Predšolska vzgoja - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Ljudska glasba, glasbila, plesi in običaji


Nosilci: redni profesor dr. Borota Bogdana


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu
1. Ime predmeta: LJUDSKA GLASBA, GLASBILA, PLESI IN OBIČAJI
2. Koda predmeta:
3. Nosilec predmeta: izr. prof. dr. Bogdana Borota
4. Število ECTS kreditnih točk: 6
5. Učni jezik: slovenski

Podatki o umeščenosti predmeta
6. Študijski program: Predšolska vzgoja
7. Vrsta in stopnja študijskega programa: visokošolski strokovni študijski program prve stopnje
8. Vrsta predmeta: izbirni
9. Letnik študija: tretji
10. Semester: peti ali šesti
11. Študijska smer:
12. Steber programa:

Obveznosti
13. Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):

Oblika izvedbe

Število ur

Število KT

Izvajalec

predavanja (P)

30

1

učitelj

Laboratorijske vaje (LV)

45

1,5

sodelavec

SKUPAJ

75

2,5

Od 10 % do 50 % KU je mogoče izvajati v obliki e-izobraževanja.

 

14. Samostojno študentovo delo:

Oblika aktivnosti

Število ur

Število KT

Projektna naloga (PN)

30

1

Študij literature (ŠL)

45

1,5

Priprave na izpit (PI)

30

1

SKUPAJ

105

3,5

 

Cilji in kompetence
15. Predznanje, ki ga mora imeti študent:

 • Vpis v letnik


16. Učni cilji predmeta in kompetence:
Cilji:

 • Ohranjanje in negovanje ljudske dediščine.
 • Spoznavanje značilnosti slovenske ljudske pesmi po posameznih pokrajinah
 • Ljudska glasbila in godčevski sestavi.
 • Otroška ljudska glasbila in njihovo uporabo v igrah.
 • Ljudski plesi in običaji.


Splošne kompetence:

 • Razvijanje zmožnosti sodelovanja v skupnem muziciranju.
 • Ohranjanje glasbene dediščine in možnost sodelovanje v glasbeno-kulturnih dejavnostih v okolju.
 • Poznavanje in avtonomno izvajanje kurikula za predšolsko področje in učnega načrta za prvi razred devetletne OŠ


Predmetnospecifične kompetence*:

 • Poznavanje slovenske ljudske glasbe, glasbil, plesov in običajev.
 • Poznavanje načinov posredovanja ljudskega izročila otrokom.
 • Poznavanje možnosti vključevanja ljudskega izročila v glasbene dejavnosti za otroke.
 • Poustvarjanje in vrednotenje ljudskega izročila.


Vsebina predmeta in literatura
17. Opis vsebine:
Obravnavajo se ključne značilnosti slovenske ljudske pesmi, instrumentalne glasbe in običajev ter plesa in glasbil. Poudarek je na raziskovanju ljudske dediščine za otroke. Glasbene vsebine so predstavljene v širšem kontekstu družbenega dogajanja, ki je pogosto povezano s praznovanji in ljudskimi običaji. Skozi izvajanje in aktivne pristope je prikazana raznolikost po pokrajinah. Študentje ustvarjalno iščejo in oblikujejo pristope in vsebine, ki jih povezujejo v izvedbeni kurikul.

18. Literatura:
a) Osnovna literatura:

 • Cvetko, I. (2004): Trara pesem pelja. Ljubljana, Mladinska knjiga.
 • Koter, D. (2004): Glasbilarstvo na Slovenskem. Maribor, Obzorja.
 • Bogataj, J. (1998): Smo kaj šegavi? Ljubljana, Mladinska knjiga.
 • Slovenske ljudske pesmi za otroke (ur. Albinca Pesek) (1994). Ljubljana, Mladinska knjiga.


b) Dopolnilna literatura*:

 • Zvočnost slovenske duše (Trutamora Slovenica) (2005). Ljubljana, ZKP RTV Slovenija.
 • Zmaga, K. (2002): Slovenska ljudska pesem. Ljubljana, Slovenska matica.


19. Predvideni študijski dosežki:
Znanje in razumevanje:*
Študentje:

 • Razumejo povezanost med ljudskim izročilom in življenjem ljudi.
 • Znajo povezati glasbo in ples z običaji na slovenskem.
 • Poznajo otroške ljudske igre.
 • Poznajo otroška ljudska glasbila


Uporaba:*

 • Uporabljajo ljudsko dediščino.
 • Negujejo ljudsko izročilo.
 • Načrtujejo in izvajajo glasbene dejavnosti v katere vključujejo ljudsko glasbo, plese in glasbila.


Refleksija:*

 • Vrednotijo ljudsko izročilo.
 • S kritično refleksijo osmišljajo primere šolske prakse v katero je bila vključena ljudska dediščina.


Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja
20. Metode poučevanja in učenja:
Predavanje, delavnice, aktivne in sodelovalne oblike učenja.

21. Načini preverjanja znanja:
Načrt, izdelava in predstavitev projektne naloge, izpit

Pogoji in viri
22. Delitev na skupine.*
V skladu z normativi.

23. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta.
Učilnica s sodobno tehnologijo, ustrezna zbirka ljudskih otroških glasbil in literature ter priročna medioteka.

24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta.*

 • 1 habilitiran visokošolski učitelj in
 • 1 habilitiran visokošolski sodelavec


Evalvacija
25. Metode in oblika evalvacije.
Anketiranje študentov ob zaključku izvedbe
Razgovori študentov z izvajalci predmeta
Analiza uspešnosti študentov pri predmetu

Učni načrt pripravila: viš. pred. dr. Bogdana Borota

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino