Edukacijske vede - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Pravo in etika v edukaciji


Nosilci: izredni profesor dr. Teršek Andraž


Splošne informacije

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet:

Pravo in etika v edukaciji

Course title:

Law and Ethics in Education

Študijski program in stopnja

Study programme and level

Študijska smer

Study field

Letnik

Academic year

Semester

Semester

Edukacijske vede, 1. stopnja

/

1. ali 2. ali 3.

2. ali 4. ali 6.

Vrsta predmeta / Course type

Izbirni

Univerzitetna koda predmeta / University course code:

Predavanja

Lectures

Seminar

Seminar

Vaje

Tutorial

Klinične vaje

work

Druge oblike študija

Samost. delo

Individ. work

ECTS

45

30

/

/

/

105

6

Nosilec predmeta / Lecturer:

izr. prof. dr. Andraž Teršek

Jeziki /

Languages:

Predavanja / Lectures:

slovenski

Vaje / Tutorial:

slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Prerequisits:

/

/

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

 • Analiza in razlaga izbranih tem s področja prava, ki v največji meri zadevajo edukacijo in učiteljski poklic, status učencev in opredeljujejo pravno pravilen odnos med učitelji in učenci;
 • Analiza in razlaga izbranih tem s področja prava, ki so posebnega pomena za splošno znanje učiteljev;
 • Učenje, kako misliti pravo in kako učiti pravno mišljenje;
 • Analiza in razlaga pomembnih etičnih vprašanj za delo učiteljev in za njihov odnos z učenci;
 • Soočenje pravnih pravil in etičnih standardov v učiteljskem poklicu in edukaciji.
 • Analysis and interpretation of selected themes in the field of law, which mostly concern education and the teaching profession, student status and define the legally correct relationship between teachers and pupils;
 • Analysis and interpretation of selected themes in the field of law that are of special importance for general knowledge of teachers;
 • Learning how to think about the law and how to teach legal thinking;
 • Analysis and interpretation of significant ethical issues in teachers' work and their relationships with students;
 • Confrontation of legal rules and ethical standards in the teaching profession and education.

Temeljni literatura in viri / Readings:

Osnovna literatura (basic readings):

 • Andreja Trtnik Herlec, Brigita Urh, Andrej Koren, Andraž Teršek (2006): Udejanjanje otrokovih pravic v kontekstu šole. Šola za ravnatelje. Ljubljana.
 • Aleš Požarnik Vavken (2001). Človekove pravice in javna šola. Hotedršica.
 • Andraž Teršek (2009): Ustavna demokracija in vladavina prava. UP FAMNIT. Koper.
 • Strokovni članki in poglavja iz izbranih znanstvenih, strokovnih in časopisnih virov, naknadno določena in razdeljena tekom izvajanja študijskega procesa pri predmetu.


Dopolnilna literatura (additional readings):

 • Ethics and Education (2005). The Official Journal of the International Network of Philosophers of Education. Št. 6/2005. Routledge.
 • Irena Špur (2008). Pravičnost v izobraževanju : diplomsko delo. Ljubljana.
 • Lovro Šturm (2002): Komentar Ustave Republike Slovenije. FPDEŠ. Ljubljana.
 • Ciril Ribičič (2010): Človekove pravice in ustavna demokracija. Študentska založba. Ljubljana.
 • Rado Bohinc, Miro Cerar, Barbara Rajgelj (2006): temelji prava in pravne ureditve. GV založba. Ljubljana.
 • Strokovni članki in poglavja iz izbranih znanstvenih, strokovnih in časopisnih virov, naknadno določena in razdeljena tekom izvajanja študijskega procesa pri predmetu.

Cilji in kompetence:

Objectives and competences:

Cilji:

Študent/ka

 • razvije znanje o temeljnih pravnih vprašanjih, ki zadevajo učiteljski poklic, hkrati pa poglobi njihovo pravilno razumevanje;
 • razvije uporabno znanje za neposredno uporabo prava in pravnih orodij za učiteljski poklic;
 • izboljša razumevanje odločilnih pogojev za dober odnos z učenci;
 • razvije razumevanje temeljnih etičnih vprašanj za učiteljski poklic;
 • razvije sposobnost učinkovitega soočanja pravnih pravil z etičnimi standardi

Splošne kompetence:

 • poznavanje in razumevanje temeljnih pravnih in etičnih vsebin, ki so pomembne za dobro delo učitelja;
 • razvijanje sposobnosti za uspešno reševanje pravnih in etičnih vprašanj pri delu učitelja;
 • razvijanje sposobnosti za analizo, sintezo in kritično oceno strokovnih vprašanj in gradiva;
 • obogatitev splošnega znanja in širitev razgledanosti.


Predmetnospecifične kompetence:

 • poznavanje in razumevanje temeljnih pravnih vsebin, ki so pomembne za dobro delo učitelja;
 • poznavanje in razumevanje osrednjih etičnih vprašanj za dobro delo učitelja;
 • učenje o tem, kako misliti in učiti pravo;
 • učenje o tem, kako misliti in uresničevati etična načela pri delu učitelja;
 • učenje o tem, kako soočati in uresničevati pravo in etiko pri delu učitelja.

Objectives:

Students

 • develop knowledge of fundamental legal issues affecting the teaching profession, but also deepen their proper understanding of the key legal issues;
 • develop useful skills for direct application of the law in teaching practices and use of legal tools in the teaching profession;
 • improve understanding of the basic conditions for a good relationship with pupils;
 • develop an understanding of fundamental ethical issues for the teaching profession;
 • develop the ability to effectively confront the legal rules and ethical standards

General competences:

 • develop knowledge and proper understanding of fundamental legal and ethical issues, which is important for a good teaching;
 • develop the ability to successfully resolve the legal and ethical issues in the work of the teacher;
 • develop the capacity for analysis, synthesis and critical assessment of professional issues and learning materials;
 • enrichment of general knowledge.


Subject-specific competencies:

 • develop knowledge and understanding of the basic legal provisions that are important for a good teaching;
 • develop knowledge and proper understanding of key ethical issues for a good teaching;
 • learn how to think the law and teach the law;
 • learn how to think and implement ethical principles in the work of the teacher;
 • learn how to confront law and ethics and how to implement law and ethics in the work of the teacher.

Predvideni študijski rezultati:

Intended learning outcomes:

Znanje, razumevanje in uporaba:

Študent/-ka:

 • teoretično obvlada in razume izbrane pravne vsebine in etična vprašanja;
 • razvije sposobnost neposredne uporabe pravnih pravil in etičnih načel pri delu učitelja;
 • razvije sposobnost za poučevanje pravnih in etičnih tem.


Refleksija:

Študent/-ka:

 • primerja pridobljeno znanje s kolegi,
 • kritično ocenjuje lastno znanje in razumevanje predmetnih vsebin pri kolegih;
 • išče, kritično izbira in učinkovito uporablja strokovne vire;
 • razvije sposobnost pisnega prikaza znanja in kvalitetne pisne utemeljitve lastnih stališč.

Knowledge, understanding and use of:

The student:

 • theoretically masters and understands the contents of selected legal and ethical issues;
 • develop the ability for direct application of legal rules and ethical principles in the work of the teacher;
 • develop the ability to teach about legal and ethical issues.


Reflection:
The student:

 • compares the acquired knowledge with colleagues;
 • critically evaluates her own knowledge and understanding of issues and those of her colleagues;
 • seeks, critically selects and effectively uses the professional resources;
 • develops the ability to display knowledge in writing and to make quality written statements of her own positions.

Metode poučevanja in učenja:

Learning and teaching methods:

Oblike dela:

 • frontalna oblika poučevanja,
 • delo v skupinah,
 • samostojno delo.

Metode dela:

 • predavanja,
 • seminarji,
 • pogovor, razprava.

Forms of work:

 • Front form of teaching,
 • work in groups
 • work independently.


Methods:

 • lectures,
 • seminars
 • conversation, discussion.

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) /

Weight (in %)

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

Oceno sestavlja uspešno opravljen seminar in ustni del izpita.

Seminarska naloga = 50%, ustni del izpita = 50 %

Reference nosilca / Lecturer's references:

 1. TERŠEK, Andraž. Svoboda izražanja v sodni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice in slovenski ustavnosodni praksi. V Ljubljani: Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope pri NUK, 2007. 279 str. ISBN 978-961-6285-54-4. [COBISS.SI-ID 237456384]
 2. TERŠEK, Andraž. Ustavna demokracija in vladavina prava : ustavnopravni eseji. 1. izd. Koper: FAMNIT - Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijsko tehnologijo, 2009. 164 str. ISBN 978-961-269-182-0. [COBISS.SI-ID 248988160]
 3. TERŠEK, Andraž (ur.). Etika in kakovost življenja : izbrana vprašanja iz medicine, športa in prava = ethics and the quality of life : selected issues in medicine, sports, and law, (Revus, 2010, #št. #13). Ljubljana: Klub Revus; Koper: Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, 2010. 127 str., tabele. [COBISS.SI-ID 3173320]
 4. Andreja Trtnik Herlec, Brigita Urh, Andrej Koren, Andraž Teršek (2006): Udejanjanje otrokovih pravic v kontekstu šole. Šola za ravnatelje. Ljubljana.
 5. TERŠEK, Andraž. Morala kot temelj in kriterij (vladavine) prava. Revus. [Tiskana izd.], 2010, št. 13, str. 89-110. [COBISS.SI-ID 256561152]
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino