Predšolska vzgoja - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Zgodnje učenje naravoslovja


Nosilci: docent dr. Dolenc Orbanić Nataša, izredni profesor dr. Kovač Nives


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu
1. Ime predmeta: ZGODNJE UČENJE NARAVOSLOVJA
2. Šifra predmeta:
3. Nosilec predmeta: doc. dr. Nives Kovač, dr. Nataša Dolenc-Orbanić, pred.

4. Število KT (seštevek iz tabel spodaj): 8
5. Učni jezik: slovenski

Podatki o vmeščenosti predmeta
6. Študijski program: Predšolska vzgoja
7. Stopnja študijskega programa: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje
8. Obvezni ali izbirni predmet: obvezni
9. Letnik: drugi
10. Semester: četrti
11. Študijska smer:
12. Steber programa:

Obveznosti
13. Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):

oblika

število ur

število KT

Izvaja

Predavanja (P)

30

1

Učitelj

Laboratorijske vaje (LV)

30

1

Sodelavec

Integrirana praksa (IP)

15

0,5

Sodelavec

Terenske vaje (TV)

15

0,5

Učitelj in sodelavec

SKUPAJ

90

3

Od 10 % do 50 % KU je mogoče izvajati v obliki e-izobraževanja.

 

14. Samostojno študentovo delo:

Oblika

število ur

število KT

Študij literature (ŠL)

40

1,3

Izpit in priprava na izpit (PI)

60

2

Krajši pisni izdelki (KPI)

20

0,7

Seminarska naloga (SN)

30

1

SKUPAJ

150

5

 

Cilji in kompetence
15. Predznanje, ki ga mora imeti študent:

 • vpis v letnik


16. Učni cilji predmeta in kompetence:
a) Cilji:
Študent/-ka spoznava zakonitosti vzgojno-izobraževalnega dela pri predmetu metodika začetnega naravoslovja ter se teoretično in praktično usposablja za samostojno delo v vrtcu.

 • Sintetično, analitično, ustvarjalno in problemsko mišljenje.
 • Poznavanje narave naravoslovja (posebnosti naravoslovja) v primerjavi z drugimi vedami.
 • Razumevanje temeljnih naravoslovnih zakonov ter naravoslovnih postopkov.
 • Poznavanje posebnosti razvoja razumevanja naravoslonih pojmov glede na razvojno stopnjo otrok.
 • Poznavanje primernih didaktičnih pristopov za spodbujanje radovednosti in za odkrivanje okolja (področje narave v vrtcu) ter zakonitosti v naravi.
 • Poznavanje primernih didaktičnih pristopov za prenos znanja na stopnji predšolske vzgoje.
 • Sposobnost za samostojno načrtovanje, organizairanje in vodenje otrok pri dejavnostih s področja narave.
 • Ustvarjalnost in iniciativnost pri izboru in pripravi vsebin ter izboru dejavnosti.
 • Samokritičnost in sposobnost refleksije in samoocenjevanja ter prizadevanje za večjo kakovost.
 • Razvijanje odnosa do narave in živih organizmov, ohranjanje in spoštovanje raznolikosti.


b) Splošne kompetence:

 • Razumevanje osnovnih konceptov znanstvenih izhodišč stroke, ki študenta/-ko usmerjajo k analiziranju in reševanju problemov.
 • Razvijanje naravoslovne zmožnosti in s tem povečevanje možnosti za zaposlitev, nadaljnje izobraževanje in prostočasne aktivnosti.
 • Razvijanje zmožnosti za iskanje, izbiro in uporabo relevantnih podatkov in informacij izmed neskončnih možnosti, ki jih ponujajo pisni viri in sodobna tehnologija.


c) Predmetnospecifične kompetence:

 • Razvijanje naravoslovnih spretnosti in sposobnosti.
 • Poznavanje zakonitosti učno-vzgojnega procesa.
 • Konceptualno razumevanje specialnodidaktičnega področja začetnega naravoslovja ter pridobitev praktičnih znanj za (zgodnje) učenje in poučevanje naravoslovja.


Vsebina predmeta in literatura
17. Opis vsebine.

 • pojem snov, teorija o delčni naravi snovi, lastnosti snovi, razvrščanje snovi, spreminjanje snovi (spreminjanje stanj, raztapljanje, kemijska reakcija)
 • razvoj razumevanja pojma snov in spreminjanje snovi pri otrocih
 • energijske spremembe spremljajo pojave
 • medsebojno delovanje teles (sile)
 • opisovanje in razvrščanje različnih gibanj
 • vzroki za gibanje in posledice gibanj
 • pogosti vremenski in astronomski pojavi
 • svetloba in zvok, nastanek, razširjanje in zaznavanje ter spremljajoči pojavi
 • povezava med živim in neživim svetom
 • lastnosti žive narave
 • poznavanje vzrokov za raznolikost in podobnost v naravi
 • razvrščanje živih organizmov
 • spremembe v okolju, povezane z letnimi časi
 • značilnosti različnih ekosistemov (gozd, travnik, mlaka, morje, ...)
 • didaktični pristopi: pri odkrivanju lastnosti snovi, predmetov (teles) in organizmov v otrokovem okolju in v naravi; pri razvijanju razumevanja pojavov v neživi naravi, procesov v živi naravi; za delo z otroci v neposrednem okolju (izkušenjsko učenje)
 • metode vrednotenja in refleksije opravljenih dejavnosti


18. Literatura:
Osnovna literatura:

 • Krnel. D., 1993: Zgodnje učenje naravoslovja,. Ljubljana: DZS.
 • Krnel D., 2004: Pojmi in postopki pri spoznavanju okolja, priročnik z učitelje prvega triletja O.Š., Ljubljana: Modrijan
 • Bajd B., s sod. 1998: Od doma do šole, učbenik za spoznavanje okolja, Ljubljana: Modrijan.
 • Bajd B., s sdo. 1998: Od doma do šole, priročnik za učitelje, Ljubljana: Modrijan.
 • Labinowicz E., 1989: Izvirni Piaget, Ljubljana: DZS.
 • Marjanovič-Umek L., (urednik), 2001: Otrok v vrtcu, priročnik h kurikulu za vrtce, Maribor: Obzorja- Osnovnošolski učbeniki z naravoslovno vsebino.


Dopolnilna literatura:

 • Naravoslovne revije: Naravoslovna solnica, Kemija v šoli, Fizika v šoli, GEA, Življenje in tehnika, Proteus, Science and Children, Science Scope: A Journal for Middle and Junior High School Science Teachers, The Science Teacher


Dodatna literatura:

 • Harlow, R. in dr. (1995): Veselje z znanostjo, Drobne živali, Pomurska založba, Murska Sobota
 • Harlow, R. in dr. (1992): Veselje z znanostjo, Letni časi, Pomurska založba, Murska Sobota
 • Harlow, R. in dr. (1992): Veselje z znanostjo, Rast, Pomurska založba, Murska Sobota
 • Harlow, R. in dr. (1995): Veselje z znanostjo, Drevesa in listi, Pomurska založba, Murska Sobota
 • Kordi., T.: Biologija 7- Naše telo, DZS, Ljubljana
 • Parker, S. (1992): Kako deluje narava, Založba obzorja Maribor, Maribor
 • Panafieu, J. B. (1997): Evolucija, nenavadna družina, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana
 • Scott, M. (1994): Ekologija, Vodnik po rastlinskem in živalskem svetu, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana
 • Tarman, K. (1997): Biologija 6 . Ekologija, DZS, Ljubljana
 • Walpole, B. in Ferbar, J. (1990): Veselje z znanostjo, Voda, Pomurska založba, Murska Sobota


19. Predvideni študijski dosežki:
Znanje in razumevanje:

 • Pozna skupne značilnosti naravoslovja, metode raziskovanja.
 • Razume temeljne naravoslovne zakone o živi in neživi naravi.
 • Pozna različne razvrstitve snovi in jih ustrezno uporablja.
 • Pozna najpogostejše snovi iz otrokovega okolja (voda, zrak, prst, kamnine, naravne in pridobljene materiale).
 • Pozna pojem energije in razume vlogo energijskih sprememb pri naravnih procesih.
 • Razume mehanizme medsebojnega delovanja teles (sile).
 • Pozna različne vrste gibanj, vzroke zanje in njihove posledice.
 • Pozna najpogostejše vremenske in astronomske pojave, vzroke zanje in njihove posledice.
 • Pozna lastnosti svetlobe in zvoka, oddajnike, prenosnike in sprejemnike.
 • Razume temeljne vzroke za podobnost in razlike med organizmi.
 • Pozna soodvisnost žive in nežive narave.
 • Pozna najznačilnejše organizme iz otrokovega okolja.
 • Pozna naravoslovne postopke primerne za otroke v vrtcu.


Uporaba:

 • Uporablja pridobljena znanja: za poglabljanje naravoslovnega znanja in za sledenju dogajanju v naravoslovnih vedah; pri ravnanju s snovmi, energijo, organizmi in drugimi dejavniki žive in nežive narave; pri presoji vsebin in dejavnosti za predšolske otroke; pri načrtovanju dela v vrtcu.
 • Uporablja ustrezne pripomočke in literaturo ter vire iz bližnjega okolja.
 • Načrtuje in izvaja dejavnosti, ki vodijo k oblikovanju temeljnih naravoslovnih pojmov (snov, energija, sila, gibanje, svetloba, zvok, organizem, rastlina, žival, …).
 • Uporablja vsebini (dejavnostim) primerne didaktične pristope (npr. kognitivni konflikt).
 • Povezuje znanja iz razvojne psihologije z odkrivanjem naravoslovnih zakonov.
 • Povezuje področje naravoslovja z matematiko, jezikom, področjem umetnosti in drugimi področji.
 • Spodbuja opazovanje sprememb (vremenskih in astronomskih) na dnevnem in nočnem nebu in usmerja pri iskanju razlag zanje.
 • Vodi in usmerja raziskovalno in projektno delo otrok o pojavih v okolju.
 • Načrtuje in izvaja dejavnosti, ki oblikujejo občutljivost in primeren odnos do okolja.
 • Organizira okolje, ki je spodbudno za razvoj naravoslovnih pojmov in razvoj mišljenja.
 • Načrtuje in izvaja dejavnosti, ki razvijajo pozornost do sprememb v naravi (časovne in krajevne).
 • Uporablja ustrezne pripomočke in literaturo ter vire iz bližnjega okolja.


Refleksija:
Analizira in vrednoti svoje delo in delo otrok. Uporablja različne metode za refleksijo (portfelj, dnevnik, razstava,…)

Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja
20. Uporabljene metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja, laboratorijske vaje, samostojno delo, uporaba ICT, individualne naloge, seminarske naloge, terenske vaje, nastopi v okviru integrirane prakse.


21. Uporabljeni načini preverjanja znanja:

 • Pogoji za opravljanje izpita: Opravljene LV, SV, TV, IP in individualne naloge.
 • Ustno, pisno, praktično preverjanje znanja, seminarska naloga, poročila in izdelki.


Pogoji in viri
22. Delitev na skupine.
V skladu z normativi.

23. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta.

 • Učilnica z avdio-vizualno opremo.
 • Zbirka demonstracijskih eksperimentov.
 • Zbirka učnih načrtov, učbenikov, delovnih zvezkov in priročnikov za učitelje, ostala naravoslovna literatura .
 • Opremljen laboratorij za naravoslovje
 • Po en mikroskop in stereolupa na 2 študenta.


24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta.

 • 1 habilitiran visokošolski učitelj
 • 1 habilitiran visokošolski sodelavec
 • 1 habilitiran laborant


Evalvacija
25. Metode in oblika evalvacije.
Študentska anketa, samoevalvacija, neposredni razgovori s študenti.

Učni načrt pripravili: viš. pred. mag. Claudio Battelli, viš. pred. dr. Ana Gostinčar Blagotinšek, doc. dr. Dušan Krnel

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino