, Lois, KATZ, Sidney A., MCCULLEY, Jennifer L. Comparison of ISEP and AAS for monitoring copper leaching from sediments. Am. lab. (Fairfield), 2002, vol. 34, no. 20, str. 36-38. [COBISS.SI-ID 626899]
 5. PIŠOT, Rado, ŠÖMEN-JOKSIČ, Agnes, KROPEJ, Veronika L. Physical activity, life style and life quality of children and youth : challenges for education. V: KREJČI, Milada (ur.). Health education and quality of life : conference proceedings : Hluboká nad Vltavou, October 4-6, 2007. České Budějovice: University of South Bohemia, cop. 2007, [13] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1324243]
 6. ŠÖMEN-JOKSIČ, Agnes, MILAČIČ, Radmila. Reliable and cost-efective technique for rapid evaluation of dredged areas in coastal lagoons in the northern Adriatic. V: Proceedings of the 10th International conference on environmental science and technology, 5-7 september 2007, Kos Island, Greece : CEST 2007. [s. l.: s. n.], 2007, str. 1333-1340. [COBISS.SI-ID 1330387]
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino