Predšolska vzgoja - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Učimo se brati naravo


Nosilci: docent dr. Dolenc Orbanić Nataša


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu
1. Ime predmeta: UČIMO SE BRATI NARAVO
2. Koda predmeta:
3. Nosilec predmeta: dr. Nataša Dolenc Orbanić, viš. pred.
4. Število ECTS kreditnih točk: 6
5. Učni jezik: slovenski

Podatki o umeščenosti predmeta
6. Študijski program: Predšolska vzgoja
7. Vrsta in stopnja študijskega programa: visokošolski strokovni študijski program prve stopnje
8. Vrsta predmeta: izbirni
9. Letnik študija: tretji
10. Semester: peti ali šesti
11. Študijska smer:
12. Steber programa:

Obveznosti
13. Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):

Oblika izvedbe

Število ur

Število KT

Izvajalec

Predavanja (P)

15

0,5

Učitelj

Laboratorijske vaje (LV)

30

1

Sodelavec in laborant

Seminar (SE)

15

0,5

Učitelj ali sodelavec

Terenske vaje (TV)

15

0,5

Sodelavec in laborant

SKUPAJ

75

2,5

 

14. Samostojno študentovo delo:

Oblika aktivnosti

Število ur

Število KT

Seminarska naloga (SN)

30

1

Študij literature in virov (ŠL)

30

1

Izpit in priprava na izpit (PI)

45

1,5

SKUPAJ

105

3,5

 

Cilji in kompetence
15. Predznanje, ki ga mora imeti študent:

 • Vpis v letnik.


16. Učni cilji predmeta in kompetence:
a) Cilji:

 • študent/-ka usvoji različne načine dela v naravi in v neposredni okolici vrtca ter zna organizirati in izvajati naravoslovno ekskurzijo;
 • pozna različne metode spoznavanja živali in rastlin z neposredno izkušnjo in se uvaja v poučevanje, ki vključuje zlasti delo z živimi organizmi;
 • zna pripraviti preprosta učila in poskuse za naravoslovne vsebine.


b) Splošne kompetence:

 • sposobnost fleksibilne uporabe znanja v praksi;
 • raziskovalne sposobnosti v vzgoji in izobraževanju;
 • sposobnost za sintetično, analitično, ustvarjalno mišljenje ter reševanje problemov.


c) Predmetnospecifične kompetence:

 • Negovanje radovednosti otrok, upoštevanje notranje motivacije in interesov, širjenje interesov ter spodbujanje raziskovalnega in aktivnega učenja;
 • učinkovita ter fleksibilna organizacija prostora in časa: ureditev igralnice, živi kotički, izbira didaktičnih pripomočkov.


Vsebina predmeta in literatura
17. Opis vsebine:
I. Naravoslovne ekskurzije

 • Kako načrtovati, organizirati in izvajati ekskurzije v naravo in v neposredno okolico vrtca (izbor lokacije, priprava programa, potrebna oprema).
 • Priprava navodil za praktično delo otrok.
 • Varnostni ukrepi pri izvedbi.

II. Živi kotiček

 • Pomen zgleda in neposredne izkušnje z živimi bitji za pridobivanje realnih predstav o naravi.
 • Priprava, ureditev, namestitev in vzdrževanje posod za gojenje živali in rastlin (akvarij, terarij in akvaterarij…).
 • Priprava zbirk rastlin (herbarij) in živali ter pomen le-teh.

III. Učila

 • Seznanjanje z učili in preprostimi poskusi, ki imajo didaktično vrednost.
 • Načrtovanje in priprava učil in preprostih poskusov ter uporaba le-teh pri poučevanju.


18. Literatura:
a) Osnovna literatura:

 • Bajd, B. (1995). Pojdimo k mlaki. Pedagoška obzorja, Novo Mesto.
 • Bajd, B. (1999). Pojdimo k morski obali. Modrijan, Ljubljana.
 • Cornell, J. (1994). Približajmo naravo otrokom. Mohorjeva družba, Celje.
 • Kolar, M. (1999). Travnik kot učilnica, učilnica kot travnik: priročnik za obravnavo tematskega sklopa travnik. ZRSŠ, Ljubljana.
 • Kirbiš, J. (2000). Spoznavajmo z vivarijem: pomen in uporaba vivarija v vzgoji in izobraževanju. ZRSŠ, Ljubljana.


b) Dopolnilna literatura:
Revije: razne otroške in naravoslovne revije.
Zbirke:

 • Kornhauser, A. (2007). Pamet je boljša kot žamet: poskusi za zabavo in bistro glavo. MK, Ljubljana.
 • Ardley, N. (1993). Spoznavajmo znanost. SK, Ljubljana.
 • Grinberg, D. (2007). Zabavna znanost. TZS, Ljubljana.


c) Dodatna literatura:

 • Bajd, B. Določevalni ključi (zbrika). DZS, Ljubljana.
 • Skribe-Dimec, D. (1998). Raziskovalne škatle. Modrijan, Ljubljana.19. Predvideni študijski dosežki:
a) Znanje in razumevanje:*

 • Študent/-ka pozna značilnosti terenskega in laboratorijskega dela s področja začetnega naravoslovja;
 • pozna in razume pomen neposrednega dela z živimi bitji;
 • pozna in razume pomen priprave in uporabe učil in poskusov.


b) Uporaba:*

 • Študent/-ka znanja, pridobljena pri predmetu, uporabi za doseganje kurikularnih ciljev na stopnji predšolske vzgoje;
 • zna organizirati in voditi delo v naravi;
 • zna učinkovito pripraviti in vzdrževati živi kotiček v igralnici;
 • zna pripraviti in uporabljati preprosta učila ter izvajati preproste poskuse.


c) Refleksija:*

 • Študent/-ka zna načrtovati in samostojno izvajati svoje vzgojno izobraževalno delo (terensko in laboratorijsko delo na področju naravoslovja);
 • zna ugotoviti prednosti in pomanjkljivosti svojega dela in načrtovati izboljšave.


Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja
20. Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja z aktivno udeležbo (diskusija, vprašanja, pobude…).
 • Seminarsko delo.
 • Laboratorijske in terenske vaje.
 • Konzultacije, samostojni študij, samostojna izdelava in predstavitev didaktičnega dela (učilo, eksperiment, vivarijska posoda, ekskurzija…).


21. Načini preverjanja znanja:

 • Priprava in predstavitev seminarske naloge (didaktično učilo, eksperiment, vivarijska posoda, naravoslovna ekskurzija…)
 • Izpit.


Pogoji in viri
22. Delitev na skupine.*
V skladu z normativi.

23. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta:

 • učilnica opremljena s sodobno učno tehnologijo;
 • opremljen laboratorij za naravoslovje;
 • po eno stereolupo na 2 študenta;
 • pribor za terensko delo;
 • oprema za vivaristiko;
 • material za izdelavo učil in izvedbo preprostih poskusov.


24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta.*

 • habilitiran visokošolski učitelj,
 • habilitiran visokošolski sodelavec,
 • laborant.


Evalvacija
25. Metode in oblika evalvacije.

 • Sprotna samoevalvacija in evalvacija študentov ob zaključku izvedbe.
 • Vključenost v fakultetni oz. univerzitetni sistem zagotavljanja kakovosti.Učni načrt pripravila: viš. pred. mag. Claudio Battelli, asist. Nataša Dolenc-Orbanić

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino