Edukacijske vede - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Mediji v delu z otroki s težavami v socialni integraciji


Nosilci: redni profesor dr. Krajnčan Mitja


Splošne informacije

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet:

Mediji v delu z otroki s težavami v socialni integraciji

Course title:

Študijski program in stopnja

Study programme and level

Študijska smer

Study field

Letnik

Academic year

Semester

Semester

Edukacijske vede, 1. stopnja

/

1. ali 2. ali 3.

2. ali 4. ali 6.

Vrsta predmeta / Course type

izbrini

Univerzitetna koda predmeta / University course code:

/

Predavanja

Lectures

Seminar

Seminar

Vaje

Tutorial

Klinične vaje

work

Druge oblike študija

Samost. delo

Individ. work

ECTS

30

15

30

/

/

105

6

Nosilec predmeta / Lecturer:

prof. dr. Mitja Krajnčan

Jeziki /

Languages:

Predavanja / Lectures:

slovenski

Vaje / Tutorial:

slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Prerequisits:

/

Vsebina:

 • teoretična znanja o različnih medijskih pripomočkih,
 • praktična znanja uporabe različnih medijskih pripomočkov,
 • dopolnilne metode pedagoškega dela - metode dela s klasično in digitalno videokamero, klasičnim in digitalnim fotoaparatom, računalnikom v pedagoškem delu,
 • integracija uporabe medijske tehnologije in pedagoškega dela,
 • priprava, izvedba in evalvacija projektnega dela,
 • didaktična uporaba medijev.

Temeljni literatura in viri / Readings:

 • Blažič, M. (1998). Uvod v didaktiko medijev. Novo mesto: Pedagoška obzorja, 154 s.
 • Dragan, A.N. (1998). Vzgoja za medije in z mediji. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, str. 107-116, 127-131.
 • Dragoš, S. (1997). Akcijski projekt. Priročnik za izvedbo projekta in izdelavo projektne naloge. Ljubljana: VŠSD, 22 s.
 • Pečenko, N. (2006). Fotografirajmo digitalno: o digitalnih fotoaparatih, fotografiranju in obdelavi digitalnih fotografij. Ljubljana: Pasadena, str. 19-66, 79-90, 133-147, 211-260.
 • Berger, A. A. (1991). Media analysis techniques. Newberry Park, London, New Delhi: Sage Publications, str. 187-199, 203-217.
 • Morsy, Z. (ur.). (1984). Media education. Paris: Unesco, str. 17-44, 75-84, 97-113, 148-166, 319- 331.

Cilji in kompetence:

 • sposobnost komuniciranja, sodelovalno/timsko delo,
 • poznavanje, razumevanje in fleksibilna uporaba znanj s področja informacijsko-komunikacijske tehnologije v vzgoji in izobraževanju,
 • uporaba multimedijskih pripomočkov pri pedagoškem delu,
 • obvladanje in načrtovanje metodičnih postopkov uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Študent/-ka:

 • spozna in razume različne medijske pripomočke,
 • spozna in razume didaktično vrednost uporabe medijev,
 • spozna in razume različne uporabe medijskih pripomočkov kot dopolnilno metodo pedagoškega dela,
 • spozna in razume projektno metodo dela,
 • spozna in razume vpliv uporabe medijev.

Uporaba:

Študent/-ka:

 • uporablja različne medijske pripomočke,
 • uporablja medije kot didaktična sredstva,
 • uporablja različne medijske pripomočke kot dopolnilno metodo pedagoškega dela,
 • aplicira pedagoške vsebine znotraj uporabe metode dela z medijskimi pripomočki,
 • uporablja projektno metodo dela,
 • z uporabo medijskih pripomočkov naredi izdelek z razvidnimi pedagoškimi vsebinami in aplikativno praktično vrednostjo.

Refleksija:

Študent/-ka:

 • reflektira in kritično ovrednoti (lastne in opazovane) pedagoške izkušnje pri uporabi medijskih pripomočkov na področju pedagoškega dela z otroki ali mladostniki.

Metode poučevanja in učenja:

 • predavanja z aktivno udeležbo študentov (razlaga, diskusija, vprašanja, primeri),
 • eksperimentalne vaje, ki temeljijo na izkušenjskem, sodelovalnem in problemskem učenju (samostojno učenje, diskusija, razlaga, opazovanje, timsko delo, evalvacija, samoocenjevanje),
 • individualne in skupinske konzultacije (diskusija, razlaga).

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) /

Weight (in %)

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

 • Načrt in izvedba projektnega dela, končni izdelek,
 • pisni izpit.

60%,

40%.

Reference nosilca / Lecturer's references:

 1. KRAJNČAN, Mitja, BAJŽELJ, Boštjan. Analysis of relationship elements in pedagogy. The new educational review, 2009, letn. 17, št. 1, str. 135-154. [COBISS.SI-ID 7838537]
 2. DEVJAK, Tatjana, KRAJNČAN, Mitja. Vzgoja v javni šoli kot proces graditve človekove osebnosti in njegove socialne rasti. Pedagoš. obz., 2009, letn. 24, št. 2, str. 44-59. [COBISS.SI-ID 8019273]
 3. KRAJNČAN, Mitja. Osnove doživljajske pedagogike. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2007. 182 str., ilustr. ISBN 978-961-253-007-5. [COBISS.SI-ID 236623104]
 4. KRAJNČAN, Mitja. Phantasievolle Erziehung : Methoden erlebnis- und handlungsorientierter Pädagogik, (Schriften zur Bildungs- und Freizeitwissenschaft, Bd. 3). Aachen: Shaker, 2008. 123 str., ilustr. ISBN 978-3-8322-7645-4. [COBISS.SI-ID 7701833]
 5. KRAJNČAN, Mitja, MIKLAVŽIN, Primož. Zdravje mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, 2010. 140 str., ilustr., gref. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6523-50-9. [COBISS.SI-ID 254262528]

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino