Predšolska vzgoja - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Igra


Nosilci: izredni profesor dr. Medved Udovič Vida


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu

1. Ime predmeta: IGRA
2. Šifra predmeta:
3. Nosilec predmeta: izr. prof. dr. Marjanca Pergar Kuščer,
izr. prof. dr. Vida Medved Udovič in prof. dr. Rado Pišot
4. Število KT (seštevek iz tabel spodaj): 6
5. Učni jezik: slovenski

Podatki o vmeščenosti predmeta
6. Študijski program: Predšolska vzgoja
7. Stopnja študijskega programa: visokošolski strokovni študijski program prve stopnje
8. Obvezni ali izbirni predmet: izbirni
9. Letnik: tretji
10. Semester: peti ali šesti
11. Študijska smer:
12. Steber programa:

Obveznosti
13. Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):

oblika

Število ur

število KT

izvaja

Predavanja (P)

30

1

učitelj

Seminarske vaje (SV)

45

1,5

sodelavec

SKUPAJ

75

2,5

Od 10 % do 50 % KU je mogoče izvajati v obliki e-izobraževanja.

 

14. Samostojno študentovo delo:

oblika

število ur

število KT

izpit in priprava na izpit (PI)

45

1,5

Študij literature in virov (ŠL)

60

2

SKUPAJ

105

3,5

 

Cilji in kompetence
15. Predznanje, ki ga mora imeti študent:

 • vpis v 3. letnik


16. Učni cilji predmeta in kompetence:
a) Cilji:

 • spoznavanje pomena otrokove igre z razvojnega vidika,
 • razpoznavanje vrste iger, sledenje otrokovemu razvoju,
 • spodbujanje igralnih aktivnosti,
 • integracija giba in govora
 • razumevanje tipologije iger (od spontanih iger do iger s pravili)


b) Splošne kompetence:

 • avtonomnost, (samo)refleksivnost,
 • prizadevanje za kakovost.


c) Predmetnospecifične kompetence:

 • poznavanje in razumevanje razvojnih zakonitosti, razlik in potreb posameznika
 • uporaba teorij o otroštvu, razvoju in učenju pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji otroške igre,
 • opazovanje in spremljanje dosežkov, napredka in razvoja otrok,
 • nudenje čustvene varnosti otrokom in spodbujanje samostojnosti v skladu z njihovo zrelostjo,
 • učinkovita ter fleksibilna organizacija prostora in časa: ureditev igralnice za različne dejavnosti in igro, izbira didaktičnih in igralnih pripomočkov
 • poznavanje igre kot kulturotvorne dejavnosti (medkulturno okolje / kulture v stiku).


Vsebina predmeta in literatura

17. Opis vsebine.

 • opredelitev in značilnosti igre,
 • pomen igre za otrokov razvoj (čustveni, socialni, kognitivni, psihomotorični) in spoznavanje iger za spodbujanje različnih področij razvoja; učenje socialnih spretnosti in empatije skozi igro,
 • razvijanje senzibilnosti za vključevanje socialno manj spretnih otrok v skupino,
 • vrste iger (funkcijske, domišljijske, dojemalne, ustvarjalne), razvoj simbolne igre,
 • razmerje med simbolno in didaktično igro ter igro s pravili,
 • igra in vrsta igrač,
 • načini spodbujanja igralne aktivnosti, ustrezno vključevanje vzgojitelja v otrokovo igro,
 • tipologija iger (igre s pravili in spontane igre),
 • igre za razvoj gibalnih spretnosti (senzomotorične in spretnostne igre).


18. Literatura:

 • Marjanovič, U. L., Zupančič, M. (ur.) (2001). Psihologija otroške igre: od rojstva do vstopa v šolo. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete.
 • Papalia, D. E., Olds, S. W., Feldman, R. D. (2003). Otrokov svet – Otrokov razvoj od spočetja do konca mladostništva. Ljubljana: Educy.
 • Strehovec, J. (ur) (2003). Teorija igre pri Johanu Huinzigi, Rogerju Cailloisu in Eugenu Finku. Ljubljana: Študentska založba.
 • Videmšek, M., Droster, A. in Pišot, R. (2003). Gibalna igra kot sredstvo seznanjanja s tujim jezikom v zgodnjem otroškem obdobju. Ljubljana: Univerza v Ljubljani – Fakulteta za šport.


19. Predvideni študijski dosežki:
a. Znanje in razumevanje:*

 • Študent/-ka pozna teoretična izhodišča igre glede na njene različne vidike. (npr. kulturološki, psihološki, specialnodidaktični idr.).
 • Upošteva razmerja med simbolno in didaktično igro glede na otrokovo razvojno stopnjo.
 • Razume mehanizem igralne dejavnosti: prenos pomena z enega na drug predmet in z ene dejavnosti na drugo, koncept prostora in časa v igri.


b. Uporaba:*

 • Upošteva in spodbuja različne vrste igralnih dejavnosti kot osnovne forme otrokovega vključevanja v družbeno okolje odraslih (funkcije igre v otroštvu).
 • Domiselno pripravlja igralne površin z uporabo igralnih elementov, ki pritegnejo otroke.
 • Zna interdisciplinarno načrtovati letno pripravo in učno uro ter ju smiselno prilagajati otrokovim zmožnostim, potrebam ter zastavljenim ciljem.


c. Refleksija:*

 • Zmožen/-na je ovrednotiti svoje spodbujanje in organiziranje igralnih dejavnosti glede na uresničevanje zastavljenih ciljev in dosežke otrok.
 • Opazuje in vrednoti različne vrste iger, kjer fikcija v smislu nadomeščanja nekoga drugega postavlja igralno pravilo.
 • Presoja igro kot kulturotvorno dejavnost glede na računalniške igre, prepoznane kot najbolj izrazite novomedijske zvrsti.Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja

20. Uporabljene metode poučevanja in učenja:

 • predavanja,
 • skupinske oblike dela pri LV


21. Uporabljeni načini preverjanja znanja:

 • projektno delo
 • izpit


Pogoji in viri

22. Delitev na skupine.
V eni skupini, ki bo obiskovala seminarske vaje je najmanj 25 študentk in študentov, pri čemer jih je lahko v zadnji skupini največ 49 (v skladu z normativi).

23. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta.

 • učilnica z možnostjo uporabe izobraževalne tehnologije


24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta.

 • habilitiran visokošolski učitelj in
 • habilitiran visokošolski sodelavec


Evalvacija
25. Metode in oblika evalvacije.

 • sprotna evalvacija med potekom predavanj in vaj
 • evalvacijski vprašalnik ob zaključkuUčni načrt pripravili: izr. prof dr. Marjanca Pergar Kuščer, izr. prof. dr. Vida Medved Udovič, asist. dr. Simona Prosen, prof. dr. Rado Pišot

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino