Predšolska vzgoja - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Slovenski jezik 1


Nosilci: izredni profesor dr. Starc Sonja


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu
1. Ime predmeta: SLOVENSKI JEZIK 1
2. Šifra predmeta:
3. Nosilec predmeta:izr. prof. dr. Sonja Starc
4. Število KT (seštevek iz tabel spodaj):6
5. Učni jezik: slovenski

Podatki o umeščenosti predmeta
6. Študijski program: Predšolska vzgoja
7. Stopnja študijskega programa: visokošolski strokovni študijski program prve stopnje
8. Obvezni ali izbirni predmet: Obvezni
9. Letnik: prvi
10. Semester: prvi
11. Študijska smer:
12. Steber programa:

Obveznosti

13. Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):

oblika

število ur

število KT

izvaja

Predavanja (P)

45

1,5

učitelj

Seminarske vaje (SV)

30

1

sodelavec

SKUPAJ

75

2,5

Od 10 % do 50 % KU je mogoče izvajati v obliki e-izobraževanja.

 

14. Samostojno študentovo delo:

oblika

število ur

število KT

Seminarska naloga (SN)

45

1,5

izpit in priprava nanj (PI)

60

2

SKUPAJ

105

3,5

 

Cilji in kompetence
15. Predznanje, ki ga mora imeti študent:

 • vpis v letnik


16. Učni cilji predmeta in kompetence:
a) Cilji:
Študent/ka spozna in usvoji možne načine tvorbe izreka in kasneje besedila, ki jih ponuja slovenski jezik;
poglobi vedenje o jezikovni zvrstnosti, različnih govornih položajih in menjavanju jezikovnega koda;
uzavesti vlogo in pomen jezikovnega zgleda vzgojiteljice v vrtcu pri razvoju otrokovega govora;
spozna sporazumevalne spretnosti, sporazumevanje med odraslim in otrokom, med vrstniki;
seznani se z dejavniki govornega razvoja,
spozna govor v simbolni igri;
spozna in usvoji značilnosti otrokovega govornega razvoja in
se seznani z zgodnjo pismenostjo;
usvoji načine spodbujanja otrokovega govora;
spozna usvajanje in učenje drugega/tujega jezika, dejavnike, ki nanje vplivajo ter prednosti dvo- in večjezičnosti.
Študent/ka usvoji značilnosti slogovnih postopkov opisovanja, pripovedovanja, obnavljanja, povzemanja, poročanja, razlaganja, definiranja in jih zna uporabljati.

b) Splošne kompetence:

 • Utrjevanje jezikovne zmožnosti in s tem povečevanje zmožnosti za uspešno sporazumevanje v razredu/skupini.
 • Razvijanje zmožnosti za iskanje, izbiro in uporabo relevantnih podatkov, ki jih ponujajo pisni viri in sodobna tehnologija.


c) Predmetnospecifične kompetence:

 • Zmožnost izbire ustreznih jezikovnih znakov in ustreznega koda glede na govorni položaj in namernost sporočanja.
 • Zmožnost rabe slogovnih postopkov opisovanja, pripovedovanja, obnavljanja, povzemanja, poročanja, razlaganja, definiranja, pojasnjevanja.
 • Zmožnost razumevanja in uzaveščanja dejavnikov otrokovega govornega razvoja.
 • Zmožnost spodbujanja otrokovega govora.
 • Zmožnost presojanja jezikovne situacije v dvo- ali večjezični skupnosti, spodbujanja otrok pri izbiri ustreznih jezikovnih kodov v taki situaciji in zmožnost biti jezikovni zgled in zgled odprtega in tolerantnega (so)delovanja v (večjezikovni) skupini.
 • Zmožnost rabe jezikovnih tehnologij.
 • Razvijanje komunikacijskih spretnosti in sposobnosti navezovanja stikov.


Vsebina predmeta in literatura
17. Opis vsebine.

 •  
 • Zvrstnost jezika, različni govorni položaji, menjavanje jezikovnega koda.
 • Razvoj otrokovega govora;
 • sporazumevanje med odraslim in otrokom, med vrstniki;
 • dejavniki govornega razvoja,
 • govor v simbolni igri;
 • značilnosti otrokovega govornega razvoja, zgodnja pismenost;
 • načini spodbujanja otrokovega govora;
 • Usvajanje in učenje drugega/tujega jezika, dejavniki, ki nanje vplivajo, prednosti dvo- in večjezičnosti.
 • Značilnosti slogovnih postopkov opisovanja, pripovedovanja, obnavljanja, povzemanja, poročanja, razlaganja, definiranja in jih zna uporabljati.


18. Literatura:
Osnovna literatura:

 • Kaučič – Baša, Majda (2004): Ohranjanje slovenščine pri Slovencih na Tržaškem in Goriškem. Nekaj elementov za tezo o vzrokih opuščanja manjšinskih jezikov. V: Slovenščina v šoli IX/3. 12-29.
 • Kranjc, Simona (1999): Razvoj govora predšolskih otrok. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofska fakulete. (Izbrana Poglavja)
 • Marjanovič Umek, Ljubica, Kranjc, Simona, Fekonja, Urška (2006): Otroški govor: razvoj in učenje. Domžale: Založba Izolit.
 • Starc, Sonja (2005): Struktura navodil – vzorca besedila doseganja cilja. (v tisku)
 • Starc, Sonja (2005): Poglavja iz besediloslovja. Izročki predavanj. Koper: FHŠ. (Izbrana poglavja).

Dopolnilna literatura:

 • Kunst Gnamuš, Olga (1995): Teorija sporazumevanja. Ljubljana: Pedagoški inštitut, Center diskurzivnih študij.
 • Toporišič, Jože (2000): Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja. (Izbrana poglavja)

Dodatna literatura:

 • Kranjc, Simona (2006): Poglavja iz skladnje otroškega govora.
 • Kunst Gnamuš, Olga 1984: Govorno dejanje – družbeno dejanje. Ljubljana: Pedagoški inštitut pri Univerzi Edvarda Kardelja.


19. Predvideni študijski dosežki:*

 • Znanje in razumevanje:
 • Uporaba:
 • Refleksija:


Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja
20. Uporabljene metode poučevanja in učenja:
Oblike dela:

 • Frontalna oblika poučevanja
 • Delo v manjših skupinah
 • Samostojno delo študentov


Metode dela:

 • Razlaga
 • Pogovor/ razprava
 • Delo z besedilom
 • Proučevanje primera


21. Uporabljeni načini preverjanja znanja:
Pisni izpit, pri katerem študent z odgovori odprtega tipa kritično presoja in teoretično utemeljuje praktične zglede.

Pogoji in viri
22. Delitev na skupine:*
V skladu z normativi.


23. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta.
Projektor LCD, elektronska verzija jezikovnih priročnikov, dostop do besedilnih korpusov Beseda ali FIDA

24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta.

 • 1 habilitirani visokošolski učitelj
 • (in 1 habilitirani visokošolski sodelavec)


Evalvacija
25. Metode in oblika evalvacije.
Anketni vprašalniki študentov
Pogovori študentov z izvajalci predmeta

Učni načrt pripravila: viš. pred. dr. Sonja Starc

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino