Edukacijske vede - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Šolsko svetovanje


Nosilci: docent dr. Kukanja Gabrijelčič Mojca


Splošne informacije

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet:

Šolsko svetovanje

Course title:

School counseling

Študijski program in stopnja

Study programme and level

Študijska smer

Study field

Letnik

Academic year

Semester

Semester

Edukacijske vede, 1. stopnja

Edukacijske vede

1. ali 2. ali 3.

2. ali 4. ali 6.

Vrsta predmeta / Course type

izbirni

Univerzitetna koda predmeta / University course code:

Predavanja

Lectures

Seminar

Seminar

Sem. vaje

Tutorial

Lab. vaje

Laboratory work

Teren. vaje

Field work

Samost. delo

Individ. work

ECTS

30

15

30

/

/

105

6

Nosilec predmeta / Lecturer:

doc. dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič

Jeziki /

Languages:

Predavanja / Lectures:

slovenski

Vaje / Tutorial:

slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Prerequisits:

/

Vsebina:

Predmet seznanja študente z osnovnimi področji dela šolske svetovalne službe v VIZ (s poudarkom na področju dela šolskega pedagoga);

Seznanja in usposablja jih z različnimi pristopi in vprašanji na področju nudenja svetovalne pomoči (učiteljem, učencem in staršem). Vsebinsko poglobljene tematike predmeta se dotikajo predvsem področij:

 • individualnega in skupinskega svetovanja (učencem/dijakom na osebni, socialni, šolski ter poklicni ravni);
 • pomoči učiteljem pri obvladovanju oddelčnih skupnosti učencev (predvsem področja in vprašanja inkluzije učencev s posebnimi potrebami ter sodelovanja s starši);
 • sodelovanja s starši pri obvladovanju problemov in nudenje pomoči (učne in vedenjske težave otroka, prehod iz vrtca v šolo, težave pri šolskih ali poklicnih odločitvah, nizka samopodoba ipd.).

Vsebina predmeta podrobneje zajema:

 • Svetovalno delo in šola (značilnosti in etična načela šolskega svetovalnega dela; umestitev šolskih svetovalnih delavcev v prostor VIZ; šolsko in osebno svetovanje);
 • Različne teorije svetovanja in svetovalne usluge (značilnosti nekaterih teorij svetovanja; pogoji uspešnega svetovanja; organizacija in izvedba svetovalnega procesa);
 • Svetovalno delo z učenci (razvojno svetovanje; načela in pogoji svetovalnega dela šolskega pedagoga z učenci; preventivno in kurativno svetovalno delo; individualno in skupinsko svetovalno delo; inkluzija učencev s posebni potrebami);
 • Svetovalno in posvetovalno delo z učitelji in vodstvom VIZ institucije (cilji, naloge in ključna področja svetovalnega in posvetovalnega dela z učitelji in vodstvom VIZ institucije; razvijanje timske kulture na šoli);
 • Svetovalno in posvetovalno delo s starši (oblike sodelovanja šole z domom oziroma učiteljev s starši; individualne in skupinske oblike sodelovanja);
 • Področje načrtovanja in evalvacije dela šolskega pedagoga.

Temeljni literatura in viri / Readings:

 • Kalin, J., Resman, M., Šteh, B., Mrvar, P., Govekar-Okoliš, M., Mažgon, J. (2009). Izzivi in smernice kakovostnega sodelovanja med šolo in starši. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.
 • Programske smernice svetovalne službe v osnovni šoli (1999). Kurikularna komisija za svetovalno delo in oddelčno skupnost. Dostopno an medmrežju: http://www.zrss.si/DOC/SSD_PROG_OS.DOC
 • Resman, M., Bečaj, J., Bezić, T., Čačinovič-Vogrinčič, G., Musek, J. (1999). Svetovalno delo v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
 • Mrvar, P. (2006). Kratko, k rešitvam usmerjeno svetovanje v okviru šolskega svetovalnega dela. Sodobna pedagogika, letn. 57, št. 1, str. 146-158.

Dopolnilna literatura:

 • Mrvar, P. (2008). Šola, vrtec, svetovalni delavec in starši - vzpostavljanje stika in sodelovalnega odnosa. Sodobna pedagogika, 58, št. 2, str. 120-141.
 • Resman, M (2001). Dileme uresničevanja šolske integracije in inkluzije. Sodobna pedagogika, letn. 52, št. 5, str. 72-90.
 • Resman, M. (2003): Interkulturna vzgoja in svetovanje. Sodobna pedagogika, letn. 54, št. 1, str. 60-79.

Dodatna literatura:

 • Mrvar, P. (2008): Svetovalni delavec in starši – vzpostavljanje stika in svetovalnega odnosa. Sodobna pedagogika, str. 120-141.
 • Resman M. (1992): Partnerstvo med šolo in domom. Sodobna pedagogika, št.3-4, str. 135-145.
 • Schmidt,J.J. (2003): Counseling in schools. Boston, New York: Allyn and Bacon.

Cilji in kompetence:

Cilji:

 • Študent/ka osvoji temeljna znanja s področja dela šolske svetovalne službe (s posebnim poudarkom na področju dela šolskega pedagoga) ter nudenja strokovno-etične svetovalne pomoči v vzgojno-izobraževalnih institucijah;
 • Študent/ka spozna področja individualnega in skupinskega svetovanja učencem oziroma dijakom za osebni, socialni, šolski ter poklicni razvoj;
 • Študent/ka spozna področja strokovno-etičnega nudenja pomoči učiteljem pri obvladovanju oddelčnih skupnosti učencev (predvsem na področju inkluzije) ter sodelovanja s starši pri obvladovanju/reševanju problemov njihovih otrok.

Splošne kompetence:

 • Zmožnost odkrivanja in prepoznavanja posebnih potreb vsakega svetovanca z uporabo ustreznih postopkov, metod in tehnik svetovanja;
 • Izbira ustreznih svetovalnih pristopov, metod, tehnik in strategij dela glede na specifične potrebe posameznika (učitelj, učenec, starši);
 • Sposobnost priprave in izvajanja individualiziranih programov.

Predmetnospecifične kompetence:

 • Razvijanje ustreznih strategij šolskega svetovalnega delavca.
 • Razvijanje zmožnosti opazovanja, analize in korektnega svetovanja.
 • Uporaba različnih pristopov v neposrednem delu z učenci/učitelji/starši.
 • Zmožnost samorefleksije in načrtovanja sprememb.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Študent/ka:

 • pozna temeljna načela in značilnosti šolskega svetovalnega dela v vseh obdobjih izobraževanja (vrtec, OŠ in SŠ);
 • pozna različne teorije svetovanja, vlogo in pomen svetovalnega delavca v VIZ instituciji;
 • pozna problematiko, značilnosti in pogoje uspešne inkluzije OPP;
 • pozna splošne značilnosti sodelovanja šole z domom, oblike sodelovanja ter ovire, ki preprečujejo dobro sodelovanje.

Uporaba:

Študent/ka:

 • pozna tehnike nudenja svetovalne pomoči različnim skupinam svetovancem (učenci, učitelji, starši) ter na različnih področjih (osebno, šolsko, poklicno itd.);
 • pozna tehnike in metode nudenja individualne in skupinske pomoči;
 • zna uporabljati različne oblike, metode in tehnike za razvijanje sodelovanja, strpnosti, medsebojne pomoči učencev;
 • zna pomagati pedagoškemu delavcu pri različnih problemskih vprašanjih (OPP, multikulturalizem, vedenjske težave v oddelku, strokovno spopolnjevanje, težave s starši);
 • zna strokovno izdelati individualiziran učni program za učenca (OPP, nadarjeni idr.);
 • zna pomagati staršem pri razumevanju njihove odgovornosti za razvoj njihovih otrok;
 • zna oblikovati instrumente za spremljanje in evalviranje uspešnosti svetovalne pomoči in svojega lastnega dela.

Refleksija:

Študent/ka:

 • razvija kritičen odnos do dela šolskega svetovalnega delavca (šolskega pedagoga), različnih teorij svetovanja ter svetovalnega odnosa med šolskim pedagogom in različnimi skupinami svetovancev;
 • s pomočjo teoretičnih spoznanj in nekaterih praktičnih izkušenj v času študija, poskusi izdelati svoj pristop oz. model svetovalnega dela;
 • prepoznava in kritično vrednoti dobro in slabo prakso svetovanja učiteljev, učencem in staršem.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja se povezujejo z aktivnim samoizobraževanjem (seminarske vaje, študija primera, dnevnik razmišljanja) in z drugimi aktivnimi metodami učenja (diskusija, analiza, iniciativa...).

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) /

Weight (in %)

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

Seminarska (projektna) naloga

Pisni /ustni izpit

40 t (40 %)

60 t (60%)

Reference nosilca / Lecturer's references:

 1. CENCIČ, Majda. Nekatere teme o kakovosti in evalvaciji na pedagoškem področju, (Knjižnica Annales Ludus). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2011. 130 str., ilustr. ISBN 978-961-6862-09-7. [COBISS.SI-ID 259521024]
 2. CENCIČ, Majda. Načini presoje vodenja. V: ERČULJ, Justina (ur.), ŠIREC, Alojz (ur.), KOREN, Andrej (ur.). Svetovanje kot pomoč v strokovnem razvoju ravnateljev : presoja vodenja in svetovanje na šoli : [projekt]. Ljubljana: Šola za ravnatelje, 2006, str. 35-39. [COBISS.SI-ID 2083287]
 3. CENCIČ, Majda. Nekatere strategije pouka, (Zbirka Študijska gradiva, zv. 7). 1. natis. Koper = Capodistria: Pedagoška fakulteta: = Facoltà di studi educativi: = Faculty of Education, 2006. 51 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 961-6528-37-8. ISBN 978-961-6528-37-5. [COBISS.SI-ID 228852992]
 4. CENCIČ, Majda, POLAK, Alenka, DEVJAK, Tatjana. Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje pedagoških delavcev ter njihov profesionalni razvoj = Further education and trainig of teachers and their professional development. Sodob. pedagog., 2005, letn. 56, št. 5, str. 100-113. [COBISS.SI-ID 6483273]
 5. CENCIČ, Majda. Nujnost poklicnega učenja za pouk mlajših otrok. Ann, Ser. hist. sociol., 2004, letn. 14, št. 2, str. 361-370. [COBISS.SI-ID 6056009]
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino