Edukacijske vede - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Sodobno umetniško izražanje


Nosilci: izredni profesor dr. Žbona Tilen


Splošne informacije

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet:

Sodobno umetniško izražanje

Course title:

Študijski program in stopnja

Study programme and level

Študijska smer

Study field

Letnik

Academic year

Semester

Semester

Edukacijske vede, 1. stopnja

/

1. ali 2. ali 3.

2. ali 4. ali 6.

Vrsta predmeta / Course type

izbirni

Univerzitetna koda predmeta / University course code:

Predavanja

Lectures

Seminar

Seminar

Vaje

Tutorial

Klinične vaje

work

Druge oblike študija

Samost. delo

Individ. work

ECTS

30

15

30

/

/

105

6

Nosilec predmeta / Lecturer:

doc. mag.Tilen Žbona

Jeziki /

Languages:

Predavanja / Lectures:

slovenski

Vaje / Tutorial:

slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Prerequisits:

/

Vsebina:

Sodobne umetniške prakse so manifestacija procesa dela pri katerem se študent/-ka izraža na svojevrsten način in poljubno manifestira svoj odnos do kulturno umetniškega procesa (riše, slika, kipari, izdeluje video, gradi instalacijo, prostorsko oblikuje, novo medijsko kodira umetnino, tvori digitalna dela, ipd.) ob takem pa upošteva možnosti in naravnanosti sodobnih umetniških praks.

Študent/-ka obravnava:

 • izbrana poglavja sodobnih umetniških praks,
 • umetnost kot kulturno prakso,
 • analizo sodobnih umetniških procesov in pojavov,
 • izvedbo sodobnega umetniškega artefakta ali uprizoritev umetniškega pojava.

Temeljni literatura in viri / Readings:

Osnovna literatura:

 • TOMŠIČ ČERKEZ Beatriz, KOMELJ Milček, LIKOVNI POGLEDI : učbenik za likovno snovanje v 1. letniku gimnazije / ; [ilustracije in slikovni material arhiv MKZ ... et al.], 2010, Mladinska knjiga, Ljubljana
 • POLI, Feancesco..., Arte Contemporanea- le ricerche internazionali dalla fine degli anni `50 a oggi, 2003 Mondadori, Milano.
 • SKUPINE, gibanja, težnje v sodobni umetnosti od leta 1945,Studia humanitatis, Ljubljana, 2003

Dodatna literatura:

 • ŽIŽEK, Slavoj, Pogled s strani, Imago, Ljubljana, 1988.
 • BOVCON, Narvika..., 12.Mednarodni festival računalniških umetnosti, ArtNetLab, Ljubljana/Maribor, 2006.
 • BOVCON, Narvika, Tilen Žbona, ArtNetLab, Ljubljana, 2007.
 • VIZUALNA kultura, Založba ZRC Ljubljana, 1999.

Dopolnilna literatura:

 • raznovrstne umetniške publikacije na temo ki bodo sproti posredovani študentom.

Cilji in kompetence:

Cilji:

Poznavanje sodobnih umetniških praks. Opredelitev umetniškega pojava v sodobni družbi.

Izbrana poglavja iz sodobnih umetniških praks. Izvedba umetniškega artefakta ali pojava kot so: kip, slika, performance, video, fotografija, inštalacija, land art, net art, kiborg, grafika, itd.

Splošne kompetence:

 • sposobnost prepoznavanja sodobnih umetniških praks,
 • kreativno izražanje v sodobni družbi ,
 • vloga umetniških praks v sodobni družbi.

Predmetnospecifične kompetence:

 • opredelitev umetniškega procesa,
 • izvedba umetniškega artefakta,
 • razčlenitev ideje-koncepta .

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • pridobitev občutka za prepoznavanje sodobno umetniškega delo oziroma pojava,
 • prepoznavanje umetniških procesov dela,
 • prepoznavanje sodobnih umetniških pojavov,
 • izvedba umetniškega artefakta ali pojava,
 • naravnanost k fleksibilnemu spremljanju umetniških procesov in pojavov,
 • interpretacija umetniškega dela v odnosu umetnost-znanost.

Metode poučevanja in učenja:

 • Ponazoritve umetniških udejstvovanj,
 • predavanja,
 • diskusija,
 • projektno skupinsko delo,
 • samostojno delo študentov.

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) /

Weight (in %)

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

Laboratorijske vaje (analiza udejstvovanja umetniškega procesa dela),

Izpit / Predstavitev umetniškega dela .

50%,

50%.

Reference nosilca / Lecturer's references:

 1. BOVCON, Narvika, ŽBONA, Tilen, VAUPOTIČ, Aleš (ur.). Tilen Žbona. Ljubljana: ArtNetLab - Društvo za povezovanje umetnosti in znanosti, 2007. [10] str., ilustr. ISBN 978-961-92000-2-5. [COBISS.SI-ID 231542784
 2. ŽBONA, Tilen. Opustime less. selected art work. [S. l.: s. n.], 2011. 1 mapa (6 grafičnih listin), ilustr. [COBISS.SI-ID 4219095]
 3. ŽBONA, Tilen. Novi medij kot ustvarjalni pripomoček = New media as a motivational tool. V: STARC, Sonja (ur.), RAZPET, Nada (ur.). Pismenost na vseh stopnjah izobraževanja : izvlečki : abstracts. Koper: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 60. [COBISS.SI-ID 3430871]
 4. ŽBONA, Tilen. Svetovni arhitekturni presežki. Goodlife, okt. 2009, letn. 1, št. 5, str. 10-11, ilustr. [COBISS.SI-ID 4031959]
 5. ŽBONA, Tilen. Barvita umetnost. Golf klub, mar. 2010, vol. 5, št. 36, str. 94-96, ilustr. [COBISS.SI-ID 4032215] ŽBONA, Tilen. Immaginario scientifico / Science centre / Znanstveni center / Interaktivni multimedijski muzej znanosti. Likov. vzgoja, december 2007, letn. 8, št. 39-40, str. 57-62, ilustr. [COBISS.SI-ID 7277385] ŽBONA, Tilen. Hybrid - subjects III. V: BOVCON, Narvika (ur.), VAUPOTIČ, Aleš (ur.). Green desert. Nova Gorica: Kulturni dom, 2007, str. 48-49. [COBISS.SI-ID 4030935] ŽBONA, Tilen. Percepcija in ustvarjanje v sodobnem času = Perception and creation in modern times. V: MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), BOROTA, Bogdana (ur.). Mednarodni znanstveni sestanek Umetnost in kurikul, Koper, 28. november 2008. Izvlečki. Koper: Pedagoška fakulteta = Capodistria: Facoltà di Studi Educativi = Koper: Faculty of Education, 2008, str. 31. [COBISS.SI-ID 3032023]
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino