Predšolska vzgoja - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Didaktika


Nosilci: izredni profesor dr. Kožuh Anna


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu

1. Ime predmeta: DIDAKTIKA
2. Koda predmeta:
3. Nosilec predmeta: izr. prof. dr. Anna Kožuh
4. Število ECTS kreditnih točk: 5
5. Učni jezik: slovenski

Podatki o umeščenosti predmeta

6. Študijski program: Predšolska vzgoja
7. Vrsta in stopnja študijskega programa: visokošolski študijski program1. stopnje
8. Vrsta predmeta: obvezni
9. Letnik študija: prvi
10. Semester: drugi
11. Študijska smer:
12. Steber programa:

Obveznosti

13. Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):

Oblika izvedbe

Število ur

Število KT

Izvajalec

predavanja (P)

30

1

učitelj

seminar (SE)

15

0,5

učitelj ali sodelavec

laboratorijske vaje (LV)

15

0,5

sodelavec

priprava na prakso (PP)

10

0,3

sodelavec

SKUPAJ

70

2,3

Od 10 % do 50 % KU je mogoče izvajati v obliki e-izobraževanja.

 

14. Samostojno študentovo delo:

Oblika aktivnosti

Število ur

Število KT

seminarska naloga (SN)

30

1

Študij literature (SL)

30

1

izpit in priprava na izpit (PI)

20

0,7

SKUPAJ

80

2,7

 

Cilji in kompetence

15. Predznanje, ki ga mora imeti študent:
Vpis v letnik.

16. Učni cilji predmeta in kompetence:
a. Cilji:
Študent/-ka osvoji temeljne didaktične pojme.
Spozna pomen in temeljna načela načrtovanja in izvajanja pouka.
Ustrezno povezuje vsebine, cilje, oblike in metode.
Razvija spretnosti komuniciranja s kolegi, otroki in starši.
Pozna različne načine preverjanja in ocenjevanja znanja in dosežkov otrok.
Zna oblikovati konstruktivno povratno informacijo o znanju in dosežkih otrok

b. Splošne kompetence:
Učinkovito poučevanje: študent/-ka obvlada temeljna načela in postopke načrtovanja in izvajanja učnega procesa, ustrezno povezuje in usklajuje cilje, vsebine, učne metode in pristope, uporablja širok spekter učnih metod in strategij, ki spodbujajo miselno aktivnost otrok, smotrno kombinira individualni, skupinski in frontalni pouk, pozna in uporablja različne načine preverjanja ter ocenjevanja znanja in dosežkov otrok ter spremlja napredek otrok. Daje konstruktivne povratne informacije o dosežkih.
Organizacija in vodenje: študent/-ka se usposablja za učinkovito vodenje skupine.
Sodelovalno/timsko delo in komuniciranje ter sodelovanje s kolegi in strokovnjaki iz različnih vzgojno-izobraževalnih področij.

c. Predmetnospecifične kompetence*:
Študent/-ka je zmožen/na opazovati ter spremljati dosežke, napredek in razvoj otrok.
Kompetence za načrtovanje in priprava didaktičnega gradiva za zgodnje učenje.

Vsebina predmeta in literatura

17. Opis vsebine:
Vsebina se nanaša na naslednje ključne pojme:
Razvoj didaktične misli, predmet in naloge didaktike ter umeščenost didaktike v sistem družboslovnih znanosti.
Pojem pouka in dejavnikov pouka, učenja, poučevanja, izobraževanja in vzgoje.
Učna načela, učne oblike in učne metode.
Nekatere strategije pouka: raziskovalni pouk, problemski pouk, pouk s pomočjo računalnika, projektni pouk ipd.
Načrtovanje in priprava na pouk. Kurikulum za vrtce kot osnovni uradni dokument.
Struktura učne ure.
Učni cilji. Taksonomija za kognitivno področje.
Razvijanje pojmov.
Preverjanje in ocenjevanje znanja ter dosežkov otrok.
Komuniciranje z otroki, kolegi in starši ter vključevanje staršev v učne dejavnosti.

18. Literatura:
a. Osnovna literatura:

  • Blažič, M., Ivanuš Grmek, M., Kramar, M., Strmčnik, F. (2003). Didaktika. Novo mesto: Visokošolsko središče, Inštitut za raziskovalno in razvojno delo.
  • Cencič, M. (2006). Nekatere strategije pouka. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper.
  • Cencič, M., Cencič, M. (2002). Priročnik za spoznavno usmerjeni pouk. Ljubljana: Mladinska knjiga.
  • Cencič, M., Cotič, M., Istenič Starčič, A., Medved Udovič, V. (ur.) (2007). Raziskovalni pogledi na razvijanje pedagoške prakse. Primeri raziskav pedagoških delavcev. Koper: Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta Koper.


b. Dopolnilna literatura*:

  • Tomić, A. (2002). Spremljanje pouka. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
  • Tomić, A. (2000). Izbrana poglavja iz didaktike. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta.


c. Dodatna literatura*:

  • Strmčnik, F. (2001). Didaktika: Osrednje teoretične teme. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.


19. Predvideni študijski dosežki:
a. Znanje in razumevanje:*
Študent/ka:
Pozna osnovne didaktične pojme.
Razume povezanost vsebin, ciljev, oblik in metod ter pomen prilagajanja pouka različnim sposobnostim, znanju in zmožnostim otrok. Zna uporabljati različne metode in oblike pouka in se zna prilagajati učencem ter jih spodbujati v procesu učenja.

b. Uporaba:*
Študent/ka:
Na osnovi pridobljenega znanja zna izvesti kratek pouk, prilagojen otrokom različnih sposobnosti z uporabo različnih metod, oblik in strategij.
Znanje o uspešnem sodelovanju s starši uporabi pri načrtovanju dejavnosti s starši.

c. Refleksija:*
Študent/-ka na osnovi opravljenih vaj zna kritično ovrednotiti svoje poučevanje in učenje otrok.
Študent/-ka na osnovi razumevanja teoretskih pogledov kritično ovrednoti skladnost med teoretičnimi načeli in izhodišči ter izpeljavo teh konceptov v praksi. Pri predmetu pridobljena znanja uporabi za utemeljitev zasnove oziroma analizo študije primerov prakse.

Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja

20. Metode poučevanja in učenja:
Predavanja in laboratorijske vaje v manjših skupinah ter samostojno in individualno delo študentov. Metode: work shop, brainstorming, testi, nastopi, študij literature in virov.

21. Načini preverjanja znanja:
Aktivno sodelovanje na predavanjih in vajah. Seminarska naloga. Izpit.
Izpit je lahko pisni ali ustni, pogoj za pristop k izpitu je opravljena seminarska naloga.

Pogoji in viri

22. Delitev na skupine.*
V skladu z normativi.

23. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta.
Učilnica, opremljena s sodobno učno tehnologijo.

24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta.*

  • 1 habilitiran visokošolski učitelj;
  • 1 habilitiran visokošolski sodelavec.


Evalvacija

25. Metode in oblika evalvacije:
Evalvacija z vprašalniki za oceno lastnega študijskega dela in dosežkov ter ocena dela učitelja in sodelavca.
Notranja evalvacija ob zaključku predavanj in vaj ter zunanja evalvacija po merilih Univerze - študentska anketa o pedagoškem delu učiteljev.


Učni načrt pripravila: izr. prof. dr. Anna Kožuh

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino