Predšolska vzgoja - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Tehniške dejavnosti


Nosilci: izredni profesor dr. Zuljan Darjo


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu

1. Ime predmeta: TEHNIŠKE DEJAVNOSTI
2. Šifra predmeta:
3. Nosilec predmeta: doc. dr. Darjo Zuljan
4. Število KT : 6
5. Učni jezik: slovenski

Podatki o umeščenosti predmeta

6. Študijski program: Predšolska vzgoja
7. Stopnja študijskega programa: Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje
8. Obvezni ali izbirni predmet: obvezni
9. Letnik: tretji
10. Semester: peti
11. Študijska smer:
12. Steber programa:

Obveznosti

13. Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):

oblika

število ur

število KT

izvaja

Predavanja (P)

30

1

Učitelj

seminar (SE)

15

0,5

učitelj ali sodelavec

Laboratorijske vaje (LV)

15

0,5

sodelavec

Integrirana praksa (IP)

15

0,5

sodelavec

SKUPAJ

75

2,5

 

14. Samostojno študentovo delo:

Oblika

število ur

število KT

Raziskovalno delo

45

1,5

Študij literature in virov (ŠL)

30

1

izpit in priprava na izpit (PI)

30

1

SKUPAJ

105

3,5

 

Cilji in kompetence

15. Predznanje, ki ga mora imeti študent:

 • vpis v letnik.


16. Učni cilji predmeta in kompetence:
a) Cilji:
Študent/-ka:

 • spozna različne tehniške dejavnosti in njihov pomen v razvoju tehniške pismenosti v predšolskem obdobju in v prvem razredu osnovne šole;
 • se uzavesti o pomenu razvijanja tehniške kulture od vrtca dalje za razvoj kompetentnosti sodobnega človeka;
 • seznani se z različnimi materiali, ki so primerni za uporabo v predšolskem obdobju. Seznani se z različnimi tehnikami in tehnološkimi postopki;
 • spozna različne kriterije za presojanje materialov in tehnologij obdelave (ekološki, ekonomski, varnostni…);
 • razvije si različne spretnosti in postopke obdelave;
 • seznani se z različnimi načini vizualizacije, ki predstavljajo podlago za razumavenje in izvajanje tehniških dejavnosti;
 • usvoji spretnosti mikroskopiranja na način, da lahko organizira, vodi in interpretira mikrosvet v okolju predšolskega otroka;
 • seznani se z različnimi varnostnimi postopki in načini organizacije, ki zagotavljajo varnost;
 • spozna pomen spodbujanja tehniške inovativnosti v predšolskem obdobju in si pridobiva načine za njihovo udejanjanje;
 • uzavesti se o pomenu kakovostne tehniške in pedagoške uposobljenosti vzgojitelja za razvoj tehniške pismenosti pri otrocih. Uzavesti se o pomenu sodelovanja vzgojitelja z različnimi tehniškimi in pedagoškimi strokovnjaki v okolju delovanja vrtca in šole ter si razvija spretnosti za njihovo udejanjanje;
 • spozna tehniško ozadje sodobne IKT, ki mu dodatno omogoča razvoj spretnosti na tem področju in uporabo IKT pripomočkov pri izvajanju pedagoških dejavnosti v okviru seminarskih srečanj in nastopov.


b) Splošne kompetence:

 • razvijanje natančnega in jasnega izražanja ter suverene rabe strokovnega jezika;
 • usposobljenost za organizacijo in vodenje raziskovalnega dela s področja tehniških dejavnosti;
 • zmožnost vzpostavljanja in vzdrževanja partnerskega odnosa z drugimi strokovnjaki, uporabniki oz. skupnostmi (šole, lokalna skupnost, gospodarstvo…).


c) Predmetno specifične kompetence:

 • razvijanje didaktične spretnosti načrtovanja tehniških dejavnosti v vrtcu in pri pouku;
 • razvijanje didaktične spretnosti izvajanja tehniških dejavnosti v vrtcu in pri pouku;
 • razvijanje didaktične spretnosti vrednotenja tehniških dejavnosti v vrtcu in pri pouku;
 • sposobnost spodbujanja radovednosti otrok na področju tehniških dejavnosti in razisko-valnega ter inovativnega učenja otrok in učencev;
 • sposobnost strokovno zavzetega strokovnega delovanja in zavedanje pomena stalnega usposabljanja na tehniškem področju iz vidika profesionalnega razvoja vzgojiteljev.


Vsebina predmeta in literatura

17. Opis vsebine.
Tehniške dejavnosti in njihov pomen v razvoju tehniške pismenosti v predšolskem obdobju in v prvem razredu osnovne šole. Pomen razvijanja tehniške kulture od vrtca dalje za razvoj kompetentnosti sodobnega človeka. Materiali primerni za uporabo v predšolskem obdobju. Tehnike in tehnološki postopki. Spretnosti in postopki obdelave. Vizualizacija kot podlaga tehniških dejavnosti. Pomen vizualizacije za učenje na tehniškem področju. Zgodovina vizualizacije. Načini vizualizacije. Primeri vizualizacije. Mikroskopiranje.
Pomen mikroskopa za današnji čas – uporaba mikroskopov. Zgodovina mikroskopov. Vrste mikroskopov. Sestavni deli mikroskopa. Primeri podob prostim očem nevidnega sveta. Primeri uporabe mikroskopa pri pouku. Načini priprav obruskov za mikroskopiranje. Varnostni postopki in načini organizacije, ki zagotavljajo varnost pri izvajanju tehniških dejavnosti. Kriteriji za presojanje materialov in tehnologij obdelave (ekološki, ekonomski, varnostni…). Tehniška dediščina. Spodbujanje tehniške inovativnosti v predšolskem obdobju. Razvijanje tehniške in pedagoške usposobljenosti vzgojitelja za razvoj tehniške pismenosti pri otrocih. Spoznavanje delovanja preprostih strojev . Sodelovanje vzgojitelja z različnimi tehniškimi in pedagoškimi strokovnjaki v okolju vrtca in šole. Tehniško ozadje sodobne IKT. Pomen vzgojiteljeve tehniške usposobljenosti
za njegovo kompetentno ravnanje in lasten profesionalen razvoj.

18. Literatura:
a) Osnovna literatura:

 • Kalin M. (2010). Zgodovina strojništva in tehniške kulture na Slovenskem, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Camera, d.o.o.
 • Wedam A. (1991). Kako deluje? Sodobna tehnika I. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije.
 • Wedam A. (1991). Kako deluje? Sodobna tehnika II. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije.
 • George F., Vander V., Buehler V.(2004). Light Microscopy, Metallography and
 • Microstructures, ASM Handbook Park, Ohio, Vol. 9, Materials,.
 • Encyclopaedia Britannica, Microscopes, The Compound Microscope.
 • Struan R. (1992), Iznajdbe in odkritja , Slikovni pojmovnik TZS,Ljubljana.


b) Dopolnilna literatura:

 • Konjajev A. (1984). Nevidni živi svet. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • Johnson K., Ann A. (1996). Fizika, Preproste razlage fizikalnih pojavov, Ljubljana: TZS.
 • Tylor C., Pople S (1999). Znanost, [prevedla: Ivana Gradišnik]. Radovljica: Didakta.


c) Dodatna literatura:

 • Papotnik, A. (1993):Zgodnje uvajanje v tehniko, Maribor: Založba Obzorja
 • Papotnik, A. (1994): 101 izdelek iz odpadne embalaže, Maribor: Založba Obzorja,.
 • Brian, Ward, Moja prva enciklopedija naravoslovja, [prevedla: Mateja Arhar] TZS, Ljubljana, 2003.
 • (1992) Velika ilustrirana otroška enciklopedija, Založba Mladinska knjiga, Ljubljana,.
 • Struna A. (1978), Splošni tehniški slovar, I Del A-O, 2. izdaja, Zveza inženirjev in tehnikov SR Slovenije
 • Struna A. (1981), Splošni tehniški slovar, II Del P-Ž, 2. izdaja, Zveza inženirjev in tehnikov SR Slovenije


19. Predvideni študijski dosežki:
a) Znanje in razumevanje:

 • pozna in razume pomen tehniške dejavnosti v vrtcu za razvoj tehniške pismenosti;
 • pozna različne materiali in tehnologije obdelave;
 • pozna ključne mejnike razvoja tehnične kulture na Slovenskem;
 • razume vlogo vizualizacije za razvoj tehniške pismenosti;
 • pozna pomen uporabe mikroskopa v predšolskem obdobju;
 • pozna način odvzemanja in priprave vzorcev za mikroskopiranje.


b) Uporaba:

 • razvije si različne spretnosti in postopke tehniške obdelave;
 • razvija si spretnosti uporabe sodobnih dosežkov pri tehniških dejavnostih;
 • usposobi se za kritično vrednotenje tehniških dejavnosti.


c) Refleksija:

 • usposobi se za refleksivno analizo in vrednotenje dosežkov otrok na področju tehniških dejavnosti;
 • usposobi se za refleksivno analizo in vrednotenje lastne kompetentnosti na področju didaktike tehnike;
 • usposobi se za analizo tehniške inovativnosti v predšolskem obdobju.


Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja

20. Uporabljene metode poučevanja in učenja:
Predavanje z aktivno udeležbo, diskusijo, sodelovalno učenje, problemsko učenje, samostojni študij.

21. Uporabljeni načini preverjanja znanja:
Pisno preverjanje znanja, oddana poročila praktičnega dela, predstavitev seminarska naloga z zagovorom.

Pogoji in viri

22. Delitev na skupine.
V skladu z normativi.

23. Potrebni materiali viri za izvedbo predmeta.
Učilnica z IKT pripomočki, mikroskop z odbojno svetlobo, pripomočki za pripravo vzorcev za mikroskopiranje.

24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta.

 • habilitiran visokošolski učitelj,
 • asistent in
 • laborant.


Evalvacija

25. Metode in oblika evalvacije.
Sprotna samoevalvacija, evalvacija s strani študentov, vzgojiteljic in mentorja ter študentsk anketa.


Učni načrt pripravil: doc. dr. Darjo Zuljan

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino