Predšolska vzgoja - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Lutkarstvo


Nosilci: izredni profesor Sitar Cvetko Jelena višji znanstveni sodelavec


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu
1. Ime predmeta: LUTKARSTVO
2. Šifra predmeta:
3. Nosilec predmeta: doc. Jelena Sitar Cvetko
4. Število KT (seštevek iz tabel spodaj): 6
5. Učni jezik: slovenščina

Podatki o vmeščenosti predmeta
6. Študijski program: Predšolska vzgoja
7. Stopnja študijskega programa: visokošolski študijski program prve stopnje
8. Obvezni ali izbirni predmet: izbirni
9. Letnik: tretji
10. Semester: peti ali šesti
11. Študijska smer:
12. Steber programa:

Obveznosti
13. Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):

oblika

število ur

Število KT

izvaja

Predavanja (P)

15

0,5

učitelj

Seminarske vaje (SV)

60

2

sodelavec

SKUPAJ

75

2,5

Od 10 % do 50 % KU je mogoče izvajati v obliki e-izobraževanja.

 

14. Samostojno študentovo delo:

oblika

število ur

število KT

projektna naloga (PN)

45

1,5

izpit in priprava na izpit (PI)

45

1,5

Študij literature (ŠL)

15

0,5

SKUPAJ

105

3,5

 

Cilji in kompetence
15. Predznanje, ki ga mora imeti študent:

 • priporočeni predmeti: Lutke,drama,mediji
 • vpis v letnik


16. Učni cilji predmeta in kompetence:
Cilji:
Študent/-ka spoznava in povezuje teoretična in praktična znanja s področja lutkovno-gledališkega ustvarjanja v kreativno sporočilno stvarnost in se usposablja za samostojno pripravo umetniškega projekta.

Splošne kompetence:

 • Sposobnosti za sodelovalno/timsko delo, sposobnost komuniciranja
 • Spoznavanje timskega ustvarjalnega procesa ob preverjanju lastne kreativnosti.
 • Poznavanje, razumevanje in uporaba različnih sredstev avdio in video kulture.


Predmetnospecifične kompetence:

 • Poglobljeno osnovno znanje o lutki ob nastajanju projektov, ki povezujejo gledališko, likovno, tehnično, glasbeno, plesno-gibalno dejavnost.
 • Kreativno sodelovanje pri pripravi projekta v manjši skupini.
 • Vzpostavljanje kriterija za presojanje umetniških stvaritev za otroke.


Vsebina predmeta in literatura
17. Opis vsebine.

 • Izbor teme in priprava besedila ali sinopsisa.
 • Dramaturgija - namen, pomen, sporočilo in razlog za nastanek projekta.
 • Likovna zamisel (skice za lutke in scenski prostor), tehnologija.
 • Izdelava lutk in scene.
 • Usklajevanje vseh komponent - glasba, luč, gib.
 • Vloga režiserja, delitev nalog pri vajah – od bralnih do generalne.
 • Priprava in izvedba projekta.


18. Literatura:
a) Osnovna literatura:

 • Jurkowski, H., (1998). Zgodovina evropskega lutkarstva. Novo mesto: Klemenčičevi dnevi.
 • Korošec, H., Majaron, E., (ur.) (2002). Lutka iz vrtca v šolo.Ljubljana: Pef.
 • Paljetak, L., (1990). Lutkarsko kazalište s obje strane paravana. Šibenik: Festival djeteta.
 • Trefalt, U., (1993). Osnove lutkovne režije. Ljubljana: ZKOS.
 • Varl, B., (1995 – 1998). Moje lutke. Šentilj: Aristej.


b) Dopolnilna literatura:

 • Frančič, F.; (2002). Lov na sanje. Celje: Mohorjeva družba.
 • Lainšček, F. (1994). Za lutkovno in otroško gledališče. Murska Sobota: Franc – Franc.
 • Milčinski, J., (1985). Lutkovne igrice. Ljubljana: DZS.
 • Lutka. Revija za lutkovno kulturo ( od 1966). ZKOS in Klemenčičevi dnevi.


c) Dodatna literatura:

 • Hočevar, M. (1998). Prostori igre. Ljubljana: Knjižnica MGL.
 • Lazić, R., (1991). Traktat o lutkarskoj režiji. Novi Sad: Prometej.
 • Loboda, M. (2004). Jože Pengov: Slovenski gledališki muzej, maj – oktober 2004.
 • Ljubljana: Slovenski gledališki muzej.19. Predvideni študijski dosežki:*
Znanje in razumevanje:
Študent/-ka:

 • Pozna in obvlada proces nastajanja predstave z različnih vidikov ( režija, dramaturgija, likovnost, glasba, igra, animacija).


Uporaba:
Študent/-ka:

 • V timu pripravi umetniško stvaritev in sodeluje pri javni uprizoritvi.
 • Splošno razgledanost povezuje s posebnostmi področja in je sposobna komuniciranja s strokovnjaki drugih strokovnih in znanstvenih področij, ki sodelujejo pri nastanku projekta.


Refleksija:
Študent/-ka:

 • V procesu nastajanja predstave reflektira in kritično vrednoti svoje delo in delo tima.


Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja
20. Uporabljene metode poučevanja in učenja:
Delo poteka kot delavnica v sodelovanju s strokovnimi sodelavci za razna področja, po projektnih skupinah v ustrezno opremljenem prostoru za izpeljavo projekta, (oder, scena, luč, reprodukcija zvoka …), DVD in video oprema, souporaba delavnic z ustreznim orodjem in materialom.

21. Uporabljeni načini preverjanja znanja:

 • Priprava in javna izvedba izbranega projekta v vrtcu ali v devetletki.
 • Po izvedbi pogovor z gledalci.
 • Video ali digitalno snemanje uprizoritve.
 • Evalvacija priprave in nastanka projekta ter odziva publike.


Pogoji in viri
22. Delitev na skupine.
V skladu z normativi.

23. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta.
Za skupino:

 • video oprema
 • priročna delavnica
 • lutkovni oder


24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta.

 • 1 habilitiran visokošolski učitelj in
 • 1 habilitiran visokošolski sodelavec


Evalvacija
25. Metode in oblika evalvacije.
Sprotna samoevalvacija in evalvacija s strani študentov.


Učni načrt pripravila: red. prof. Edvard Majaron, viš. pred. mag. Helena Korošec

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino