Predšolska vzgoja - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Likovne dejavnosti


Nosilci: predavatelj Vrabec Janežič Janja


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu
1. Ime predmeta: LIKOVNE DEJAVNOSTI
2. Šifra predmeta:
3. Nosilec predmeta: Janja Vrabec Janežič, pred.
4. Število KT (seštevek iz tabel spodaj): 6
5. Učni jezik: Slovenski

Podatki o vmeščenosti predmeta
6. Študijski program: Predšolska vzgoja
7. Stopnja študijskega programa: visokošolski strokovni program prve stopnje
8. Obvezni ali izbirni predmet: Obvezni predmet
9. Letnik: drugi
10. Semester: tretji
11. Študijska smer:
12. Steber programa:

Obveznosti

13. Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):

Oblika

število ur

število KT

izvaja

Predavanja (P)

30

1

učitelj

Seminarske vaje (SV)

30

1

sodelavec

Integrirana praksa (IP)

15

0,5

sodelavec

SKUPAJ

75

2,5

Od 10 % do 50 % KU je mogoče izvajati v obliki e-izobraževanja.

 

14. Samostojno študentovo delo:

oblika

število ur

število KT

seminarska naloga (SN)

45

1,5

izpit in priprava na izpit (PI)

30

1

Študij literature (ŠL)

30

1

SKUPAJ

105

3,5

 

Cilji in kompetence
15. Predznanje, ki ga mora imeti študent:
Vpis v letnik.

16. Učni cilji predmeta in kompetence:
a) Cilji:
Študent/-ka spoznava vsebino in zakonitosti vzgojnoizobraževalnega dela pri predmetu zgodnje poučevanje likovne umetnosti, ter se praktično in teoretično usposablja za samostojno delo v vrtcu.

b) Splošne kompetence:
Študent/-ka razumeva nazorska izhodišča likovne umetnosti s ciljem samostojnega in ustvarjalnega dela z otroci v vrtcu, prežetega z navdušenjem in zanosom.
Spoznava in obvladuje zakonitosti in stopnje v razvoju otroške risbe.
Študent/-ka razvija zmožnost analiziranja otroške risbe in pogojev v katerih nastaja v vidu spreminjanja in izboljšav.

c) Predmetnospecifične kompetence:
Študent/-ka izkustveno spoznava ustvarjalni proces, se pri tem estetsko senzibilizira in doživi pomembnost svojih čutil.
Izkušnjo ustvarjalnega procesa transformira v zakonitosti učnovzgojnega procesa.
Spoznava konceptualno uporabnost metod za spremljanje otrokovega likovnega razvoja in načinov za ustvarjalno poučevanje likovne umetnosti v vrtcu.

Vsebina predmeta in literatura
17. Opis vsebine.

 • kaj je umetnost?
 • temeljno likovno izrazoslovje
 • razlika med likovnim in vizualnim
 • osnove likovne teorije, predvsem likovni jezik
 • metode in pripomočki za formalno in vsebinsko analizo otroških likovnih del na različnih stopnjah razvoja
 • didaktična načela in metode za uspešen izbor doživetij in objektov opazovanja za teme likovnih dejavnosti v vrtcu
 • načini in metode za vzdrževanje ustvarjalnega vzdušja prežetega z navdušenjem in zanosom (vloga vzgojitelja)
 • sintetiziranje pridobljenih znanj s ciljem uspešne priprave in nastopa ter posledično analize
 • pomen in vpliv likovne umetnosti v otrokovem okolju
 • splošna opredelitev vizualne kulture in estetike


18. Literatura:
a) Osnovna literatura:

 • Študijski pripomočki in skripta za interno uporabo


b) Dopolnilna literatura:

 • Arnheim, R.(1982) Umetnost i vizuelno opažanje. Beograd:Univerzitet umetnosti u BG
 • Zornik, K.(1986) Teorija likovne umetnosti. Ljubljana: ALUO, Skripta
 • Bates, L. (1965) The Visual Experience. New York: Harry N. Abrams, Incorporated
 • Itten, J. (1973) Umetnost boje. Beograd: Umetnička akademija u BG
 • Belamarič, D. (1986) Dijete i oblik. Zagreb: Školska knjiga
 • Belamarič, D. (1987) Dijete i kreativnost. Zagreb: Školska knjiga


c) Dodatna literatura:

19. Predvideni študijski dosežki:*
a) Znanje in razumevanje:

 • Študent/-ka razumeva vlogo likovne umetnosti v naši civilizaciji in pomen likovnega izražanja.
 • Pozna in upošteva ključne faze v razvoju otroškega likovnega izražanja v najzgodnejšem obdobju otroka.
 • Pozna kriterije in dejavnike, ki so potrebni za oblikovanje sodobnega zgodnjega poučevanja likovne umetnosti.

b) Uporaba:

 • Študent/-ka zna načrtovati modele poučevanja takoimenovane spontane in vodene likovne dejavnosti skozi vse leto.
 • Sposoben/-na je slediti likovnemu razvoju posameznega otroka v skupini.
 • Študent/-ka zna vrednotiti otroška likovna dela in jih zna tudi predstaviti.

c) Refleksija:

 • Študent/-ka je zmožna analizirati svoje poučevanje likovne umetnosti v vrtcu glede na zastavljene cilje in otrokovo likovno izražanje.
 • S pomočjo pridobljenih teoretičnih osnov in nazorskih izhodišč likovne umetnosti, študent/-ka posega in soustvarja otrokovo vizualno okolje v predšolski dobi.


Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja
20. Uporabljene metode poučevanja in učenja:
Problemsko učenje, e-predavanje, razlaga, individualno delo, delo v skupinah, diskusija, ekskurzija

21. Uporabljeni načini preverjanja znanja:
Spremljanje študentove aktivnosti in pisni izpit.

Pogoji in viri
22. Delitev na skupine.
V skladu z normativi.

23. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta.
Atelje kot delavnica oziroma prizorišče izvedbe vaj in predavalnica za e-predavanja.

24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta.

 • 1 habilitiran visokošolski učitelj in
 • 1 habilitiran visokošolski sodelavec


Evalvacija
25. Metode in oblika evalvacije.
Anketiranje študentov ob zaključku izvedbe
Razgovori študentov z izvajalci predmeta
Analiza uspešnosti študentov pri predmetu


Učni načrt prupravili: viš. pred. mag. Breda Jontes, asist. Janja Vrabec Janežič

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino