Edukacijske vede - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Delo z vedenjsko težavnimi in učno manj uspešnimi


Nosilci: redni profesor dr. Krajnčan Mitja


Splošne informacije

UČNI NAČRT PREDMETA

Predmet:

Delo z vedenjsko težavnimi in učno manj uspešnimi

Course title:

Študijski program in stopnja

Študijska smer

Letnik

Semester

Edukacijske vede, 1. stopnja

/

1. ali 2. ali 3.

2. ali 4. ali 6.

Vrsta predmeta

izbirni

Univerzitetna koda predmeta:

Predavanja

Seminar

Vaje

Klinične vaje

Druge oblike študija

Samost. delo

ECTS

30

15

30

/

/

105

6

Nosilec predmeta:

prof. dr. Mitja Krajnčan

Jeziki:

Predavanja:

slovenski

Vaje:

slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Prerequisits:

/

Vsebina:

 • Teoretično razumevanje otrok z vedenjskimi in čustvenimi težavami ter učno manj uspešnih otrok.
 • Etiološko fenomenološke opredelitve populacije otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami.
 • Metode in pristopi v delu z vedenjsko težavnimi in učno manj uspešnimi otroki.
 • Rezultati metodike (komunikacija, kontakt, odnos, motivacija, aktivacija, disciplina).
 • Načela dela z vedenjsko težavnimi in učno manj uspešnimi otroki.
 • Mediji v delu z vedenjsko težavnimi in učno manj uspešnimi otroki.
 • Preventivno in kurativno socialno pedagoško delo.
 • Moderiranje in animiranje.
 • Individualno, skupinsko, skupnostno delo, prostovoljno delo.

Temeljni literatura in viri:

 • Braun K.H. & Wetzel, K. (2000). Sozialpädagogisches Handeln in der Schule. Luchterhand, Neuwied.
 • Gawlinski, G. (2000). Načrtujmo skupaj: umetnost učinkovitega timskega dela. Društvo za razvijanje preventivnega in prostovoljnega dela: Ljubljana.
 • Gogala, S. (2005). Izbrani spisi. Društvo 2000: Ljubljana.
 • Janković, J. & Bašić, J. (2001). Prevencija poremečaja u ponašanju djece i mladih u lokalnoj zajednici. Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske: Zagreb.
 • Krajnčan, M. (1997). Šola in socialna pedagogika. Socialna pedagogika 1, s. 91 - 100.
 • Krajnčan, M. (1995): Krog spodbujanja - Ali lahko vzgajamo tudi drugace?. Vzgoja izob., letn. 26, št. 1, str. 12-19
 • Rutar, D. (2002). Učitelj kot intelektualec. Didakta: Ljubljana.
 • Redl, F. (1980): Agresivni otrok, SC, Lj.
 • Žorž, B. (2002). Razvajenost, rak sodoben družbe. Mohorjeva družba: Celje.

Literatura se sproti dopolnjuje in aktualizira.

Cilji in kompetence:

 • Občutljivost/odprtost za ljudi in socialne situacije.
 • Poznavanje, razumevanje, usmerjenost v inkluzivno, nediskriminativno delo, multikulturalnost.
 • Uporaba specialno pedagoških znanj za delo z otroki s posebnimi potrebami.
 • Komuniciranje s strokovnjaki iz različnih vzgojno-izobraževalnih področij.
 • Sodelovanje s starši.
 • Oblikovanje celovite ocene potreb posameznika oz. skupine, njihovih močnih in šibkih področij ob upoštevanju okoljskih dejavnikov (fi zičnih, socialnih, kulturnih) z ustreznimi postopki in instrumenti.
 • Empatičnost in komunikacijska odprtost.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Študent/-ka:

 • pozna in razume osnove metodike dela z vedenjsko težavnimi in učno manj uspešnimi otroki,
 • razume individualne vrednote in vrednostne sisteme, obvladuje profesionalno-etične vrednote,
 • pozna in razume načela pedagoškega dela z vedenjsko težavnimi in učno manj uspešnimi otroki,
 • uporablja znanja metodike in teoretskih diskurzov v razumevanju težav otrok in delu z njimi.

Refleksija:

Študent/-ka:

 • Reflektira lastno udeleženost v delu z vedenjsko težavnimi in kolegi,
 • reflektira rezultate dela s kolegi in strokovnimi partnerji.

Metode poučevanja in učenja:

 • predavanja z aktivno udeležbo študentov (razlaga, diskusija, vprašanja, primeri,
 • reševanje problemov, ekskurzija),
 • refleksija učnih izkušenj s pedagoške prakse, vaj, projektno delo, timsko delo, metode kritičnega mišljenja, diskusija, sporočanje povratne informacije, socialne igre,
 • eksperimentalne vaje, ki temeljijo na izkušenjskem, sodelovalnem in problemskem učenju (samostojno učenje, metoda progresivnega podvajanja, diskusija, razlaga, opazovanje, timsko delo, študija primera, metode kritičnega branja in pisanja, igra vlog, sodelovalno učenje, portfolijo, evalvacija, samoocenjevanje);
 • individualne in skupinske konzultacije (diskusija, razlaga);
 • praktično pedagoško usposabljanje v osnovni šoli (hospitacija, pedagoška praksa).

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) /

Weight (in %)

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

 • pisni izpit,
 • seminarsko delo.

50%,

50%.

Reference nosilca / Lecturer's references:

 1. KRAJNČAN, Mitja, BAJŽELJ, Boštjan. Analysis of relationship elements in pedagogy. The new educational review, 2009, letn. 17, št. 1, str. 135-154. [COBISS.SI-ID 7838537]
 2. DEVJAK, Tatjana, KRAJNČAN, Mitja. Vzgoja v javni šoli kot proces graditve človekove osebnosti in njegove socialne rasti. Pedagoš. obz., 2009, letn. 24, št. 2, str. 44-59. [COBISS.SI-ID 8019273]
 3. KRAJNČAN, Mitja. Osnove doživljajske pedagogike. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2007. 182 str., ilustr. ISBN 978-961-253-007-5. [COBISS.SI-ID 236623104]
 4. KRAJNČAN, Mitja. Phantasievolle Erziehung : Methoden erlebnis- und handlungsorientierter Pädagogik, (Schriften zur Bildungs- und Freizeitwissenschaft, Bd. 3). Aachen: Shaker, 2008. 123 str., ilustr. ISBN 978-3-8322-7645-4. [COBISS.SI-ID 7701833]
 5. KRAJNČAN, Mitja, MIKLAVŽIN, Primož. Zdravje mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, 2010. 140 str., ilustr., gref. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6523-50-9. [COBISS.SI-ID 254262528]
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino