Predšolska vzgoja - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Specialna pedagogika


Nosilci: docent dr. Kiswarday Vanja Riccarda


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu

1. Ime predmeta: SPECIALNA PEDAGOGIKA
2. Šifra predmeta:
3. Nosilec predmeta: dr. Vanja Riccarda Kiswarday
4. Število KT (seštevek iz tabel spodaj): 7
5. Učni jezik: slovenski

Podatki o vmeščenosti predmeta

6. Študijski program: Predšolska vzgoja
7. Stopnja študijskega programa: visokošolski strokovni študijski program1. stopnje
8. Obvezni ali izbirni predmet: obvezni
9. Letnik: tretji
10. Semester: šesti
11. Študijska smer:
12. Steber programa:

Obveznosti

13. Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):

oblika

število ur

število KT

izvaja

Predavanja (P)

30

1

učitelj

seminarske vaje (SV)

15

0,5

sodelavec

laboratorijske vaje (LV)

15

0,5

sodelavec

integrirana praksa (IP)

15

0,5

sodelavec

Priprave na prakso (PP)

10

0,3

sodelavec

SKUPAJ

85

2,8

Od 10 % do 50 % KU je mogoče izvajati v obliki e-izobraževanja.

 

14. Samostojno študentovo delo:

oblika

število ur

število KT

seminarska naloga (SN)

45

1,5

Študij literature in virov (ŠL)

30

1

izpit in priprava na izpit (PI)

30

1

Nastopi in pedagoška praksa (NA)

20

0,7

SKUPAJ

125

4,2

 

 

Cilji in kompetence

15. Predznanje, ki ga mora imeti študent:

 • opravljeni predmeti: Pedagoška psihologija in Razvojna psihologija.

 

16. Učni cilji predmeta in kompetence:

a) Cilji:

Študent/-ka spoznava paradigmatske osnove ter bistvene značilnosti otrok s posebnimi potrebami. Spozna programe predšolske vzgoje, v katere se vključujejo otroci s posebnimi potrebami. Spozna bistvene razvojne značilnosti otrok s posebnimi potrebami ter možne prilagoditve in strokovno pomoč, ki jo je potrebno nuditi otrokom s posebnimi potrebami v predšolski vzgoji.

b) Splošne kompetence:

 • prepoznavanje otrok s posebnimi potrebami;
 • razvijanje zmožnosti za izdelavo individualiziranih programov s potrebnimi prilagoditvami v procesu predšolske vzgoje.

c) Predmetnospecifične kompetence:

 • razvijanje spretnosti in sposobnosti za prepoznavanje otrok s posebnimi potrebami;
 • poznavanje možnih prilagoditev in strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami;
 • sodelovanje v timu pri pripravi individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami.

Vsebina predmeta in literatura

 

 

17. Opis vsebine.

Zgodovinski razvoj družbene skrbi za otroke s posebnimi potrebami

 • nastanek prvih organiziranih oblik vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami;
 • vzroki za nastanek nove paradigme vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami.
 • Vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj v razvoju otrok
 • etiologija in simptomatika;
 • funkcionalna diagnostika.
 • Prepoznavanje otrok s posebnimi potrebami
 • timsko delo v procesu detekcije;
 • sodelovanje v procesu usmerjanja.
 • Vzgoja otrok s posebnimi potrebami
 • različni programi predšolske vzgoje;
 • priprava individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami.
 • Nastajanje nove paradigme vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami
 • nastanek integracijske kulture;
 • integracija-inkluzija kot vizija.

18. Literatura:

a. Osnovna literatura:

 • Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS,(1995), Ljubljana, Ministrstvo za šolstvo in šport.
 • Bojanin, S et al: (1984). Priručnik za procenu psihomotornog razvoja predškolske dece, Institut za mentalno zdravlje, Beograd.
 • Galeša,M.: (1995). Specialna metodika individualizacije, Radovljica, Didakta.
 • Galeša,M.: ( 1993). Osnove specialne didaktike, Radovljica, Didakta.
 • Kovačević, V. et al: (1988). Osnove teorije defektologije, Zagreb, Fakultet za defektologijo.
 • Opara, B.: (2005). Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu in šoli, Ljubljana, Centerkontura.
 • Opara, B.: ( 2002). Nekateri problemi terminologizacije, Ljubljana, Defektologica Slovenica, Drušrvo defektologov Slovenije.
 • Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami ( 2003). Uradni list RS št. 54.
 • Pravilnik o postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami ( 2003). Uradni list RS št. 54.
 • Skala, A.: (1962). O vzgoji razvojno prizadetih otork, Ljubljana, DZS.
 • Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2000), Uradni list RS št. 54.
 • Zakon o vrtcih (1996), Uradni list RS.

b. Dopolnilna literatura:

 • Zbornik Osebe s posebnimi potrebami v procesu inkluzije ter vloge defektologov in specializiranih institucij (2002). Ljubljana, društvo defektologov Slovenije.
 • Zbornik Integracije, inkluzija v vrtcu,osnovni in srednji šoli ( 2002). Ljubljana, Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije.
 • Zbornik s simpozija Uresničevanje integracije v praksi ( 1997). Ljubljana, Društvo defektologov Slovenije.

c. Dodatna literatura:

 • Zbornik referatov Družbena skrb za vzgojo, izobraževanje in socialno varstvo oseb s posebnimi potrebami ( 2000) Deset let pozneje, Društvo defektologov Slovenije ter Pedagoška fakulteta v Ljubljani.

 

19. Predvideni študijski dosežki:

a. Znanje in razumevanje:

 • študent/ ka pozna vrsto in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj pri otrocih s posebnimi potrebami;
 • zna grobo prepoznati otroka s posebnimi potrebami ter je usposobljen za sodelovanje v timu;
 • zna razumeti otrokove posebne potrebe in pozna potrebne prilagoditve in pomoč;
 • je usposobljen za oblikovanje ustreznih odnosov v vzgojni skupini, ki predstavljajo okolje za otroka s posebnimi potrebami.

b. Uporaba:

 • sposoben je prepoznati posebne potrebe predšolskega otroka in jih upoštevati pri vzgojnem delu;
 • sposoben je sodelovati pri pripravi individualiziranega programa.

c. Refleksija:

 • zmožen je sproti preverjati ustreznost prilagoditve in strokovne pomoči otroku s posebnimi potrebami.

Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja

 

20. Uporabljene metode poučevanja in učenja:

Predavanja s seminarsko nalogo in študijem primera.

 

21. Uporabljeni načini preverjanja znanja:

Ustni izpit (študent/ka pokaže, kako uporabiti znanje v konkretnih situacijah, kako prepoznati otrokove posebne potrebe in kako mu prilagoditi vzgojno delo).

Pogoji in viri

22. Delitev na skupine.

V skladu z normativi.

 

23. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta.

En grafoskop na skupino ter en projektor.

 

24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta.

 • habilitiran visokošolski učitelj in
 • visokošolski sodelavec.

 

Evalvacija

25. Metode in oblika evalvacije.

 • sprotna evalvacija med potekom predavanj in vaj;
 • evalvacijski vprašalnik ob zaključku.

 

Učni načrt pripravil: doc. dr. Božidar Opara

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino