Predšolska vzgoja - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Gibalno - športne dejavnosti


Nosilci: višji predavatelj Jelovčan Giuliana


Splošne informacije

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet:

Gibalno-športne dejavnosti

Course title:

Študijski program in stopnja

Study programme and level

Študijska smer

Study field

Letnik

Academic year

Semester

Semester

Predšolska vzgoja, 1. stopnja

/

2.

3.

Vrsta predmeta / Course type

obvezni

Univerzitetna koda predmeta / University course code:

Predavanja

Lectures

Seminar

Seminar

Vaje

Tutorial

Klinične vaje

work

Druge oblike študija

Samost. delo

Individ. work

ECTS

30

/

30

/

15 IP

105

6

Nosilec predmeta / Lecturer:

Giuliana Jelovčan, pred.

Jeziki /

Languages:

Predavanja / Lectures:

slovenski

Vaje / Tutorial:

slovenski

Vsebina:

Študent spozna:

 • vlogo in pomen gibalne/športne vzgoje v predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju,
 • modele otrokovega razvoja: kognitivni, psihomotorični in efektivni; nevromotorika, senzomotorika, psihomotorika, sociomotorika, senzorična integracija,
 • gibalne dejavnosti kot sredstvo vzgojnega vplivanja in oblikovanja osebnosti; pridobivanje in strukturiranje gibalnih izkušenj,
 • motnje v gibalnem razvoju ter vpliv na osebnostni razvoj; pojav gibalnega nemira, zavrtosti, nerodnosti, centralne motorične motnje v povezavi z drugimi pojavnimi oblikami,
 • načrtovanje, organiziranje in izvajanje gibalnega procesa,
 • primerno uporabo vsebin, metod in oblik glede na zastavljen cilj in razvoj otrok,
 • didaktično gibalne igre in spreminjanje pravil iger za dosego želenega cilja,
 • organizacijo in izvedbo športnih dni,
 • vlogo in pomen aktivnosti v naravi (izleti, sprehodi, smučanje, plavanje),
 • orientacijo – elementarne igre v naravi in ostale igre,
 • program Zlati sonček,
 • nekatere vsebine in načine dela z otroci s posebnimi potrebami.

Temeljni literatura in viri / Readings:

Osnovna literatura:

 • Pišot, R., Jelovčan, G., (2004). Metodika gibalne/športne vzgoje, študijski priročnik. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper.
 • Pišot, R., Videmšek, M. (2004). Smučanje je igra. Ljubljana: Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije.
 • Pišot, R., Murovec, S., Gašperšič, B., Sitar, P., Janko, G. (2000). Smučanje 2000+. Ljubljana. Zveza učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije.
 • Videmšek, M., Drašler, A., Pišot, R. (2003). Gibalna igra, kot sredstvo za seznanjanje s tujim jezikom v zgodnjem otroškem obdobju. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.
 • Pistotnik, B. (1995). Vse z igro. Fakulteta za šport, Ljubljana.
 • Pistotnik, B., Pinter, S., Dolenc, M. (2002). Gibalna abeceda. Ljubljana: Fakulteta za šport. Inštitut za šport.
 • Petkovšek, M., Kremžar, B. (1986). 100 + 1 igra. Ljubljana: Fakulteta za šport.
 • Rajtmajer, D. (1988). Metodika telesne vzgoje – predšolska vzgoja I. knjiga in II. knjiga. Pedagoška fakulteta; Maribor.
 • Videmšek, M., Visinski, M. (2001). Športne dejavnosti predšolskih otrok. Ljubljana: Fakulteta za šport.
 • Videmšek, M., Šiler, B., Fišer, P. (2002). Slepa miš ti loviš. Ljubljana: Fakulteta za šport.
 • Videmšek, M. (2002). Čarobni svet igral in športnih pripomočkov Ljubljana: Fakulteta za šport. Inštitut za šport.
 • Videmšek, M., Stančevič, B. (2004). Popestrimo športno vzgojo. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.
Dopolnilna literatura:
 • Videmšek, M., Strah, N., Stančevič, B. (2001). Igrajmo se skupaj. Ljubljana: Fakulteta za šport. Inštitut za šport.

Cilji in kompetence:

Cilji:

Študent-ka spoznava zakonitosti vzgojno-izobraževalnega dela za delo z otroki od 1 leta starosti do 2. razreda OŠ in se teoretično in praktično usposablja za samostojno delo v skupini (vrtec) in do 1. razreda OŠ.

Splošne kompetence:

 • Razvijanje interesa za inovacije in uporabo raziskovalnih spoznanj.
 • Spoznati in poglobiti znanja o zakonitostih otrokovega motoričnega razvoja, v dialektični povezanosti s kognitivnimi, konativnimi in antropološkimi dimenzijami, kar omogoča študentom spoznati neločljivost posameznih komponent razvoja.
 • Razvijanje modelov zbiranja informacij o morfološkem in motoričnem statusu otroka, o spreminjanju psihosocialnega statusa s sredstvi gibalnih dejavnosti.
 • Osvojiti in razvijati didaktično metodična znanja za vodenje športne vzgoje v nižjih razredih osnovne šole.
 • Dviganje študentove samopodobe in delovne iniciativnosti.

Predmetno-specifične kompetence:

 • Usposobiti za ustvarjalno izbiro in oblikovanje smotrov, nalog in vsebin športne vzgoje v nižjih razredih osnovne šole.
 • Usposobiti se za vključevanje najmlajših v proces športne vzgoje.
 • Pridobi znanja za zagotoviti varno vadbo vseh udeležencev pri športni vadbi.
 • Razvijanje komunikacije z otroki v različnih starostnih obdobjih in odraslimi in s tem povečevanje možnosti za zaposlitev, nadaljnje izobraževanje in prostočasne aktivnosti.
 • Študent si pridobi znanja za uporabo gibalne dejavnosti, kot sredstvo vzgojnega vplivanja in oblikovanja osebnosti; pridobivanje in strukturiranje gibalnih izkušenj.
 • Pridobi nekatera specialna znanja, za delo z otroki s posebnimi potrebami.
 • Razumevanje metodičnega področja gibalne/športne vzgoje ter pridobitev praktičnih znanj za poučevanje G/Š vzgoje v starostnih obdobij otrok od 1. leta starosti in 1. razreda OŠ.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • Študent pridobi različna pojmovanja predmetnega področja metodike gibalne/športne vzgoje in pridobljena znanja vključuje v vsa področja dejavnosti v vrtcu in 1. razredu/9 osnovne šole.
 • Vsak študent naj ima hkrati možnost, da se temeljitejše usposobi za tista vzgojna področja, za katere ima poseben interes in sposobnosti.

Uporaba:

 • Sposoben je načrtno pripraviti in smiselno prilagoditi področje dejavnosti Gibanje v različnem otrokovem starostnem obdobju.
Refleksija:
 • Zmožen je ovrednotiti svoje delo glede na uresničevanje zastavljenih ciljev in dosežke otrok. Strokovno ravnanje utemeljuje na osnovi sodobnih teoretičnih izhodišč in praktičnega dela z otroki.

Metode poučevanja in učenja:

 • predavanja,
 • vaje,
 • integrirana praksa v vrtcih in 1. razredu OŠ.

Načini ocenjevanja:

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

 • Študent pripravi dva nastopa pri vajah (4 študentje, 3 študentje skupaj) in glavni nastop vodita dva študenta samostojno v vrtcu ali 1. razredu OŠ.
 • Opravi analizo nastopov.
 • Pripravi portfolio v katerem priložijo: analize hospitacijskih nastopov pri Integrirani praksi, analize nastopov, opis in analizo svoje didaktične gibalne igre.
 • Izpit.
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino